Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest:
Zapoznanie studentów z głównymi kierunkami pedagogicznymi
Poznanie przez studentów metody narracji autobiograficznej
Przeprowadzenie badań metodą narracji autobiograficznej i ich interpretacja.
Zamierzone efekty kształcenia:
Student zna podstawowe kierunki pedagogiczne
Student zna założenia metod jakościowych
Student zna podstawowe założenia fenomenologii
Student zna podstawowe założenia hermeneutyki
Student potrafi posługiwać się metodą narracji autobiograficznej
Student opracuje obszar badania, którym chciałby się zająć
Student przeprowadzi wywiad zgodnie z zasadami poznanej metody
Student potrafi zinterpretować dane przeprowadzonego wywiadu
Student sformułuje wnioski pedagogiczne na podstawie dostępnych danych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Ogólne wprowadzenie dotyczące współczesnych kierunków wychowania
2.Omówienie metody hermeneutycznej
3.Przedstawienie metody narracji autobiograficznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Praca w grupach; dyskusja;
Rzutnik multimedialny; laptop; plakaty, materiały opracowane na podstawie przeprowadzonego wywiadu;

forma i warunki zaliczenia
Aktywność w dyskusji – 30%, przeprowadzenie wywiadu zgodnie z zasadami metody narracji autobiograficznej i pisemne opracowanie danych – 45%, obecność na zajęciach – 25%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.K. Ablewicz, Hermeneutyczno – fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1994.
2.M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 236-238.
Literatura uzupełniająca:
1.A. Janke, Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne, w: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
2.J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 2002.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę