Egzegeza Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studenta z wybranymi perykopami w zakresie przedmiotu
C2 Przedstawienie dotychczasowego stanu badań na temat wybranych perykop.
C3 Zapoznanie studenta z aktualnymi trendami interpretacji wybranych perykop.
Wymagania wstępne
W1: Podstawowe wiadomości z zakresu Wstępu do Nowego Testamentu na temat ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich.
W2: Podstawowa znajomość tekstu oryginalnego wybranych perykop.
W3: Przeczytanie przynajmniej jednego artykułu naukowego poświęconego wybranym perykopom.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
a) Student zna kluczowe propozycje na temat interpretacji wybranych perykop.
b) Student zna najważniejsze składowe strukturalne badanych perykop, a także ich kontekst i terminologię.
c) Student zna korzyści i braki wynikające z zastosowania określonych metod w badaniu wybranych perykop.

UMIEJĘTNOŚCI
a) Student potrafi omówić kluczowe propozycje na temat interpretacji wybranych perykop.
b) Student jest w stanie wskazać najważniejsze składowe strukturalne badanych perykop, a także ich kontekst i terminologię.
c) Student potrafi zastosować i ocenić właściwe metody interpretacji biblijnej do wybranych perykop.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
a) Student docenia i dostrzega znaczenie poszczególnych interpretacji omawianych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.
b) Student otwiera się na znaczenie i charakter języka badanych perykop, co czyni go wrażliwszym na różnorodność wypowiedzi i sensów w komunikacji.
c) Student uczy się stawiać pytania i szukać odpowiedzi dotyczących przekazu religijnego.
Metody dydaktyczne
wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / analiza tekstów z dyskusją /prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienia wstępne – uzasadnienie wyboru tekstów.
2. Status quaestionis w badaniach nad wybraną perykopą.
3. Identyfikacja i analiza najważniejszych wymiarów interpretacyjnych perykop.
4. Literackie opracowanie perykopy.
5. Prezentacja najciekawszych propozycji metodologicznych, egzegetycznych i teologicznych ostatnich dekad.
6. Podsumowanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ndst –
a) (W) Student nie zna proponowanych interpretacji wybranych perykop. Nie zapoznał się z metodologią tych interpretacji, ani ich rodzajem.
b) (U) Student nie potrafi omówić kluczowych propozycji literacko-egzegetyczno-teologicznych na temat wybranych perykop. Nie umie ich scharakteryzować, ani dokonać ich poprawnej analizy.
c) (K) Student nie wykazuje szacunku ani zainteresowania dla znaczenia badanych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.

Dst –
a) (W) Student wykazuje słabą znajomość interpretacji wybranych perykop. Zapoznał się tylko w niewielkim stopniu z metodologią tych interpretacji i ich rodzajem.
b) (U) Student omawia kluczowe propozycje literacko-egzegetyczno-teologiczne na temat wybranych perykop w sposób cząstkowy. W niewielkim stopniu wykazuje umiejętność ich charakteryzacji i poprawnej analizy.
c) (K) Student wykazuje niewiele szacunku i zainteresowania dla znaczenia badanych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.

Dbr –
a) (W) Student wykazuje dobrą znajomość interpretacji wybranych perykop. Zapoznał się z metodologią tych interpretacji i ich rodzajem.
b) (U) Student jest w stanie omówić kluczowe propozycje literacko-egzegetyczno-teologiczne na temat wybranych perykop. Wykazuje umiejętność ich charakteryzacji i poprawnej analizy.
c) (K) Student wykazuje szacunek i zainteresowania dla znaczenia badanych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.

Bdb –
a) (W) Student wykazuje dogłębną znajomość interpretacji wybranych perykop. Zapoznał się w sposób kompletny z metodologią tych interpretacji i ich rodzajem.
b) (U) Student jest w stanie szczegółowo omówić kluczowe propozycje literacko-egzegetyczno-teologiczne na temat wybranych perykop. Wykazuje umiejętność ich poprawnej charakteryzacji i analizy.
c) (K) Student wykazuje głęboki szacunek i zainteresowanie dla znaczenia badanych tekstów w szerszym kontekście życia religijnego i społecznego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wybrana literatura

1. Anderson, Hugh. “Broadening Horizons: The Rejection at Nazareth Pericope of Luke 4:16-30 in Light of Recent Critical Trends.” Interpretation 18 (1964): 259–75.
2. Chiappini, Azzolino. “Jésus de Nazareth, Prophète et Liberateur (Luc 4,16-30).” Pages 229–37 in Peuple Parmi Les Peuples. Edited by Odo Camponovo, Matthias Krieg, Helen Busslinger-Simmen, Angelika Imhasly-Humberg, Verena Wyss, Jean-Pierre Zurn, André Monnier, Rose-Marie Gallay, Ruth Moesch, et al. Vol. 18 of Essais Bibliques. Edited by E. B. Genève: Labor et Fides, 1990.
3. Combrink, H. J. Bernard. “The Structure and Significance of Luke 4:16-30.” Neotestamentica (1973): 27–47.
4. Kodell, Jerome. “Luke’s Gospel in a Nutshell (Lk 4:16-30).” Biblical Theology Bulletin %@ 0146-1079 %4 EB:388.02 13 (1983): 16–18.
5. Koet, Bart J. “‘Today This Scripture Has Been Fulfilled in Your Ears’. Jesus’ Explanation of Scripture in Luke 4,16-30.” Bijdragen 47 (1986): 368–94.
6. Mielcarek, Krzysztof. Jezus - ewangelizator ubogich (Łk 4,16-30): studium z teologii św. Łukasza. Lublin: And, 1994.
7. ———. “Problematyka literacko-historyczna Łk 4,16-30.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35.1 (1988): 81–100.
8. Neirynck, Frans. “Luke 4,16-30 and the Unity of Luke-Acts.” Pages 357–95 in The Unity of Luke-Acts. Edited by Jos Verheyden. Vol. 142 of. Edited by E. B. Leuven Leuven: Leuven University Press Peeters Press, 1999.
9. ———. “Luke 4,16-30 and the Unity of Luke-Acts.” Pages 167–205 in Evangelica III. 1992-2000. Edited by Frans Neirynck. Vol. 150 of Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Edited by E. B. Leuven: Leuven University Press, 2001.
10. O’Toole, Robert F. “Does Luke Also Portray Jeus as the Christ in Luke 4,16-30?” Biblica 76 (1995): 498–522.
11. Perrot, Charles. “Luc 4,16-30 et Le Lecture Biblique de l’ancienne Synagogue.” Pages 170–86 in Exégèse Biblique et Judaïsme. Edited by Jacques E. Ménard. Edited by E. B. Université de Strasbourg. Faculté de Théologie Catholique, 1973.
12. Rosik, Mariusz, and Victor Onwukeme. “Function of Isa 61,1-2 and 58,6 in Luke’s Programmatic Passage (Lk 4,16-30).” The Polish Journal of Biblical Research 2 (2003): 67–81.
13. Schmeichel, Waldemar. “Christian Prophecy in Lukan Thought: Luke 4:16-30 as a Point of Departure.” Pages 293–304 in Society of Biblical Literature 1976 Seminar Papers, One Hundred Twelfth Annual Meeting 28-31 October 1976; Stouffer’s Riverfront Towers, St. Louis, Missouri. Edited by George W. MacRae. Vol. 10 of Seminar Papers Series (Society of Biblical Literature). Edited by E. B. Missoula, Montana: Scholars Press, 1976.
14. Schreck, Christopher J. “The Nazareth Pericope. Luke 4,16-30 in Recent Study.” Pages 399–471 in L’Évangile de Luc. Edited by Frans Neirynck. Edited by E. B. Gembloux Leuven: Leuven University Press Peeters Press, 1989.
15. Siker-Gieseler, Jeffrey S. “‘First to the Gentiles’: A Literary Analysis of Luke 4:16-30.” Journal of Biblical Literature 111 (1992) 73–90.
16. Tuckett, Christopher Mark. “Luke 4,16-30, Isaiah and Q.” Pages 343–54 in Logia: Les Paroles de Jesus - The Sayings of Jesus. Edited by Joël Delobel and Joseph Coppens. Vol. 59 of Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Edited by E. B. Leuven: Leuven University Press, 1982.
17. Vanhoye, Albert. “L’intérêt de Luc Pour La Prophétie En Luc 1,76; 4,16-30 et 22,60-65.” Pages 1529–48 in The Four Gospels 1992. Volume 2. Edited by Frans Neirynck, Christopher Mark Tuckett, Gilbert Van Belle, Frans Van Segbroeck, and Joseph Verheyden. Vol. 100B of Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Edited by E. B. Leuven Leuven: Leuven University Press Peeters Press, 1992.
Kierunek studiów: Teologia - Nauki Biblijne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin