Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Robert Furmańczuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie ze specyfiką gatunków związanych z informacją (zwłaszcza radiową i telewizyjną),
C2 Zapoznanie ze specyfiką publicystyki radiowej i telewizyjnej,
C3 Korzystanie z odpowiednich narzędzi stosowanych w gatunkach audiowizualnych.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość radiowych i telewizyjnych programów informacyjnych,
W 2 Znajomość radiowych i telewizyjnych programów publicystycznych,
W 3 Wstępna znajomość związana z zagadnieniami sztuki prezenterskiej, prowadzenia rozmów oraz tworzenia informacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA wg.kodów (W11, W13, W15, W19)
W 01 student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą gatunków związanych z informacją,
W 02 student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą publicystyki radiowej i telewizyjnej,
W 03 student posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą przygotowania poszczególnych form dziennikarskich
UMIEJĘTNOŚCI wg kodów (U04, U05, U08, U09, U12, U14)
U1 Pogłębiona umiejętność tworzenia informacji, małych i dużych form radiowo-telewizyjnych związanych z informacją.
U2 Profesjonalna umiejętność przygotowania (zaplanowania) programu informacyjnego.
U3 Umiejętność przygotowania i poprowadzenia form publicystycznych radiowo-telewizyjnych.
K 01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje
samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K 02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej.
Metody dydaktyczne
Rozmowy, ćwiczenia, warsztaty, prezentacja nagrań radiowych i telewizyjnych. Wskazywanie błędów i niedociągnięć w produkcjach własnych oraz profesjonalnych mediów.
Treści programowe przedmiotu
1.Prace nad produkcjami audio i video.
2.Analiza kompozycji informacji i form publicystycznych.
3.Omawianie tematów, zagadnień, poglądów, poszczególnych postaci.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagana jest obecność na zajęciach. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy przygotować cykl informacji oraz rozmów publicystycznych. Ocena będzie zależała od warsztatu (standardy IAR), zakresu tematycznego, oryginalności tematu i przyjętej formy wywiadu.

cena ndst - brak wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
ocena dost - wiedza i umiejętności podstawowe
ocena dobra - wiedza i umiejętności praktyczne wykraczające poza podstawy
ocena bdb - student wykazuje się kompletną znajomością tematu i umiejętnościami praktycznymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Przykłady informacji i form publicystycznych w portalach - I, II i III Polskiego Radia.
Informacje serwisowe RMF FM.
Programy informacyjne TVP INFO, TVN 24, POLSAT NEWS.
Standardy informacyjne Informacyjnej Agencji Radiowej w formie dokumentu.
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych -
Boyd Andrew, Stewart Peter, Ray Alexander. - Wydawnictwo UJ 2012.
Wirtualnemedia.pl, Press.pl
wywiady ksiązkowe: O.Fallaci, T.Torańska oraz wywiady radiowe prowadzącego zajęcia.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę