Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Elżbieta Stoch
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w ramach idei pedagogiki miejsca. Studenci poprzez udział w ćwiczeniach zdobędą wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny na tle Polski i Europy. Zostaną uwrażliwieni na poznawcze i wychowawcze znaczenie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w edukacji dzieci i młodzieży, w kontekście relacji przestrzeń – miejsce oraz człowiek – miejsce. Celem zajęć jest także rozwijanie poczucia tożsamości z regionem – „małą ojczyzną\".
Wymagania wstępne
Zainteresowanie pedagogiką kultury i dziedzictwem kulturowym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Student zna podstawową terminologię i fakty kulturowe z zakresu pedagogiki miejsca i dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny K_W01
W2 Student ma elementarną uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą przeszłości kulturalnej i dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny; opisuje krajobraz kulturowy Lublina w XIX i XX w., jego obiekty sakralne oraz świeckie i konfrontuje ze współczesnym obrazem miasta, zna wybrane zabytki, zespoły budowli i miejsca zabytkowe Lubelszczyzny oraz ich wartość i znaczenie w edukacji K_W80

UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student potrafi zebrać podstawowe informacje na temat wybranych zabytków, zespołów budowli i miejsc zabytkowych z obszaru Lubelszczyzny, wykorzystując nowoczesne technologie ICT K_U72
U2 Student wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogicznej w korespondencji z wiedzą z zakresu pedagogiki miejsca i dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny K_U73
U3 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki miejsca, analizuje, interpretuje teksty kultury dotyczące dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, potrafi opisać krajobraz kulturowy Lublina w XIX i XX w., jego obiekty sakralne oraz świeckie i skonfrontować ze współczesnym obrazem miasta K_U75
U4 Student posiada umiejętność prezentowania projektów dydaktycznych z zakresu pedagogiki miejsca i dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, popierając je literaturą przedmiotu i argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych K_U77

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym i kulturowym, zwłaszcza na poziomie lokalnym; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie pedagogiki miejsca i dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny K_K40
K2 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje pracę pedagogiczną z zakresu pedagogiki miejsca i dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny K_K43
Metody dydaktyczne
ćwiczenia z wykorzystaniem ICT, metody aktywne, metoda projektów dydaktycznych, dyskusje, prezentacje multimedialne, zajęcia terenowe (wycieczka edukacyjna)
Treści programowe przedmiotu
Dziedzictwo kulturowe i pedagogika pamięci – terminologia, kryteria, przestrzeń – miejsce oraz człowiek – miejsce. Zasoby kulturalne Lublina i Lubelszczyzny (zabytki architektury sakralnej i świeckiej, rzeźba, malarstwo, sztuka ludowa, muzea, sanktuaria i miejsca kultu religijnego, cmentarze, kapliczki itd.). „Historia mówiona Lublina” – analiza projektu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej (obiekt na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), zabytki Kazimierza i innych miejsc regionu; Lubelszczyzna jako obszar kulturowego pogranicza. Dialog kultur na wybranych przykładach. Kultura ludowa Lubelszczyzny – kultura materialna, zwyczaje, obrzędy, wierzenia, folklor słowny, muzyczny i taneczny na wybranych przykładach. Życie literackie i kulturalne na Lubelszczyźnie w aspekcie historycznym. Rola teatru zawodowego i amatorskiego w krzewieniu kultury regionu. Znaczenie prasy lokalnej w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w XIX i XX wieku. Sylwetki wybitnych pedagogów zasłużonych dla rozwoju edukacji na Lubelszczyźnie. Rola KUL w budowaniu dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny. Dziedzictwo kulturowe i jego realizacja w dydaktyce szkolnej. Tworzenie projektów dydaktycznych w ramach pedagogiki miejsca, dotyczących dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny. Poznawcze i wychowawcze aspekty popularyzacji dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie zna podstawowej terminologii, faktów i tekstów kultury z zakresu pedagogiki miejsca i dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny [DKL]; nie ma elementarnej uporządkowanej wiedzy szczegółowej
(U) Nie potrafi zebrać podstawowych informacji na temat wybranych zabytków z obszaru Lubelszczyzny, nie potrafi na poziomie elementarnym opisać krajobrazu kulturowego Lublina w XIX i XX w., jego wybranych obiektów sakralnych czy świeckich w kontekście pedagogiki miejsca; nie potrafi przygotować i zaprezentować projektu dydaktycznego z zakresu pedagogiki miejsca i DKL, w oparciu o literaturę przedmiotu
(K) Nie uczestniczy w zajęciach, nie przygotowuje się do zajęć, nie wykonuje pracy zaliczeniowej

Ocena dostateczna:
(W) Zna podstawową terminologię, fakty kulturowe i teksty kultury z zakresu pedagogiki miejsca i DKL; ma elementarną uporządkowaną wiedzę szczegółową, dotyczącą przeszłości kulturalnej i DKL
(U) Potrafi zebrać podstawowe informacje na temat wybranych zabytków, potrafi na poziomie elementarnym opisać i rozpoznać krajobraz kulturowy Lublina w XIX i XX w., potrafi poprawnie przygotować i zaprezentować projekt dydaktyczny z zakresu pedagogiki miejsca i DKL w oparciu o literaturę przedmiotu; Student potrafi w sposób odtwórczy posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki miejsca
(K) Regularnie i biernie uczestniczy w zajęciach, przygotowuje się zajęć, wykonuje zgodnie z zaleceniami (bez błędów rzeczowych) i dbając o kulturę języka pracę zaliczeniową

Ocena dobra:
(W) Zna dobrze terminologię, fakty kulturowe i teksty kultury z zakresu pedagogiki miejsca i DKL oraz sprawnie operuje materiałem rzeczowym; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową, dotyczącą przeszłości kulturalnej i DKL
(U) Potrafi zebrać poszerzone informacje na temat wybranych zabytków z obszaru Lubelszczyzny, wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogicznej w korespondencji z wiedzą z zakresu pedagogiki miejsca i DKL; potrafi precyzyjnie opisać i rozpoznać krajobraz kulturowy Lublina w XIX i XX w., obiekty sakralne i świeckie w kontekście pedagogiki miejsca i skonfrontować ze współczesnym obrazem miasta; potrafi zgodnie z zaleceniami przygotować, zaprezentować i ocenić projekt dydaktyczny z zakresu pedagogiki miejsca i DKL w oparciu o literaturę przedmiotu; potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki miejsca, analizuje, interpretuje teksty kultury dotyczące DKL
(K) Regularnie i czynnie uczestniczy w zajęciach, zabiera głos w dyskusji, często wykonuje zadania fakultatywne, opracowuje dobrze pracę zaliczeniową

Ocena bardzo dobra:
(W) Zna bardzo dobrze terminologię, ocenia fakty kulturowe i teksty kultury z zakresu pedagogiki miejsca i DKL, wyczerpująco charakteryzuje i opisuje materiał rzeczowy; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową, dotyczącą przeszłości kulturalnej i DKL
(U) Potrafi zebrać wykraczające poza program informacje na temat wybranych zabytków, zespołów budowli i miejsc zabytkowych z obszaru Lubelszczyzny, wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogicznej w korespondencji z poszerzoną wiedzą z zakresu ped. miejsca i DKL; potrafi precyzyjnie opisać i rozpoznać krajobraz kulturowy Lublina w XIX i XX w., obiekty sakralne i świeckie w kontekście pedagogiki miejsca i skonfrontować ze współczesnym obrazem miasta; potrafi zgodnie z zaleceniami przygotować i zaprezentować projekt dydaktyczny z zakresu pedagogiki miejsca i DKL w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu; w sposób pogłębiony potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu ped. miejsca, analizuje, interpretuje i porównuje teksty kultury dotyczące DKL
(K) Regularnie uczestniczy w zajęciach, w sposób pogłębiony przygotowuje się zajęć, wykonuje zadania fakultatywne, jest bardzo aktywny i twórczy, zabiera konstruktywny głos w dyskusji, wzorcowo z dbałością o kulturę języka przygotowuje pracę zaliczeniową
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – kultura ludowa, red. A. Gauda, Lublin 2001.
Grychowski A., Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich, od średniowiecza do 1968, Lublin 1974.
Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław 2006.
Peregrynacje do źródeł: twórczość pisarzy Lubelszczyzny od poł. XIX w. po współczesność, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Lublin 2006.
Peregrynacje do źródeł. Cz. 2, Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin 2010.
Sierpiński S.Z., Obraz miasta Lublina, Lublin 1839. (zbiory zdigitalizowane – on-line)
Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, oprac. A. Aleksandrowicz [i inni], Lublin 1978.

Literatura uzupełniająca:
Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie: materiały dla nauczycieli, red. M. Kubiszyn [i inni], Lublin 2003.
Edukacja kulturalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999.
Kamiński I.J., Życie artystyczne w Lublinie 1901–1926, Lublin 2000.
Kruk S., Życie teatralne w Lublin (1782–1918), Lublin 1982.
Kuczyńska J., Kościół farny św. Michała w Lublinie, Lublin 2004 [wyd. II rozszerzone, Lublin 2016]
Legendy, podania, inne opowieści z Lubelskiego, oprac. A. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin 2002.
Lublin na dawnej pocztówce, scenariusz i wybór pocztówek R. Bogdziewicz [i inni], Lublin 2006.
Plany i widoki Lublina XVII-XXI w., red. M. Harasimiuk [i inni], Lublin 2007.
Podania i legendy Lublina, wybór, oprac. i wstęp A. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin 2005.
Skarby archidiecezji lubelskiej, red. ks. P. Kawałko [i inni], Lublin 2005.
Stoch E., Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864–1997, Lublin 2012.
Stoch E., Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku, Lublin 2016. Seria: Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX Wieku, t. II, red. naukowy E. Stoch.
Stoch E., Dziedzictwo Talii i Melpomeny. Repertuar teatralny a upodobania publiczności Lublina i Lubelszczyzny w okresie romantyzmu w świetle źródeł z epoki, [w:] Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, red. ks. M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska, Lublin 2015, s. 129–156.
Stoch E., Literackie peregrynacje po świątyniach Lublina i Lubelszczyzny w XIX wieku (na wybranych przykładach), [w:] Rzeczpospolita domów. Domy Boże, pod red. K. Krawiec-Złotkowskiej, Słupsk 2012, s. 295-319.
Stoch E., Teatr na tle obrazu wielokulturowego miasta. Retrospekcje z Lublina i Lubelszczyzny w świetle piśmiennictwa z XIX i 1. połowy XX wieku, [w:] Rzeczpospolita domów IV. Domy miejskie, red. K. Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2015, s. 418–438.
Stoch E., Życie teatralne [w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956], [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2017, s. 519–536.
Styk M.B., Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866–1918, Lublin 1997.
Wadowski J.A., Kościoły lubelskie, wyd. drugie, reprint, Lublin 2004.
Zięba J., Wspaniały dar króla i inne lubelskie opowieści, Lublin 1996.
Monografie wybranych miejscowości, przewodniki, mapy, wydawnictwa albumowe, zbiory ikonograficzne, regionalne wydawnictwa ciągłe, materiały multimedialne i inne dokumenty życia społecznego.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę