Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Robert Furmańczuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - kompetencje w zakresie rozpoznawania poszczególnych gatunków dziennikarstwa prasowego. C2 - Znajomość zasad budowania oraz samodzielnego konstruowania tekstów w obrębie wybranych gatunków prasowych.
Wymagania wstępne
W1 - ogólna wiedza na temat rodzajów i gatunków dziennikarskich wyniesiona ze szkoły sredniej i własnego doświadczenia/zainteresowań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - K_W06 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. K_W13 - ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych.

UMIEJĘTNOŚCI - K_U01 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej. K_U08 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - K_K03 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i oznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej. K_K08 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej.
Metody dydaktyczne
Pogadanka, wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach oraz praca indywidualna studentów, analiza przypadków, dyskusja. Dobranie odpowiedniej metody będzie uzależnione od tematu oraz sposobu jego realizacji. Często też podczas jednych zajęć konieczne będzie łączenie kilku metod, np. wykładu problemowego prowadzącej (podczas wprowadzania do nowego tematu) i pracy w grupach lub indywidualnej (kiedy studenci będą realizować zadania wynikające z wcześniej omówionego zagadnienia). Na koniec może też być wykorzystana analiza przypadków (kiedy wspólnie z prowadzącą będą sprawdzać sposób wykonania zadania i jego poprawność).
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do zajęć - zagadnienia ogólne.
2. Podstawowe pojęcia, terminy, definicje (np. rodzaj a gatunek, publicystyka a informacja itp.)
3. Konstrukcja wypowiedzi dziennikarskich. (Tytuł, lead, korpus tekstu, wypowiedź). Schemat \"odwróconej piramidy\" i inne.
4. Gatunki informacyjne (wzmianka, notatka, zajawka, news, przegląd prasy, fait divers, infotainment itp.)
5. Gatunki publicystyczne (editorial, recenzja, felieton, reportaż, esej)
6. Gatunki mieszane/pograniczne (wywiad, debata, dyskusja, list do redakcji, hipertekst, infografika, fotografia, fotoreportaż)
7. Nowe gatunki (np. urban tales - baśnie miejskie),
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ndst - student nie potrafi wymienić i omówić gatunki prasowe, nie potrafi teorii zastosować w praktyce.
Ocena dst. - student zna niektóre gatunki i potrafi zastosować je w praktyce. Rozróżnia news od publicystyki.
Ocena db. - Student zna większość omówionych podczas zajęć gatunków, potrafi zastosować je w praktyce. Pisze teksty poprawnie.
Ocena bdb. - student zna wszystkie omówione podczas zjaeć gatunki i rodzaje dziennikarstwa prasowego. Tworzy teksty ciekawe, dobrze skomponowane. Potrafi napisać news na aktualny temat, zebrać do niego informacje - np. porozmawiać ze źródłami osobowymi. Pamięta o wypowiedzi, ciekawym tytule, atrakcyjnym lidzie. Umie też napisać dłuższą wypowiedz, jak reportaż , czy esej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Fras, \"Dziennikarski warsztat językowy\", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
\"Gatunki dziennikarskie. Teoria - praktyka - język\", red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
\"Gatunki mowy i ich ewolucja\", [w:] tom V \"Gatunek a granica\", red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
\"Genologia i retoryka dziennikarska\", [w:] \"Dziennikarstwo i świat mediów\", red. Z. Bauer, E. Chudziński, Wyd. Universitas, Kraków 2004.
\"Internetowe gatunki dziennikarskie\", red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kozieł, \"Genologia dziennikarska\", \"Studia Medioznawcze\" nr 3(54) 2013, s. 23-35.
A. Niczyperowicz, \"Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich\" [w:] \"Polubić dziennikarstwo, red. S. Zakrzewski, Wyd. WSNHiD, Poznań 2009.
A.. Niczyperowicz, \"Gatunki dziennikarskie w teorii i praktyce\" (Tom 10 i 12), Wyd. Wiedza i Umiejętności, Poznań 2009.
W. Pisarek, \"Nowa retoryka dziennikarska\", Wyd. Universitas, Kraków 2002.
M. Wojtak, \"Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych\", Wyd. UMCS 2008.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę