Administracja publiczna i wybrane aspekty prawa administracyjnego (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Bożena Czech-Jezierska
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
zajęcia mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu nauki administracji, części ogólnej prawa administracyjnego, materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z organizacją aparatu administracyjnego oraz ogólne przybliżenie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla I roku studiów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
ma podstawową wiedzę o charakterze administracji publicznej,
ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji administracji publicznej; ma wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system funkcjonowania organów administracji publicznej
ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościami oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
UMIEJĘTNOŚCI
analizuje powiązania instytucji społecznych z różnymi obszarami działalności pomocowej i pracy socjalnej; rozumie zasady funkcjonowania administracji publicznej
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu prawa administracyjnego w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w pracy socjalnej;
potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami prawa administracyjnego w podejmowanej działalności
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
docenia znaczenie nauk społecznych dla tworzenia i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny,
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach administracji publicznej realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej;
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja
Oglądowe: prezentacje multimedialne, pisma procesowe
Treści programowe przedmiotu
a) Podstawowe pojęcia m.in.: administracja publiczna, organ administracji publicznej, podział administracyjny państwa, prawo administracyjne, urząd.
b) Podstawowe pojęcia z zakresu ogólnej części prawa administracyjnego
c) Podstawowe pojęcia z zakresu nauki administracji
d) Prawne formy działania administracji publicznej
e) Ustrój administracji publicznej, administracja rządowa, organizacje pozarządowe
f) Ustrój samorządu terytorialnego
g) Materialne prawo administracyjne
h) Administracyjne postępowanie ogólne,
i) zarys postępowania sądowo-administracyjnego,
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin z treści przedstawionych na zajęciach, forma – pisemna odpowiedź na 3 pytania, warunkiem zaliczenia jest prawidłowa odpowiedź na 2 z 3 zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1) Encyklopedia prawa administracyjnego, pod red. M. Domagały, A. Haładyj, S Wrzoska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:
1) Leksykon administratywisty, pod red. S. Wrzoska, A. Haładyj, M. Domagały, Wydawnictwo WSH, Radom 2013,
2) Prawo administracyjne, J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2010,
3) Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, B. Adamiak, J. Borkowski, Lexis Nexis, Warszawa 2010,
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin