Rachunkowość finansowa (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Nucińska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - utrwalenie wiedzy studentów na temat zasad ewidencjonowania w księgach rachunkowych różnego typu zdarzeń gospodarczych
C2 - nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji typu operacji gospodarczej oraz wskazania jej poprawnego ujęcia w ewidencji księgowej
C3 - kształtowanie u studentów postawy do systematycznej i uczciwej pracy oraz ciągłego doskonalenia (etyka zawodowa)
Wymagania wstępne
W1 - wiedza i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości
W2 - znajomość podstaw ekonomiki przedsiębiorstw, finansów, bankowości i prawa
W3 - zainteresowanie przedmiotem
W4 - umiejętność korzystania z platformy Moodle oraz podstawowych funkcji Excela
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W10 ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym
UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej
K_U07 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, potrafi formułować ustne i pisemne wypowiedzi w zakresie kompetencji zawodowych
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K04 dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i jest przygotowany do ich rozstrzygania
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone w formule blended learning (wspierane zdalnie poprzez kurs przedmiotu na platformie Moodle KUL)
* Weryfikacja przygotowania studentów do zajęć (w formie ustnej, pisemnej lub zdalnej - Moodle)
* Dyskusja dydaktyczna
* Analiza przypadków
* Samodzielne rozwiązywanie zadań lub praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja zakresu tematycznego przedmiotu i zasad jego zaliczenia oraz powtórzenie najważniejszych zagadnień z podstaw rachunkowości
2. Środki trwałe - wycena, ewidencja, amortyzacja
3. Wartości niematerialne i prawne - wycena, ewidencja, amortyzacja
4. Aktywa i zobowiązania finansowe - rodzaje, wycena, ewidencja
5. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług, publicznoprawne
6. Rozrachunki z pracownikami, pozostałe
7. Kolokwium 1
8. Materiały - klasyfikacja, ewidencja zakupu i zużycia
9. Towary - wycena, ewidencja zakupu i sprzedaży
10. Ewidencja kosztów podstawowej działalności - według rodzaju i miejsc powstawania
11. Wycena i ewidencja produktów
12. Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania
13. Warianty ustalania wyniku finansowego
14. Kolokwium 2
15. Podział wyniku, kapitały własne i fundusze specjalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zakres oceny i sposoby weryfikacji efektów kształcenia (0-100 pkt):
* frekwencja (max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione; IOS - 3): 0-5 pkt
* przygotowanie do zajęć i aktywność na nich: 0-10 pkt
(punkty ujemne za nieprzygotowanie do zajęć)
* praca na zajęciach:
** zadania: 0-10 pkt
(punkty ujemne za brak pracy na zajęciach)
** testy na platformie Moodle: 3 x 0-5 pkt = 0-15 pkt
* dwa kolokwia: 2 x 0-30 pkt = 0-60 pkt

Skala ocen:
0-50 pkt - 2,0 (ndst);
51-60 pkt - 3,0 (dost);
61-70 pkt - 3,5 (dost+);
71-80 pkt - 4,0 (db);
81-90 pkt - 4,5 (db+);
91-100 pkt - 5,0 (bdb)

W przypadku zdobycia przez studenta w trakcie semestru mniej niż 50 punktów - istnieje możliwość zaliczenia z całego zakresu przedmiotu w formie pisemnej na ocenę 3,0 (dost) w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst ujednolicony ustawy dostępny on-line w serwisie isap.sejm.gov.pl)
2. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
3. Materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia

Literatura uzupełniająca:
1. Z. Messner, J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2013
2. W. Gos (red.), Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2016
3. W. Gos (red.), Rachunkowość finansowa : zbiór zadań, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2016
4. J. Chałupczak, Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami 2, ODDK, Gdańsk 2016
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę