Architektura umysłu (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marcin Iwanicki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z głównymi stanowiskami i argumentami w ramach wspólczesnej analitycznej filozofii umysłu
C2 - kształtowanie umiejętności myslenia analitycznego
Wymagania wstępne
W1 - umiejętność krytycznego myślenia
W2 -podstawowa wiedza ogólnohumanistyczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student rozumie znaczenie filozofii umysłu dla badań kognitywistycznych i swobodnie posługuje się podstawowymi terminami i argumentami z jej zakresu
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny z elementami dyskusji
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe stanowiska we współczesnej filozofii umysłu
2. Zagadnienia wybrane (problem przyczynowania mentalnego, qualiów i in.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Dwa egzaminy pisemne.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Kim, Philosophy of Mind, Boulder: Westview Press (kilka wydań)
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin