Finanse i gospodarka samorządowa (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Dokonanie przez studenta wyboru tematu pracy licencjackiej z zakresu finansów i gospodarki samorządowej.
C2 - Opracowanie i systematyczna realizacja postawionego zagadnienia badawczego w formie pracy licencjackiej zgodnie z założonym harmonogramem.
C3 - Przygotowanie do obrony formułowanych w pracy tez badawczych.
Wymagania wstępne
W1 – znajomość zagadnień z przedmiotów: Podstawy finansów, Finanse publiczne, Finanse lokalne
W2 – umiejętność samodzielnego pisemnego formułowania myśli
W3 – odpowiedzialność i uczciwość
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student formułuje i zgłębia problem badawczy z zakresu wybranego obszaru finansów i gospodarki samorządowej.
2. Student zna podstawowe metody pracy naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student samodzielnie wyszukuje i selekcjonuje źródła literaturowe, dane statystyczne oraz inne materiały empiryczne pod kątem przydatności dla realizacji sformułowanego zagadnienia badawczego.
2. Student opracowuje metodologicznie i realizuje sformułowany temat badawczy.
3. Student analizuje i interpretuje zgromadzone materiały empiryczne oraz dobiera adekwatne z punktu widzenia przejrzystości i syntetyczności formy prezentacji zakresu, metod i wyników badań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest odpowiedzialny za terminową realizację wyznaczonego celu.
2. Student samodzielnie, systematycznie, rzetelnie i uczciwie pracuje nad sformułowanym tematem badawczym.
Metody dydaktyczne
1. Analiza oraz dyskusja na temat opracowywanych przez studentów planów prac licencjackich oraz treści poszczególnych części tych prac.
2. Indywidualna praca ze studentem przy pomocy korespondencji mailowej, a także indywidualne spotkania w obopólnie uzgodnionych terminach.
Treści programowe przedmiotu
Dostosowane do wybranej przez studentów tematyki prac licencjackich (szczegółowy wykaz będzie na bieżąco aktualizowany).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia przedmiotu w pierwszym semestrze będzie ocena przygotowanego planu pracy licencjackiej, zawartości merytorycznej i strony formalnej pierwszego rozdziału pracy oraz jakości i ilości zgromadzonej literatury i innych źródeł do kolejnych rozdziałów.
Podstawą oceny pracy studenta w drugim semestrze będzie ocena merytoryczna i formalna przygotowanej pracy licencjackiej.

Ocena 2:
(W) - Student wykazuje brak pogłębienia wiedzy z wybranego zakresu pracy licencjackiej i nie zna podstawowych metod pracy naukowej.
(U) – Student nie potrafi samodzielnie pisemnie formułować myśli, wyszukać i selekcjonować źródeł literaturowych, danych statystycznych lub innych materiałów empirycznych pod kątem przydatności dla realizacji sformułowanego zagadnienia badawczego, nie jest w stanie opracować metodologicznie i realizować sformułowanego tematu badawczego.
(K) - Student nie realizuje terminowo, systematycznie, rzetelnie i uczciwie postawionego zadania badawczego.

Ocena 3:
(W) – Student wykazuje dostateczne pogłębienie wiedzy z zakresu pracy licencjackiej i zna niektóre podstawowe aspekty pracy naukowej.
(U) – Student potrafi samodzielnie formułować część myśli, wyszukać i selekcjonować niektóre źródła literaturowe, dane statystyczne lub inne materiały empiryczne pod kątem przydatności dla realizacji pracy licencjackiej, jest w stanie opracować wybrane aspekty metodologiczne i dostatecznie zrealizować sformułowany temat pracy licencjackiej.
(K) - Student częściowo terminowo, systematycznie, rzetelnie i uczciwie realizuje pracę licencjacką.

Ocena 4:
(W) - Student wykazuje istotne pogłębienie wiedzy z wybranego zakresu pracy licencjackiej i zna większość podstawowych aspektów pracy naukowej.
(U) – Student potrafi samodzielnie pisemnie formułować myśli, wyszukać i selekcjonować większość niezbędnych źródeł literaturowych, danych statystycznych lub innych materiałów empirycznych pod kątem przydatności dla realizacji sformułowanego zagadnienia badawczego, jest w stanie opracować większość aspektów metodologicznych i dobrze realizować sformułowany temat badawczy.
(K) – Student zazwyczaj terminowo, systematycznie, rzetelnie i uczciwie realizuje postawione zadanie badawcze.

Ocena 5:
(W) - Student wykazuje bardzo wysokie pogłębienie wiedzy z wybranego zakresu pracy licencjackiej i zna wszystkie podstawowe aspekty pracy naukowej.
(U) – Student potrafi samodzielnie wyszukać i prawidłowo selekcjonować niezbędne źródła literaturowe, dane statystyczne lub inne materiały empiryczne pod kątem przydatności dla realizacji sformułowanego zagadnienia badawczego, jest w stanie opracować wszystkie aspekty metodologiczne i bardzo dobrze realizować sformułowany temat badawczy.
(K) – Student terminowo, systematycznie, rzetelnie i uczciwie realizuje postawione zadanie badawcze.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2015.
2. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:
1. Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Aspra, Warszawa 2012.
2. Brdulak J.: Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. SGH, Warszawa 2008.
3. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie - Wskazówki dla studentów, Lexis-Nexis Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2006.
4. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, Wskazówki praktyczne, KPSW, Bydgoszcz 2010.
5. Wskazówki prowadzącego.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem