Socjolingwistyka (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i terminologią z zakresu socjolingwistyki
C2 - uświadomienie studentom zróżnicowania regionalnego i społecznego języka oraz zwrócenie uwagi na czynniki warunkujące to zróżnicowanie
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki opisowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna uwarunkowania zewnątrzjęzykowe (kulturowe, społeczno-polityczne, historyczne itp.) mające wpływ na kształtowanie się języka narodowego w różnych jego odmianach.
Student ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania współczesnego języka polskiego w aspekcie geograficznym i społecznym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi zdefiniować pojęcie socjolektu i opisać danych socjolekt w kategoriach socjolektalnych i ich funkcjach.
Student potrafi dokonać pragmatycznej analizy tekstów reprezentujących różne odmiany socjolektalne polszczyzny (struktura i funkcja)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu
Student harmonijne łączy i praktycznie wykorzystuje wiadomości z edukacji lingwistycznej i kulturowej
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu, warsztat, dyskusja problemowa, prezentacja multimedialna, analizy socjolektów
Treści programowe przedmiotu
1. Socjolingwistyka a socjologia języka.
2. Metody, narzędzia badawcze, podstawy terminologiczne socjolingwistyki.
3. Współczesne teorie komunikacji.
4. Społeczna przestrzeń komunikacyjna: komunikacja realna vs. wirtualna.
5. Podstawy wyodrębniania odmian i stylów języka.
6. Języka jako wartość (kultury).
7. Terytorialne odmiany polszczyzny (regionalizmy, dialektyzmy, gwaryzmy)
8. Socjolekty w komunikacji społecznej.
9. Komunikacja międzykulturowa.
10. Grzeczność językowa.
11. Agresja w komunikacji.
12. Norma i uzus . Postawy wobec języka.
13. Nowomowa i \"młodomowa\".
14. Językowy obraz świata. Stereotypy.
15. Komunikacja językowa a tożsamość.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny: obecność na zajęciach, przygotowanie i zreferowanie wybranego zagadnienia, zaliczenie kolokwiów. W semestrze letnim dodatkowo egzamin roczny.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: prezentacja (referat), kolokwia, egzamin.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bartmiński J. (red.), 2001, Współczesny język polski, Lublin; Bartmiński J., Szadura J. (red.), 2003, Warianty języka, Lublin; M. Bugajski, 2007, Język w komunikowaniu, Warszawa; Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin; Handke K., 2008, Socjologia języka, Warszawa; Kołodziejek E., 2015, Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin; Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), 2010, Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, Gdańsk, Piekot T., 2008, Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu, Wałbrzych; Wilkoń A., 1987, Typologia odmian współczesnej polszczyzny, Katowice.

Literatura uzupełniająca
Castells M., 2003, Galaktyka internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań; Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., 2010, Lingwistyka płci. Ona i ona w języku polskim, Lublin; Kowalski S. Tulli M., 2003, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa; Kucała M., 1994, Twoja mowa cię zdradza: regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków;Kuryło E., Socjolingwistyczne uwarunkowania aktów mowy, „Socjolingwistyka” 19, s. 7-19.; Marcjanik M., 2002, Polska grzeczność językowa, Kielce; Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa; Stępniak K., Podgórzec Z., 1993, Słownik tajemnych gwar przestępczych, Warszawa; Senderska J., 2017, \"Maniaczki\" w Sieci. O języku i komunikacji wybranych kobiecych społeczności online, Kielce; Skowronek B., 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków; Smoleń-Wawrzusiszyn M., 2016, Socjolekty wirtualne - metody lingwistyki a komunikacja językowa w społecznościach sieciowych, [w:] P. Siuda (red.), Metody badań online, Gdańsk, s. 182-234; Szymańska M., 2011, Regionalizmy językowe w świadomości użytkowników języka polskiego, Katowice (niepublikowana praca doktorska: http://sbc.org.pl/Content/93093/doktorat3237.pdf); Taras B., 2013, Agresja: studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów; Wileczek A., 2018, Kod młodości. Młodomowa w kontekstach społeczno-kulturowych, Warszawa.
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin