Podmiotowość w wychowaniu (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
1. Uświadomienie różnorodności koncepcji podmiotu i podmiotowości oraz możliwości ich aplikacji na grunt wiedzy pedagogicznej. 2. Uwrażliwienie na redukcyjne ujęcia podmiotowości człowieka. 3. Zainspirowanie do krytycznej analizy teoretycznej oferty dotyczącej kwestii podmiotu i podmiotowości oraz do twórczych poszukiwań możliwości (i ograniczeń) dynamizowania rzeczywistości wychowawczej pod jej wpływem.
Zamierzone efekty kształcenia:
1.Student potrafi omówić bogactwo ujęć podmiotu i podmiotowości.
2.Słuchacz rozpoznaje zasadnicze różnice pomiędzy poszczególnymi koncepcjami ludzkiego podmiotu. Potrafi wskazać możliwości ich odniesień do sfery doświadczenia człowieka.
3.Uczestnik zajęć potrafi samodzielnie i krytycznie wskazać istotne właściwości podmiotu i zbudować jego definicję oraz określić reguły działania podmiotowego.
4. Uczestnik zajęć potrafi wskazać obszary podmiotowego istnienia i działania uczestników rzeczywistości wychowawczej.
5.Słuchacz wrażliwie otwiera się na podmiotowy wymiar ludzkiej cielesności.
6.Uczestnik wykładu dostrzega podmiotowość w sferze emotywności.
7.Student dostrzega udział świadomości i nieświadomości w procesach ludzkiej aktywności podmiotowej.
8.Uczestnik zajęć dostrzega potrzebę otwarcia się na „innego” w ramach kształtowania podmiotowości jednostkowej i wspólnotowej.
9.Student dostrzega konieczność moralnego wymiaru ludzkiej podmiotowości.
10.Uczestnik zajęć ma świadomość potrzeby zaistnienia w podmiotowej aktywności człowieka wymiaru woli i pragnienia.
11.Student potrafi dostrzec w ludzkim czynie możliwość integracji różnych obszarów podmiotowości.
12.Uczestnik zajęć rozumie i potrafi zinterpretować figurę „świadka” – jako podmiotu autentycznego.
13.Uczestnik wykładu potrafi rozpoznawać możliwości i ograniczenia procesów kształtowania dynamicznej podmiotowości człowieka w toku procesów wychowania.
14.Student potrafi wskazać i/lub zaprojektować zasady wychowania otwartego na rozwój człowieka jako podmiotu dynamicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Różnorodność znaczeń nadawanych kategoriom podmiotu i podmiotowości.
2.Cielesność jako zasada organizująca rozumienie podmiotu i podmiotowości.
3.Emotywność jako fundament rozumienia ludzkiego podmiotu.
4.Świadomość jako istotny atrybut podmiotowości.
5.Nieświadomy wymiar podmiotowości człowieka.
6.Inność jako narzędzie wartościowania ludzkiej podmiotowości.
7.Zbiorowość i wspólnota wobec kategorii podmiotu.
8.Moralny wymiar podmiotowości człowieka.
9.Czyn ludzki jako zasada organizująca integralność ludzkiego podmiotu dynamicznego.
10.Wychowanie do czynu jako droga kształtowania ludzkiej podmiotowości.
11.Samowychowanie wychowawcy jako podstawowy warunek formowania czynu wychowanka.
12.Figura świadka jako podmiotu autentycznego.
13. Zasady wychowania otwartego na rozwój człowieka jako podmiotu dynamicznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Metoda zajęć: wykład konwersatoryjny.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: laptop, rzutnik multimedialny, ekran i tablica.
forma i warunki zaliczenia
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych: czynne słuchanie - 20%, aktywność w dyskusji w trakcie wykładu konwersatoryjnego - 30%, rzeczowe wypowiedzi w rozmowie kończącej spotkania z wykładowcą – 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
L. Górska, Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej. Szczecin 2008.
Literaturę uzupełniającą stanowi Bibliografia wskazanej wyżej pracy.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę