Profesjonalizacja zastosowań informatyki (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Grzegorz Wesołowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nabycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w pracy zawodowej ekonomisty.
C2 Nabycie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w pracy zawodowej ekonomisty.
C3 Nabycie umiejętności analizowania i interpretowania danych ilościowych.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość pakietu biurowego i obsługa Internetu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student:
1. Zna zasady tworzenia złożonych formuł analitycznych w oparciu o formuły użytkownika oraz formuły wbudowane w system, w zakresie przetwarzania danych tekstowych oraz numerycznych, uwzględniając zasady adresowania komórek.
2. Zna i rozumie zasady wizualizacji danych, zwłaszcza w kontekście właściwego doboru sposobu wizualizacji do charakteru danych oraz pożądanego efektu.
3. Zna podstawy raportowania danych, w oparciu o tradycyjne konwencje wykorzystywane w raportach.
4. Zna i rozumie podstawy procesów edycyjnych, wykorzystywanych na potrzeby podsumowania analiz biznesowych.
5. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonalności i zastosowania aplikacji informatycznych przydatnych w pracy ekonomisty.

UMIEJĘTNOŚCI - student:
1. Umie samodzielnie tworzyć złożone formuły przetwarzające dane numeryczne oraz tekstowe.
2. Potrafi samodzielnie raportować dane zgodnie z tradycyjnymi formami raportowania, z uwzględnieniem koniecznego przygotowania danych.
3. Umie formalizować proces analityczny pod kątem przygotowania formularzy, uwzględniając kontekst komunikacyjny z użytkownikiem.
4. Potrafi opracowywać ‘duże’ zautomatyzowane dokumenty tekstowe.
5. Potrafi obsługiwać aplikacje informatyczne przydatne w pracy ekonomisty.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student:
1. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej wykorzystania technologii informatycznych, uwzględniając ich różnorodność i ograniczenia.
2. Jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia własnych kompetencji wynikającej z rozwoju technologii informatycznych.
3. Wykazuje aktywność w zakresie dokształcania zawodowego oraz doskonalenia umiejętności umożliwiających wykorzystanie technologii informatycznych do samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w procesie analitycznym.
Metody dydaktyczne
Metoda problemowa, dyskusja, pokaz, warsztat praktyczny.
Treści programowe przedmiotu
1. Internet jako źródło informacji szukanie zaawansowane (1 godz.).
2. Publiczne rejestry danych i e-informacja publiczna (m.in.: e-puap, CEiDG, KRS, EUKW) (1 godz.).
3. Elektroniczne zasoby aktów prawnych i orzeczeń (1 godz.).
4. Zasoby danych społeczno-ekonomicznych – wyszukiwanie i przetwarzanie (m.in. Public Date, Google Trends) (2 godz.).
5. Kalkulatory internetowe (1 godz.).
6. Funkcje operujące na tekście (wyszukiwanie, zamiana oraz unifikacja danych) (1 godz.).
7. Edycja dużego dokumentu w edytorze tekstu (2 godz.).
8. Zaawansowana korespondencja seryjna (automatyzacja pracy biurowej) (2 godz.).
9. Automatyzacja dużego dokumentu w edytorze tekstu (1 godz.).
10. Kolokwium wraz z omówieniem (2 godz.)
11. Edycja zawartości komórek w arkuszu kalkulacyjnym (1 godz.).
12. Podstawowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym (1 godz.).
13. Funkcje złożone w arkuszu kalkulacyjnym (1 godz.).
14. Elementy algebry. Operacje na macierzach (1 godz.).
15. Podstawowe funkcje statystyczne oraz ich praktyczna implementacja (1 godz.).
16. Łączenie arkuszy i skoroszytów (1 godz.).
17. Klauzule warunkowe oraz funkcje wyszukiwania i adresu (2 godz.).
18. Importowanie oraz eksportowanie danych z arkusza kalkulacyjnego do innych aplikacji. (1 godz.).
19. Tworzenie dynamicznych raportów za pomocą sum pośrednich oraz tabel przestawnych. (2 godz.).
20. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspomagające sprawozdawczość finansową, w tym funkcje finansowe (m.in. (obliczanie rat kredytu, oprocentowania, liczby rat, struktury raty itp. (1 godz.).
21. Wykorzystanie narzędzi „chmury obliczeniowej\" (2 godz.).
22. Kolokwium wraz z omówieniem (2 godz.).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie dwóch kolokwiów praktycznych (60% oceny końcowej) oraz aktywności na zajęciach (40% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W większości materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego - ćwiczenia praktyczne na udostępnianym studentom materiałach oraz w aplikacjach dostępnych on-line.

Literatura uzupełniająca:
J. Walkenbach, Excel 2013 PL. Biblia, Helion 2013 oraz wydania wcześniejsze i późniejsze.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę