Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Umiejętność kwerendy materiału związanej z tematem;
2. Nabycie umiejętności prezentacji tematu;
Wymagania wstępne
W1: Zaliczenie przedmiotu związanego z problematyką naukową;
W2: Zakończenie trzeciego roku studiów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1: Znajomość metod naukowych w kanonistyce
W2: Podstawy wiedzy związanej z problematyką badawczą.
UMIEJĘTNOŚCI
U1: Umiejętność przeprowadzenia kwerendy materiału;
U2: Umiejętność konstruowania rozpraw naukowych;
U2: Umiejętność prezentowania rozpraw naukowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1: Prezentowanie znaczenia dyscypliny naukowej w Kościeke;
K2: Prezentowanie dyscypliny naukowej w społeczeństwie.
Metody dydaktyczne
Dyskusja, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
Prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego z uwzględnieniem aktualnych dokumentów K-ła i publikacji naukowych. Uczestnicy zapoznają się i prezentują aktualne tematy podejmowane w monografiach i czasopismach naukowych. Prezentacja problematyki jest połączona z dyskusją.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena negatywna
W1: Brak znajomości metod naukowych;
W2: Brak znajomości problematyki przedmiotu.
U1: Brak umiejętności przeprowadzenia kwerendy materiału;
U2: Brak umiejętności konstrukcji pracy.
K1: Brak kompetencji do przedstawienia własnej opini;
K2: Brak umiejętności przedstawienia nauki Kościoła w relacji do naukowych opinii
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literaturę stanowi szeroko rozumiany dorobek naukowy w przedmiocie oraz poradniki metodologiczne dotyczące pisanych prac naukowych
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem