Biznesowe wykorzystanie Internetu (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dorota Tokarska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z metodami wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Efekt 1 - student omawia kierunki wykorzystania internetu w działalności gospodarczej K_W02_12, K_W08_12
UMIEJĘTNOŚCI
Efekt 2 - student prognozuje rozwój wykorzystania internetu w działalności gospodarczej K_U01_12
Efekt 3 - student przetwarza pozyskane dane i prezentuje własne poglądy na temat wykorzystania internetu K_U03_12
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Efekt 4 - student dostrzega dylematy etyczne związane z wykorzystaniem internetu do prowadzenia działalności gospodarczej K_K04_12
Efekt 5 - student omawia skutki społeczne wykorzystania internetu K_K04_12
Metody dydaktyczne
wykład, analiza przypadków,
Treści programowe przedmiotu
1. Internet jako źródło informacji
2. Zakładanie działalności gospodarczej
3. Poszukiwanie: pracownika, kontrahenta - bazy danych
4. Platformy sprzedażowe
5. Marketing internetowy
6. e-Deklaracje
7. Korporacyjna bankowość internetowa
8. Kreacja wizerunku w Internecie
9. Telepraca
10. Intranet
11. Analiza sprzedaży
12. Organizacje wirtualne
13. CRM via Internet
14. Outsorcing
15. Prezentacje studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student na zaliczenie przygotowuje pracę na zadany temat.

Ocena niedostateczna: brak pracy, praca niedostarczona w wyznaczonym terminie lub: praca nie na temat, lub na temat ale mająca bardzo duże uchybienia terminologiczne, edytorskie, nie wykazująca wkładu własnego autora.

Ocena dostateczna: praca oddana w terminie, ale z większymi błędami terminologicznymi, mało zauważalny wkład własny autora. Student nie wykazał się znajomością tematu, wykrzystał przestarzałą literaturę (starszą niż 2012).

Ocena dobra: praca oddana w terminie, na temat, wykorzystująca różnorodne aktualne źródła naukowe oraz informacje prasowe (z serwisami internetowymi włącznie). Praca ciekawa z drobnymi błędami terminologicznymi, zawierająca pogląd własny autora na zadany temat.

Ocena bardzo dobra: praca oddana w terminie, temat zrealizowany w pełni samodzielnie z wykorzystaniem różnorodnej literatury oraz artykułów. W pracy bardzo widoczny wkład własny autora, ciekawe przemyślenia i analizy wychodzące w przyszłość, prezentująca perspektywy internetu w nadchodzących latach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, red. B. Świecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
2. Meerman Scott David, Marketing i PR w czasie rzeczywistym. Jak błyskawicznie dotrzeć do rynku i nawiązać kontakt z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
3. Kos-Łabędowicz J. Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę