Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Barbara Borowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wzbogacenie wiedzy, umiejętności i postaw studentów w zakresie analizy i oceny swoich predyspozycji zawodowych oraz podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozwoju i awansu zawodowego.
C2 - Nabywanie kompetencji ułatwiających pracę w szkołach i w placówkach oświatowo-wychowawczych.
C3 - Uświadomienie konieczności uczenia się i doskonalenia warsztatu pracy przez całe życie.
Wymagania wstępne
W - znajomość podstaw pedagogiki ogólnej, pedagogiki pracy, pedagogiki społecznej
W- Znajomość prawa oświatowego (karta Nauczyciela).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W18 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki edukacji.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U50 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, wdrażać działania innowacyjne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K26 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji.
K_K49 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne.
Treści programowe przedmiotu
• Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. Cele i definiowanie pojęć;
• Rozpoczęcie i wymiar stażu. Terminy, o których należy pamiętać;
• Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. Złożenie i zatwierdzenie przez Dyrektora;
• Realizacja stażu – zadania nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
• Realizacja stażu – zadania nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
• Realizacja stażu – zadania nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
• Konstruowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z przebiegu stażu;
• Teczka z dokumentacją;
• Posiedzenie komisji i nadanie stopni awansu zawodowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - student nie ma elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki edukacyjnej. U - nie potrafi analizować własnych działań pedagogicznych, nie potrafi wskazywać obszary wymagające modyfikacji i nie potrafi wdrażać działań innowacyjnych. K - nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji. Nie jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, nie dokonuje samooceny własnych kompetencji.
Ocena dostateczna
W – student ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki edukacji. U - potrafi analizować własne działania pedagogiczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, wdrażać działania innowacyjne. K - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Ocena dobra
W – student zna definiuje i refleksyjnie wyjaśnia wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki edukacji. U - potrafi sprawnie analizować własne działania pedagogiczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, wdrażać działania innowacyjne. K - wykazuje dbałość w podejmowaniu wyzwań zawodowych i doskonaleniu swoich kompetencji Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Ocena bardzo dobra
W – student zna, definiuje oraz refleksyjnie i krytycznie wyjaśnia wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki edukacji. U - potrafi sprawnie i refleksyjnie analizować własne działania pedagogiczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji i wdrażać działania innowacyjne. K- wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dogłębnie rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Borowska B., Wartość zawodu w świadomości młodzieży polskiej i francuskiej, [w:] Rodzina, edukacja, resocjalizacja – wybrane zagadnienia, red. G. Chojnacki, ks. Z. Iwański, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2012, ss. 85-97.
Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Garstka T., Opiekun nauczyciela. Umiejętności psychologiczne. Poradnik, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003.
Grondas M, Żmijski J., Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczyciela. Poradnik, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2005.
Grondas M., Rozwój zawodowy nauczyciela. Materiały edukacyjne. Szkolenie Ekspertów ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli, WODN, Warszawa 2004.
Hamer H., Rozwój przez wprowadzanie zmian, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1998.
Pielachowski J., Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2 , Poznań 2001.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995.
Literatura uzupełniająca:
Borowska B., Aspiracje edukacyjne licealistów w refleksji badawczej, [w:] Człowiek w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Difin, Warszawa 2012, ss. 59-73.
Borowska B., Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży w świetle badań licealistów polskich i francuskich, [w:] Bezpieczna młodość, red. A. Rynio, E. Juśko, Zakłady Graficzne „Drukarz”, Tarnów 2011, ss. 114-137.
Chojnacki J, Pomianowska M., Awans zawodowy nauczycieli, I 1.1 [w:] Poradnik nauczyciela, Tom 2, Raabe, Warszawa 2000.
Janicka-Panek T, Pomianowska M, Nauczycielu, zakończył się twój staż... Co dalej? I 1.3 [w:] Poradnik nauczyciela, Tom 2, Raabe, Warszawa 2000.
Pielachowski J, Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli jak uzyskać stopnie nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego: Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły, eMPi2, Poznań 2000.
Stopnie awansu zawodowego nauczyciela: Dokumenty, komentarze, plan rozwoju zawodowego, wzory pism, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Lublin 2000.
Stronka A., Awans zawodowy po zmianach. „Biblioteka w Szkole” 2008, nr 3, s. 2-5.
Strzelecka D., Ratyńska-Olechowska K., Awans zawodowy nauczyciela po nowemu: Zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego. „Biblioteka w Szkole” 2005, nr 2, s. 2-4.
Wala Z., Awans zawodowy nauczycieli - ocena dorobku zawodowego. „Magazyn Szkolny” 2005,nr 9/279, maj s. 7.
Inne pomoce dydaktyczne:
• USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), ogłoszono dnia 22 maja 2018 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.
• USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. poz. 2203). Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę