Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Przybliżenie treści dotyczące braków w bycie i egzystencji osoby ludzkiej.
C2 - Uświadomienie Studentom znaczenia przygodności (słabości, kruchości, niedoskonałości człowieka) oraz potencjalności (siły tkwiącej w człowieku, dążenia do pokonywania braków) obecnych w osobie ludzkiej.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej i teoretycznych podstaw wychowania.
W2 - Wiedza z zakresu etyki i filozofii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma pogłębioną wiedzę na temat osobowego rozwoju człowieka (K_W06)
2. Ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych i ich znaczeniu dla integralnego rozwoju osoby ludzkiej (K_W13)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów dotyczących przygodności człowieka (K_U02)
2. Posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii z zakresu braku w bycie i egzystencji człowieka (K_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest wrażliwy na ludzi doświadczających wszelkiego braku, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem (K_K07)
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy
Analiza tekstów z dyskusją
Dyskusja panelowa
Film
Treści programowe przedmiotu
Problem przygodności i potencjalności osoby ludzkiej.
Struktura osoby, analiza jej poszczególnych elementów w odniesieniu do problemu ubóstwa rozumianego integralnie. Problem metafizycznego „bycia” i etycznego „stawania się” osobą.
Definiowanie ubóstwa, jego wieloaspektowe rozumienie.
Bieda materialna, jej przyczyny, konsekwencje, sposoby zapobiegania.
Ubóstwo fizyczne.
Problem ubóstwa moralnego, jego przyczyny i konsekwencje oraz wpływ na człowieka jako osobę.
Analiza intelektualnego ubóstwa oraz w sferze komunikacji i kultury.
Ubóstwo drogą do „stawania się” na wybranych przykładach: (Jan Paweł II, Jean Vanier). Pedagogia ubóstwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma elementarnej wiedzy dotyczącej osobowego rozwoju człowieka, nie orientuje się w kwestii środowisk wychowawczych i ich znaczeniu dla integralnego rozwoju osoby ludzkiej.
(U) - Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów dotyczących przygodności człowieka.
(K) - Student nie wykazuje wrażliwości w stosunku do problemów ludzi doświadczających wszelkiego braku, nie jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem.
Ocena dostateczna
(W) - Student ma elementarną wiedzę dotyczącą osobowego rozwoju człowieka.
(U) - Student potrafi na poziomie podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów dotyczących przygodności człowieka.
(K) - Student jest wrażliwy na ludzi doświadczających wszelkiego braku.
Ocena dobra
(W) - Student ogólnie omawia istotę osobowego rozwoju człowieka, orientuje się w kwestii środowisk wychowawczych i ich znaczeniu dla integralnego rozwoju osoby ludzkiej.
(U) - Student potrafi w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów dotyczących przygodności człowieka. Posiada podstawowe umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii z zakresu braku w bycie i egzystencji człowieka.
(K) - Student wykazuje wrażliwość wobec ludzi doświadczających wszelkiego braku, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem.
Ocena bardzo dobra
(W) - Student wyczerpująco omawia istotę osobowego rozwoju człowieka, posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą środowisk wychowawczych i ich znaczenia dla integralnego rozwoju osoby ludzkiej.
(U) - Student potrafi w sposób dojrzały wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów dotyczących przygodności człowieka. Posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii z zakresu braku w bycie i egzystencji człowieka.
(K) - Student jest wrażliwy na ludzi doświadczających wszelkiego braku, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, wykazuje dużą aktywność w tym zakresie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Chudy W., Być a stawać się osobą, „Zeszyty Karmelitańskie” 2004, nr 4 (29).
Galarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły,
Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1997.
Łobacz M., Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby, Wyd. KUL, Lublin 2011.
Spaemann R., Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tł. J. Merecki, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca
Cantalamessa R., Ubóstwo, tł. M. Przeczewski, Wyd. ESPE, Kraków 2001.
Porębski L., Ubóstwo informacyjne – nowy wymiar społecznego wykluczenia, w: Bogactwo i bieda. Próba refleksji humanistycznej, red. R. Borkowski, Wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę