Rachunkowość finansowa (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Mizak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - uzupełnienie i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej zasad ewidencjonowania różnego typu zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
C2 - nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji typu operacji gospodarczej oraz wskazania jej poprawnego ujęcia w ewidencji księgowej
C3 - kształtowanie u studentów postawy ciągłego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich uzupełniania
Wymagania wstępne
W1 - wiedza i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości
W2 - znajomość podstaw finansów, ekonomiki przedsiębiorstw i prawa gospodarczego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W05_12 ma podstawową wiedzę na temat systemu prawa oraz norm i przepisów prawa stanowionego - w zakresie kontekstualizowanym praktyką życia gospodarczego - i rozumie przepisy determinujące prowadzenie działalności gospodarczej oraz obrót handlowy
K_W10_12 ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U05_12 potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczejpotrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K05_12 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości
Metody dydaktyczne
Indywidualne lub zespołowe rozwiązywanie zadań, dyskusja dydaktyczna
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja zakresu tematycznego przedmiotu, zasad jego zaliczenia oraz powtórzenie najistotniejszych zagadnień z podstaw rachunkowości
2. Środki trwałe - wycena, ewidencja, amortyzacja
3. Wartości niematerialne i prawne - wycena, ewidencja, amortyzacja
4. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe - ewidencja księgowa
5. Rozrachunki z kontrahentami, publicznoprawne
6. Rozrachunki z pracownikami, pozostałe
7. Kolokwium 1
8. Materiały - klasyfikacja, ewidencja zakupu i zużycia
9. Towary - wycena, ewidencja zakupu i sprzedaży
10. Ewidencja kosztów podstawowej działalności - według rodzaju i miejsc powstawania
11. Wycena i ewidencja produktów
12. Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania
13. Warianty ustalania wyniku finansowego
14. Kolokwium 2
15. Podział wyniku, kapitały własne i fundusze specjalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Średnia liczba punktów z kolokwiów oraz aktywność studentów na zajęciach

Ocena bardzo dobra:
a) w zakresie wiedzy: uporządkowana i kompletna wiedza na temat zagadnień znajdujących się w programie przedmiotu oraz rozumienie procesów zachodzących w rachunkowości.
b) w zakresie umiejętności: student posiada umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej w praktyce rachunkowości, w sposób właściwy postrzega związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w działalności przedsiębiorstwa a rachunkowością,
c) w zakresie kompetencji społecznych: aktywnie uczestniczy w zajęciach, chętnie doskonali swoją wiedzę.

Ocena dobra:
a) w zakresie wiedzy: kompletna znajomość zagadnień ujętych w programie przedmiotu,
b) w zakresie umiejętności: student potrafi w sposób prawidłowy przeprowadzić ewidencję księgową oraz potrafi interpretować powstałe zdarzenia gospodarcze, identyfikuje wpływ operacji gospodarczych na sprawozdania finansowe, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w działalności przedsiębiorstwa a rachunkowością,
c) w zakresie kompetencji społecznych: student aktywnie uczestniczy w zajęciach, widzi potrzebę doskonalenia

Ocena dostateczna:
a) w zakresie wiedzy: niepełna, nieuporządkowana znajomość zagadnień znajdujących się w programie przedmiotu
b) w zakresie umiejętności: student posiada podstawowe umiejętności ewidencji księgowej i interpretacji zdarzeń gospodarczych zachodzących w jednostce zawartych w sprawozdaniu finansowym
c) w zakresie kompetencji społecznych: student rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie posiada wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w danym przedmiocie.

Skala ocen:
90-100% pkt - 5,0 (bdb)
80-89% pkt - 4,5 (db+)
70-79% pkt - 4,0 (db)
60-69% pkt - 3,5 (dst+)
50-59% pkt - 3,0 (dst)
0-49% pkt - 2,0 (ndst)
Istnieje możliwość poprawy pisemnej w terminie wyznaczonym przez Prowadzącego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2018 r. poz. 395 (z późn. zm.)
2. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
3. J. Chałupczak, Rachunkowość finansowa: zbiór zadań z rozwiązaniami 2, ODDK, Gdańsk 2016.
4. P. Szczypa (red.), Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
1. B. Gierba, W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, Rachunkowość finansowa: zbiór zadań, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.
2. J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, A. Surowiec, Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, CeDeWu, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę