Podstawy organizacji i zarządzania (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Adam Zadroga
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 − Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu organizacji i zarządzania .
C2 – Wykształcenie podstawowych umiejętności menedżerskich: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, zarządzanie ludźmi, kontrolowanie (ocena skuteczności działania).
Wymagania wstępne
W1 − zainteresowanie problematyką;
W2 − umiejętność analizowania tekstów naukowych;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student definiuje organizację oraz wymienia i opisuje zasadnicze elementy organizacji (cele, ludzie, struktura, technika i wyposażenie) − PS1A_W02.
2. Student definiuje zarządzanie i menedżera oraz określa podstawowe role i umiejętności menedżerskie − PS1A_W08.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego − PS1A_U01.
2. Student potrafi dokonać analizy działań własnych i organizacji oraz wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu − PS1A_U11.

KOMPETENCJE
1. Studenta docenia znaczenie nauk o zarządzaniu dla tworzenia sprawnie funkcjonujących organizacji społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do efektywnej realizacji zadań osobistych i zawodowych − PS1A_K02.
2. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej − PS1A_K07.
Metody dydaktyczne
1. wykład konwersatoryjny
2. analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Co to jest organizacja społeczna? (definicja; opis głównych elementów)
2. Cztero-elementowy model strukturalny organizacji.
3. Cechy wspólne organizacji społecznych.
4. Efekt synergii.
5. Cele organizacji – od najwyższego do najniższego rzędu (schemat).
6. Proces formułowania celów organizacji.
7. Koncepcja interesariuszy.
8. Ogólna charakterystyka ludzkiego wymiaru organizacji.
9. Co to jest kultura organizacyjna?
10. Typy osobowości.
11. Poziom grupowy ludzkiego podsystemu organizacji (w tym koncepcja grup interesów)
12. Rodzaje więzi organizacyjnych.
13. Struktury typu „M”?
14. Organizacje o strukturze typu „M”.
15. Techniki działania stosowane w organizacjach.
16. Co to jest algorytm działania? Kilka przykładów.
17. Algorytm procesu decyzyjnego i twórczego myślenia.
18. Technologie a procedury.
19. Znaczenie otoczenia dla organizacji.
20. Cztery składniki (formy) otoczenia organizacyjnego.
21. Definicja zarządzania.
22. Definicja menedżera.
23. Funkcje (działania) menedżerskie w procesie zarządzania.
24. Typy menedżerów.
25. Podstawowe role menedżerskie.
26. Podstawowe umiejętności menedżerskie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) − Student nie potrafi zdefiniować organizacji oraz wymienić i opisać zasadniczych elementów organizacji, a także nie potrafi zdefiniować zarządzania i menedżera oraz określić podstawowych ról i umiejętności menedżerskich.
(U) – Student nie rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego, a także nie potrafi dokonać analizy działań własnych i organizacji.
(K) – Student nie jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.

Ocena dostateczna
(W) − Student potrafi zdefiniować organizację oraz wymienić zasadnicze elementy organizacji, a także potrafi zdefiniować zarządzania i menedżera
(U) – Student rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego, ale nie potrafi dokonać analizy działań własnych i organizacji.
(K) – Student nie jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.

Ocena dobra
(W) − Student potrafi zdefiniować organizację oraz wymienić i opisać zasadnicze elementy organizacji, a także potrafi zdefiniować zarządzania i menedżera oraz umie określić podstawowe role i umiejętności menedżerskie.
(U) – Student rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego, ale nie potrafi dokonać analizy działań własnych i organizacji.
(K) – Student jest w miarę przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.

Ocena bardzo dobra
(W) − Student potrafi zdefiniować organizację oraz wymienić i opisać zasadnicze elementy organizacji, a także potrafi zdefiniować zarządzania i menedżera oraz umie określić podstawowe role i umiejętności menedżerskie.
(U) – Student rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego, a także potrafi dokonać analizy działań własnych i organizacji.
(K) – Student jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.

Sposób weryfikacji: egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
J. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, kilka wydań.

Literatura uzupełniająca
J. A. Stoner, Ch. Wankel: Kierowanie, PWN, kilka wydań.
A. K. Koźmiński, J. Piotrowski: Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, kilka wydań.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin