Specyficzne potrzeby dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Dzięki udziałowi w zajęciach student nabędzie kompetencji w zakresie rozpoznawania objawów ADHD oraz współpracy z rodzicami, lekarzami i psychologiem w czasie prowadzenia diagnozy klinicznej. Student nabędzie także umiejętności oceny i wyboru właściwej dla dziecka metody terapii pedagogicznej oraz nabędzie kompetencji w zakresie organizowania wsparcia pedagogicznego dla dzieci z ADHD i ich rodziców.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przyczyny ADHD w świetle współczesnej wiedzy psychologicznej i medycznej. Zakres występowania ADHD. Objawy ADHD w sferze poznawczej, emocjonalnej i fizycznej. Diagnoza kliniczna ADHD. Metody terapii pedagogicznej dzieci z ADHD. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci z ADHD. Przygotowanie do trudnej dorosłości - czy z ADHD się wyrasta?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
wykład konwersatoryjny, wykład wspomagany IT, filmy, prezentacje PP

Forma i warunki zaliczenia zajęć: obecność na zajęciach (co najmniej 80%), odpowiedź ustna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
B. Mumbach (2010). Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe. Kraków: Wydawnictwo WAM.
A. Madej (2010). ADHD - darem czy potępieniem? Kraków: Wydawnictwo WAM.
Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: BiFolium.
S. Bernau (2010). ADHD u dorosłych. Poradnik - jak z tym żyć. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: BiFolium.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę