Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z biografistyką pedagogiczną.
C2 - Ukazanie cech wspólnych i różnic między biografią a historią.
C3 - Ukazanie roli edukacyjnej biografii w znaczeniu szerszym i węższym.
C4 - Wykazanie ścisłego powiązania z literaturoznawstwem, gdzie mówi się o biografii zbeletryzowanej, biografii literackiej, opowieści biograficznej, biografii upowieściowionej oraz powieści biograficznej.
C5 - Nakreślenie kierunków i nurtów rozwoju biografistyki pedagogicznej.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
01. Definiuje pojęcia: biografistyka, biografistyka pedagogiczna, biografia literacka, zbeletryzowana, upowieściowana, opowieść i powieść biograficzna. (K_W01)
02. Wyjaśnia związki i zależności między pedagogiką a biografią, historią, socjologią oraz wskaże ich obszary badawcze. (K_W02, K_W12)
03. Weryfikuje, czy biografia nadaje się jako wzór biografii edukacyjnej, wychowawczej. (K_W03, K_W14, K_W15)
UMIEJĘTNOŚCI
04. Dokonuje analizy postaw zgodnych z wymogami biografii edukacyjnej i wychowawczej. (K_U02)
05. Wyszukuje zapomniane, godne uwagi sylwetki osobowe, do ponownego odkrycia i zainteresowania nimi innych. (K_U08, K_U10)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
06. Jest otwarty na różne środowiska społeczne, kulturowe i religijne. (K_K03)
07. Wykazuje otwartość w wyrażaniu swoich opinii oraz wrażliwość na dziedzictwo kulturowe, dobro, piękno, szlachetność, patriotyzm, bezinteresowność. (K_K05, K_K06, K_K07, K_K08)
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami konwersatorium.
Każdy uczestnik zajęć ma wyszukać osobę w ogóle nie znaną, która będzie spełniała warunki biografistyki edukacyjnej i wychowawczej, aby zaprezentować ją w krótkim wystąpieniu (nie dłużej niż 15 min.).
Treści programowe przedmiotu
Badania biograficzne w historii, nurty biograficzne rozwijające się na świecie i w Polsce, metodologia badań biograficznych, biografia a historia, biografia a kultura, biografia edukacyjna w znaczeniu szerszym, biografia edukacyjna w znaczeniu węższym, edukacyjna biografia zbeletryzowana, edukacyjna biografia naukowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaprezentowanie w postaci referatu lub prezentacji sylwetki ogólnie nieznanej osoby, której biogram posłuży jako wzór biografii edukacyjnej.
Aktywność w dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne.
Karolewicz G., Biografistyka a pedagogika chrześcijańska, w: Wychowanie między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 220-229.
Karolewicz G., Potrzeba badań nad biografistyką pedagogiczną, Lublin 2002.
Majorek Cz., Rola badań biograficznych w rekonstrukcji dziejów oświaty i pedagogiki w Galicji, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 9, Biografie pedagogiczne. Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii, red. Cz. Majorek, J. Potoczny, Rzeszów 1997, s. 11-24.
Marciszewski J., U źródeł Polskiego Słownika Biograficznego, w: Historia – Poznanie – Przekaz, red. B. Jakubowski, Rzeszów 2000.
Marmon W., Ryś J., Środowisko edukacyjne w świetle badań biograficznych. Założenia metodologiczne badań i ich organizacja, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 9, Biografie pedagogiczne. Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii, red. Cz. Majorek, J. Potoczny, Rzeszów 1997, s. 187-192.
Wrzesiński W., Biografistyka emigracyjna a ogólnonarodowa polska biografistyka, w: Materiały III Sympozjum biografistyki polonijnej, Rzym 25-26 września 1998, red. A. i Z. Judyccy, Lublin 1998, s. 106-113.
Zajewski W., Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej, „Czasy Najnowsze”, 9 (2000) s. 7-18.
Literatura obca (wybrane propozycje):
Alheit P. & Dausien B., ‘Biographicity’ as a basic resource in lifelong learning. Conference Proceedings of the European Conference on Lifelong Learning Inside and Outside Schools, University of Bremen, 25-27 February. 1999.
Alheit, P., Bron, A., Brugger, E. & Dominicé, P. (Eds.), The Biographical Approach in European Adult Education, Wein: Verband Wiener Volksbildung 1995.
Apitzsch Ursula, Migration und Biographie. Zur Konstitution des Interkulturellen in den Bildungsgängen junger Erwachsener der 2. Migrantengeneration, Habilitationsschrift, Bremen 1990.
Biographieforschung, in: „Lexikon der Religionspädagogik“, hrsg. von Norbert Mette und Folkert Rickers, Neukirchen-Vluyn 2001, 201-204.
Klein Stephanie, Theologie und empirische Biographieforschung (Metodyczne podejście do życia i wiary, historii i ich konsekwencje dla doświadczenia teologii).
West L., Alheit P., Anderson A. & Merrill B. (Eds.), Using Biographical and Life-history Approaches in the Study of Adult and Lifelong Learning: perspectives from across Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2007.
Słowniki i encyklopedie:
Polski Słownik Biograficzny, Encyklopedia katolicka, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Słownik pedagogów polskich, red. W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda, Katowice 1998.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę