Pedagogika specjalna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Parysiewicz prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- ukazanie pedagogiki specjalnej jako subdyscypliny pedagogiki współpracującej z medycyną, psychologią, socjologią, ekonomią, pracą socjalną i innymi dziedzinami nauk
C2 - kształtowanie u studentów świadomości na temat znaczenia niepełnosprawności/upośledzenia w rozwoju indywidualnym i życiu społecznym
C3 - uświadomienie studentom konieczności wiedzy pedagogicznej jako narzędzia zmiany społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
Wymagania wstępne
W1 - umiejętność posługiwania się komputerem
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych
W3 - umiejętność poszukiwania tekstów źródłowych
W4 - zainteresowanie przedmiotem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
PS1A_W03 ma podstawową wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska rodzinnego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb osoby niepełnosprawnej
PS1A_W12 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie niepełnosprawności
UMIEJĘTNOŚCI
PS1A_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w aspekcie niepełnosprawności
PS1A_U05 potrafi posługiwać się pedagogiką specjalną w analizie i ocenie sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup w odniesieniu do różnych kontekstów działalności w pracy socjalnej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
PS1A_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
T_U12 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawisko niepełnosprawności oraz jej powiązania z innymi zjawiskami społecznymi
Metody dydaktyczne
Podające, audiowizualne (film), aktywizujące (dyskusja)
Pomoce: rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
1. Pedagogika specjalna, jako nauka
2. Cele, zadania i założenia pedagogiki specjalnej
3. Pedagogiki specjalna a nauki medyczne, psychologiczne i społeczne i inne
4. Zakres, przedmiot, problematyka pedagogiki specjalnej w pedagogice specjalnej
5. Podstawowe pojęcia
6. Systematyka pedagogiki specjalnej
7. Podstawowe zasady edukacji osób niepełnosprawnych
8. Proces rewalidacji osób niepełnosprawnych
9. Metody nauczania specjalnego
10. Paradygmaty w pedagogice specjalnej
11. Tendencje i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej
12. Definicja, kryteria, klasyfikacja upośledzenia umysłowego
13. Charakterystyka osób w różnym stopniu upośledzonych umysłowo
14. Najbardziej znane przyczyny upośledzenia umysłowego
15. Reakcje człowieka na chorobę somatyczną
16. Rekcje rodziny ma niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę dziecka
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2 - Student nie zna podstawowych terminów z zakresu pedagogiki specjalnej, jej celów zadań i założeń.
Student nie zna jej zakresu, przedmiotu, problematyki, paradygmatów, tendencji i kierunków rozwoju.
Student nie zna podstawowych dla niej pojęć, opisywanych przez nią zjawisk i procesów Student nie zna metod pracy w nauczaniu specjalnym ani metod rewalidacji.
Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów pedagogicznych i społecznych.
Student nie jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego
3 – Student zna podstawowe terminy z zakresu pedagogiki specjalnej, niektóre cele, zadania i założenia.
Student zna w podstawowym zakresie, przedmiot i niektóre elementy problematyki, paradygmatów, tendencji i kierunków rozwoju.
Student zna niektóre podstawowe dla niej pojęcia, niektóre opisywane przez nią zjawiska i procesy
Student zna niektóre metody pracy w nauczaniu specjalnym oraz niektóre metody rewalidacji.
Student potrafi wykorzystać niektóre elementy wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów pedagogicznych i społecznych.
Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego
3+ Student zna podstawowe terminów z zakresu pedagogiki specjalnej, niektóre celów, zadania i założenia.
Student zna w podstawowym zakresie, przedmiotu, niektóre elementy problematyki, paradygmatów, tendencji i kierunków rozwoju.
Student zna niektóre podstawowych dla niej pojęcia, niektóre opisywane przez nią zjawiska i procesy
Student nie zna niektóre metody pracy w nauczaniu specjalnym oraz niektóre metody rewalidacji.
Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów pedagogicznych.
Student nie jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego
4 – Student zna podstawowe terminów z zakresu pedagogiki specjalnej, większość jej celów, zadań i założeń.
Student zna zakres, przedmiot, większość problematyki, paradygmatów, tendencji i kierunków rozwoju.
Student zna większość podstawowych dla niej pojęć, większość opisywanych przez nią zjawisk i procesów
Student zna większość metod pracy w nauczaniu specjalnym oraz metod rewalidacji.
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania wielu problemów pedagogicznych.
Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego,
4+ Student zna terminy z zakresu pedagogiki specjalnej, jej cele, zadania i założenia.
Student zna przedmiot, problematykę, paradygmaty, tendencje i kierunki jej rozwoju.
Student zna podstawowe dla niej pojęcia, prawie wszystkie opisywane przez nią zjawiska i procesy
Student zna prawie wszystkie metody pracy w nauczaniu specjalnym oraz metody rewalidacji.
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów pedagogicznych.
Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego
5 - Student zna wszystkie terminy z zakresu pedagogiki specjalnej, jej cele, zadania i założenia.
Student zna przedmiot, całość problematyki, paradygmatów, tendencji i kierunków jej rozwoju.
Student zna wszystkie analizowane pojęcia, wszystkie opisywane przez nią zjawiska i procesy
Student zna wszystkie metody pracy w nauczaniu specjalnym oraz wszystkie metody rewalidacji.
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów pedagogicznych
Student rozumie ideę kształcenia ustawicznego
Egzamin pisemny + referat + prezentacja multimedialna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Dykcik W. (2005), Pedagogika specjalna, UAM, Poznań
2. Deutsch S. D. (2008), Pedagogika specjalna, APS, PWN Warszawa
3. Kowalik S. (2007), Psychologia rehabilitacji. Warszawa
4. Wyczesany J. (1999), Pedagogika upośledzonych umysłowo, Impuls, Kraków
5. Resocjalizacja, (2008), Red. B. Urban, J. M. Stanik, PWN, Warszawa
6. Kijak R. J. (2013), Niepełnosprawność intelektualna, między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
7. Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych (2009), red. D. M. Piekut-Brodzka i J. Kuczyńska-Kwapisz, APS, Warszawa
8. Janeczko R. (1991), Kształcenie dzieci w zakładach leczniczych, WSiP, Warszawa
9. Haring N.G., Schiefelbusch R.L. (1981), Metody pedagogiki specjalnej, PWN, Warszawa
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę