Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Nina Klekot
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
hiszpańskiego,
C2 osiąga zaawansowany poziom znajomości języka hiszpańskiego,
C3 ma świadomość własnych umiejętności i dąży do samodzielnego rozwijania kompetencji komunikatywnych w zakresie szczegółowych dyscyplin życia zawodowego.
Wymagania wstępne
W1 Student posiada znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1: ma ugruntowaną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa na poziomie zaawansowanym
EKW2: zna wyróżniki cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego oraz umie je rozpoznać i opisać
EKW3: umie formułować rozbudowane i przejrzyste wypowiedzi na tematy ogólne i szczegółowe
EKW4: rozumie dłuższe wypowiedzi mówione i pisane oraz interpretuje wiadomości o sprawach bieżących
EKW5: umie przedstawić swoje zdanie i bronić swoich poglądów
UMIEJĘTNOŚCI
EKU1: potrafi swobodnie porozumiewać się w sytuacjach zwyczajowych i życia zawodowego
EKU2: potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi mówione i pisane na tematy życia codziennego
EKU3: jest w stanie czytać ze zrozumieniem artykuły prasowe i reportaże dotyczące wielu dziedzin
EKU4: potrafi prowadzić rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka w zakresie wielu dziedzin
EKU5: jest w stanie formułować szczegółowe wypowiedzi w zakresie ogólnych i szczegółowych zagadnień
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
EKK2: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz przygotowania dłuższych wystąpień ustnych
EKK3: potrafi pracować w zespole oraz pełnić w nim różne role
EKK4: umie interpretować sens dłuższych komunikatów mówionych i pisanych
EKK5: umie wyrażać swój punkt widzenia w danej kwestii
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem technik tłumaczeniowych oraz w oparciu o wybrany podręcznik i materiały autorskie przygotowane przez prowadzącego w postaci konspektów, glosariuszy, plansz oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
Indicativo o Subjuntivo – ejercicios.
Expresión de la causa.
Expresión de la finalidad.
Test nr 3.
Perífrasis verbales.
Expresión de la impersonalidad. La voz pasiva.
Test final de evaluación.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
EKW: Nie zna w znacznym stopniu gramatyki języka hiszpańskiego.
EKU: Nie zalicza testów kontrolnych ani nie oddaje prac pisemnych.
EKK: Nie uczęszcza na zajęcia.
Ocena dostateczna:
EKW: Posiada wystarczjacą wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa ogólnego.
EKU: Nie potrafi skutecznie zastosować wiedzy w formułowaniu własnych wypowiedzi.
EKK: Nie potrafi skutecznie porozumiewać się w sytuacjach zwyczajowych i życia zawodowego.
Ocena dobra:
EKW: Posiada wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa ogólnego i specjalistycznego.
EKU: Umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.
EKK: Potrafi porozumiewać się w sytuacjach zwyczajowych i życia zawodowego.
Ocena bardzo dobra:
EKW: Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa ogólnego i specjalistycznego.
EKU: Umie w pełni zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.
EKK: Wykazuje aktywną i kreatywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Aprende gramática y vocabulario 4, SGEL, Madrid, 2008.
Castro Viúdez F., Uso de la gramática española. Nivel avanzado. Edelsa, Madrid, 2005.
Cybulska-Janczew M., Perlin J.: Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
Literatura uzupełniająca:
Aragonés L., Palencia R., Gramática de uso del español. Teoría y práctica. Ediciones SM, Madrid.
Castro Viúdez F., Benítez Rubio M.T., Español en marcha 4, Libro del Alumno, SGEL, Madrid, 2006.
Matte Bon F., Gramática Comunicativa del español, Tomo 1-2, Edelsa, Madrid, 2004.
Pawlik J., Selección de problemas de gramática española, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2001.
Perlin O., Zarys gramatyki języka hiszpańskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1993.
Pulido Ruiz J., Leniec-Lincow D.: Idiomy polsko-hiszpańskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
Wielki Słownik polsko-hiszpański, Perlin O., Wyd. WP, 2006.
Podręczny Słownik hiszpańsko-polski, Wawrzkowicz S., Hiszpański K., Wyd. WP, 2000.
Wielki Słownik hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański płyta CD-ROM, Wyd. Lexland/WP, 2004.
Słownik gramatyczno-stylistyczny języka hiszpańskiego, Wawrykowicz A., Wyd. Europa, Wrocław, 2001.
Bartkowiak E., Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne (+CD), Wagros, Poznań, 2009.
¿Español? Sí, gracias (dwumiesięcznik), ColorfulMedia 2003-2016.
http://cvc.cervantes.es/ ejercicios de (auto)aprendizaje
Kierunek studiów: Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę