Metodologia badań społecznych (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z podstawami metodologicznymi badań realizowanych w naukach społecznych
C2 - zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w naukach społecznych oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w praktyce
C3 – kształtowanie u studentów umiejętności poprawnego planowania, realizacji i analizy badań naukowych
C4 – kształtowanie u studentów postawy wrażliwej na dylematy etyczne stojące przed badaczem zjawisk społecznych oraz umiejętności ich rozwiązywania
Wymagania wstępne
W1 – umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia
W2 – postawa otwartości na otaczające środowisko społeczne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posiada podstawową wiedzę o projektowaniu prowadzeniu badań społecznych (PS1A_W07)
2. Student zna podstawowe metody i narzędzia badawcze, a także posiada wiedzę na temat ich stosowania (PS1A_W07)

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne (PS1A_U01)
2. Student analizuje przykłady badań oraz konstruuje i prowadzi proste badania socjologiczne (PS1A_U01)
3. Student opracowuje i prezentuje wyniki badań oraz wskazuje kierunki dalszych badań (PS1A_U06)
4. Student poddaje analizie własne działania oraz wskazuje ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (PS1A_U06)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, postępuje zgodnie z zasadami etyki, jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badaniach naukowych (PS1A_K05)
Metody dydaktyczne
Metoda dialogowa, praca w grupach, metoda warsztatowa, metoda problemowa, metoda projektów (projekt badawczy), praca z tekstem, analiza tekstów z dyskusją, praca własna w terenie
Treści programowe przedmiotu
Analiza badań społecznych na przykładach z literatury.
Problem badawczy, cel badawczy, hipotezy, zmienne, próba badana.
Obserwacja – omawianie teorii oraz realizacja badań.
Wywiad niestandaryzowany – omawianie teorii oraz badania w terenie.
Pytania kwestionariuszowe – zasady dotyczące poprawności ich układania i doboru.
Wywiad kwestionariuszowy – omawianie teorii, opracowywanie metody i realizacja badań.
Wywiad fokusowy – omawianie metody i ćwiczenie.
Rodzaje metod w badaniach społecznych – eksperyment.
Metoda reprezentacyjna. Sondaż (survey).
Opracowywanie raportu z badań – teoria i przykłady z literatury.
Aspekt etyczny badań społecznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada podstawowej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych
(W) Student nie zna podstawowych metod i narzędzi badawczych
(U) Student nie potrafi analizować przykładów badań, konstruować prostych badań socjologicznych i analizować ich wyników
(K) Student nie dostrzega istnienia etycznego wymiaru badaniach naukowych
Ocena dostateczna:
(W) Student posiada dostateczną wiedzę o projektowaniu prowadzeniu badań społecznych
(W) Student zna podstawowe metody i narzędzia badawcze, a także posiada podstawową wiedzę na temat ich stosowania
(U) Student na poziomie dostatecznym analizuje przykłady badań oraz konstruuje i prowadzi proste badania socjologiczne i opracowuje ich wyniki
(K) Student w ograniczonym zakresie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badaniach naukowych
Ocena dobra:
(W) Student posiada podstawową wiedzę o projektowaniu prowadzeniu badań społecznych
(W) Student zna podstawowe metody i narzędzia badawcze, a także posiada wiedzę na temat ich stosowania
(U) Student analizuje przykłady badań oraz konstruuje i prowadzi proste badania socjologiczne
(U) Student opracowuje i prezentuje wyniki prostych badań
(K) Student postępuje zgodnie z zasadami etyki, jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badaniach naukowych
Ocena bardzo dobra:
(W) Student posiada wiedzę o projektowaniu prowadzeniu badań społecznych
2. Student zna główne metody i narzędzia badawcze, a także posiada wiedzę na temat ich stosowania
(U) Student obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne
(U) Student analizuje przykłady badań oraz konstruuje i prowadzi proste badania socjologiczne
(U) Student opracowuje i prezentuje wyniki badań oraz wskazuje kierunki dalszych badań
(U) Student poddaje analizie własne działania oraz wskazuje ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
(K) Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, postępuje zgodnie z zasadami etyki, jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badaniach naukowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Babbie, E. (2010). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
Brzeziński, J. (2012). Metodologia badań społecznych. Zysk i S-ka.
Lutyński, J. (2000). Metody badań społecznych. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Sołoma, L. (1999). Metody i techniki badań socjologicznych. Olsztyn: WSP.
Sztumski, J. (1995). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: „Śląsk”.

Literatura uzupełniająca:
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych.
Gnitecki, J. (2006). Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
Palka, S. (red.) (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę