System medialny w Polsce (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Olga Białek-Szwed
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie i uporządkowanie wiedzy o funkcjonowaniu systemu medialnego w Polsce. C2 - Nabycie wiedzy przez studenta nie tylko o specyfice polskiego systemu mediów, ale też o jego genezie, ewolucji i perspektywach.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa wiedza o współczesnych mediach, przede wszystkim w Polsce.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZY - K_W07 - ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących miedzy nimi relacjach. K_W14 - ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych.

UMIEJĘTNOŚCI - K_UO1 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - K_K07 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.
Metody dydaktyczne
Wykład, wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do systemu medialnego w Polsce. Podstawowe informacje. Definicje. Organizacje medialne. Rodzaje rynków medialnych (pierwotny i wtórny). Media publiczne a media komercyjne.
2. Charakterystyka systemu medialnego w Polsce. Systemy: prasowy, radiowy, telewizyjny, nowych mediów i telematyki. Początek polskiego \"ładu\" medialnego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych.
3. Miejsce prasy w polskim systemie medialnym.
- prasa do 1944 roku
- prasa w PRL
- prasa współczesna po 1989 roku (czasopisma - tygodniki, miesięczniki, kwartalniki itp., dzienniki)
4. Miejsce telewizji w polskim systemie medialnym
5. Miejsce radiofonii w polskim systemie medialnym.
6. Nowe Media
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: egzamin pisemny
ocena ndst. - student nie zna terminów, procesów, dat i składników polskiego systemu medialnego; nie potrafi ich opisach, scharakteryzować, podać przykłady.
ocena dst. - student potrafi wymienić elementy systemu polskich mediów, niektóre z nich omówi, opisze. Nie robi tego jednak w sposób wyczerpujący i bez podania przykładów.
ocena db. - student w stopniu dobrym rozróżnia i omawia części polskiego systemu mediów. Potrafi podać przykłady, mechanizmy działające na rynku polskich mediów. Wie który element powstał jako pierwszy.
Ocena bdb - student bardzo dobrze rozróżnia i omawia składowe polskiego systemu mediów. Omawia ich specyfikę, widzi podobieństwa i różnice. Rozumie mechanizmy rządzące polskim rynkiem mediów. Potrafi podać i omówić początek polskiego systemu mediów, zdiagnozować przyszłość polskich mediów. Zna definicje, przykłady, gremia oraz rady współtworzące system mediów w Polsce.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Gędek M., \"Rynek medialny w Polsce. Zarys ewolucji ostatnich czterdziestu lat\", Wyd. Norbertinum, Lublin 2015.
Goban-Klas, \"Media i komunikowanie masowe. Teorie analizy prasy, radia, telewizji i Internetu\", Wyd. PWN, Warszawa 2005.
\"Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym, Wybrane zagadnienia\", Wyd. UMCS, Lublin 2012.
Mrozowski M., \"media masowe. Władza, rozrywka, biznes\", Wyd. Aspra-Jr, Warszawa 2001.
Ociepka B., \"Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej\", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Polaczek-Bigaj M., \"Polityczno - prawne aspekty przeobrażeń w polskim systemie medialnym\", Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
\"Polskie media u progu XXI wieku\", red. J. Adamowski, M. Jabłonowski, Wyd. Aspra-Jr, Warszawa 2001.
\"Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo - Wschodniej po 1989 roku\", red. B. Dobek-Ostrowska, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin