Podstawy ekonomii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Adam Zadroga
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 − Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomii.
Wymagania wstępne
W1 − zainteresowanie problematyką;
W2 − umiejętność analizowania tekstów naukowych;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student definiuje ekonomię, wyjaśnia podstawowe pojęcia ekonomiczne, charakteryzuje zasadnicze prawa gospodarcze (popyt, podaż) oraz objaśnia rolę państwa w gospodarce − PS1A_W02.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi dokonać diagnozy (analizy i oceny) zjawisk gospodarczych będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych oraz państwa − PS1A_U05.

KOMPETENCJE
1. Studenta odznacza się (w sensie gospodarczym) rozwagą i dojrzałością w projektowaniu i realizowaniu działań pomocowych; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania − PS1A_K08.
Metody dydaktyczne
1. wykład konwersatoryjny
2. analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcia: ekonomia, prawa ekonomiczne, gospodarowanie, zasoby
2. Czym zajmują się ekonomiści? Jakie zagadnienia ich interesują?
3. Co nam daje ekonomia? Po co nam ona w codziennym życiu?
4. Najważniejsze funkcje ekonomii.
5. Z jakimi rodzajami sądów (stwierdzeń) mamy do czynienia w ekonomii?
6. Główne działy ekonomii.
7. Potrzeby ludzkie i środki ich zaspokojenia. Dobra rzadkie a dobra wolne.
8. Czynniki produkcji – omów.
9. Sfery procesu gospodarowania.
10. Podmioty gospodarcze.
11. Rodzaje decyzji gospodarczych.
12. Co to znaczy, że ekonomia jest nauką o ograniczoności zasobów i nauką o wyborze.
13. Pojęcie: „koszt utraconych możliwości”
14. Pojęcie: „granica możliwości produkcyjnych”
15. Trzy fundamentalne pytania (kwestie) ekonomiczne.
16. Charakterystyka gospodarki tradycyjnej.
17. Co to jest gospodarka centralnie planowana?
18. Cztery elementy systemu rynkowego.
19. Dwie zasadnicze cechy gospodarki rynkowej.
20. Przedsiębiorczość społeczna
21. Warunki istnienia dojrzałego rynku.
22. Funkcje rynku.
23. Jakie funkcje pełnią ceny w gospodarce rynkowej?
24. Popyt i prawo popytu. Podaż. Prawo podaży. Cena równowagi rynkowej.
25. Wyjaśnij pojęcia: dobra komplementarne i dobra substytucyjne. Przykłady.
26. Dochody brutto – netto. Potrącenia ustawowe. Ubezpieczenia społeczne
27. Budżet państwa. Funkcje budżetu.
28. Podatki – definicja. Gdzie i po co trafiają podatki? Rodzaje podatków.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) − Student nie potrafi zdefiniować ekonomii, wyjaśnić podstawowych pojęć ekonomicznych, scharakteryzować zasadniczych praw gospodarczych (popyt, podaż) oraz objaśnić roli państwa w gospodarce.
(U) – Student nie potrafi dokonać diagnozy (analizy i oceny) zjawisk gospodarczych będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych oraz państwa.
(K) – Student nie potrafi określić priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Ocena dostateczna
(W) − Student potrafi zdefiniować ekonomię, wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne. Nie umie scharakteryzować zasadniczych praw gospodarczych (popyt, podaż) oraz objaśnić roli państwa w gospodarce.
(U) – Student nie potrafi dokonać diagnozy (analizy i oceny) zjawisk gospodarczych będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych oraz państwa.
(K) – Student nie potrafi określić priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Ocena dobra
(W) − Student potrafi zdefiniować ekonomię, wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne. Umie scharakteryzować zasadnicze prawa gospodarcze (popyt, podaż) oraz objaśnić rolę państwa w gospodarce.
(U) – Student nie potrafi dokonać diagnozy (analizy i oceny) zjawisk gospodarczych będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych oraz państwa.
(K) – Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Ocena bardzo dobra
(W) − Student potrafi zdefiniować ekonomię, wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne. Umie scharakteryzować zasadnicze prawa gospodarcze (popyt, podaż) oraz objaśnić rolę państwa w gospodarce.
(U) – Student potrafi dokonać diagnozy (analizy i oceny) zjawisk gospodarczych będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych oraz państwa.
(K) – Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Sposób weryfikacji: egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
R. Milewski (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa 2007.
D. Filar, A. Rzońca, G. Wójtowicz (red.), Ekonomia po polsku, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca
E.V. Bowden, J.H. Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin