Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zapoznanie studentów „sreetwokingiem” jako alternatywna formą pracy socjalnej i wychowawczej w tzw. środowisku otwartym.
C2- zaznajomienie słuchaczy ze zjawiskiem „dzieci ulicy”, w wymiarze lokalnym i globalnym - geneza i rozmiar zjawiska oraz próba definicji i typologii.
C3- zapoznanie słuchaczy ze działalnością (interwencyjną, kompensacyjną, resocjalizacyjną), streetwokera wśród dzieci ulicy.
Wymagania wstępne
W1- znajomość podstawowych zagadnień z pedagogiki ogólnej i opiekuńczej.
W2- Gotowość do własnej refleksji nad teorią i praktyką pedagogiczną.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W31 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych, kulturowych uwarunkowaniach i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów patologii i profilaktyki.
K_W64 Ma podstawową wiedzę z o uczestnikach działalności wychowawczej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej z uwzględnieniem norm, procedur i dobrych praktyk w tym zakresie.
K_W68 Ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania podopiecznych ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi (w tym resocjalizacyjnymi) - w różnych środowiskach.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U10 Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.
K_U12 Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, animować do konkretnych działań.
K_U22 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych i profilaktyki zjawisk patologicznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K14 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny za i wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
K_K23 jest wrażliwy na ludzi i ich problemy, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.
Metody dydaktyczne
- podające (objaśnienie),
- problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące),
- eksponujące, programowe (prezentacja multimedialna).
Treści programowe przedmiotu
- działalność profilaktyczna i kompensacyjna w tzw. środowisku otwartym,
- streetwork jako metoda pracy socjalnej i wychowawczej,
- streetworker – predyspozycje osobowe, kompetencje i umiejętności,
- charakterystyka zjawiska „dzieci ulicy” – geneza i rozmiar zjawiska,
- definicje i typologie dzieci ulicy,
- wybrane przykłady działalności streetworkerów,
- działalność profilaktyczna, kompensacyjna i terapeutyczno-resocjalizacyjna streetworkerów,
- zasady i wskazania w pracy metodą streetwork.
- adaptacja elementów metody streetwork do pracy pedagogia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie ustanej/test.
Wymagania na poziomie oceny:
Bardzo dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu z uwzględnieniem jej znaczenia teoretycznego i praktycznego, częste wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę i jest w stanie samodzielnie wskazać jej znaczenie teoretyczne i praktyczne oraz określić pojawiające się trudności; fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dobra – regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu, wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dostateczna - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotu i jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; brak wypowiedzi ustnych na zajęciach, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie elementarnym;.
Niedostateczna – nieobecność na zajęciach, brak lub błędne odpowiedzi na egzaminie ustnym, brak umiejętności korekty popełni mych błędów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Adamczyk B., Biel K., (red.), Dzieci ulicy w Polsce. Nowe konteksty zjawiska, WAM, Kraków 2016.
Adamczyk B., Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych, w: Dziecko zagrożone wykluczeniem: elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011.
Alternatywa 2001: program pomocy dzieciom ulicy, „Opieka Wychowanie Terapia”, 2001, nr 4, dod. s. 4-6.
Bałchan A., Lasota M., Przewodnik streetworkera, Katowice 2010.
Bielecka E., \"Dzieci ulicy\" a sukces w wychowaniu, w: Człowiek, szkoła, wspólnota w kręgu edukacji społecznej: praca zbiorowa, red. Marii Mende, Toruń, Wydawnictwo \"Adam Marszałek\".
Bielecka E., Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy, w: Terapia w resocjalizacji, cz. 2, Ujęcie praktyczne, red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Warszawa, Wydawnictwo \"Żak\". 2009, s. 42-52.
Dzieci ulicy - kim są i jak im pomagać ?, oprac. Mira Prajsner, Bogdan Prajsner, „Remedium“, 2004, nr 2, s.1-3.
Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa: Ośr. Badań Młodzieży. Inst. Stosowanych Nauk. Społ. Uniw. Warszawskiego, 1999.
Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.
Gałaś M., Problemy egzystencjalne \"dzieci ulicy\" wyzwaniem dla pedagogiki społecznej, „Wychowanie na co Dzień”, 2001, nr 7/8, s. 3-8.
Jędrzejewski Marek, Dzieci ulicy a przemoc, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2001, nr 2, s. 34-42.
Kaczmarek M., Dzieci ulicy - ile ich jest, jak im pomóc?, „Opieka Wychowanie Terapia”, 2003, nr 3, dod. s. 7-12.
Kurzeja A., Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń, Kraków, Oficyna Wydawnicza \"Impuls\", 2008.
Kurzeja A., Dzieci ulicy, Impuls, Kraków 2010.
Michel M., (red.), Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, UJ, Kraków 2011.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę