Historia sztuki (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Gombin
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Prezentacja dziejów sztuki sakralnej od czasów wczesnochrześcijańskich do współczesności.
Wymagania wstępne
Wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji, doskonali umiejętności, potrafi planować kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami w sztuce.
K_K03 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K07 Bierze odpowiedzialność za swoje działania profesjonalne, potrafi zaplanować i kierować pracą innych.
K_K08 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacja i instytucjach zajmujących się kulturą.

U umiejętności

K_U01 Ma pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące wyszukiwanie, porządkowanie i analizowanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, krytyczną analizę źródeł, umiejętność syntezy, definiowania problemów , dobór właściwych metod badawczych, samodzielne formułowanie wniosków.
K_U02 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, podejmuje własne działania naukowe.
K_U03 Potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych wykorzystując pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki i odwołując się do osiągnięć innych dyscyplin humanistyki.
K_U06 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji ustnych.
K_U04 Potrafi w sposób uporządkowany i merytoryczny zaprezentować wyniki swoich badań, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.
K_U05 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu prac pisemnych

W wiedza

K_W01 Ma systematyczną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki i jej relacji z innymi obszarami humanistyki.
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce.
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju badań nad sztuką, zna najważniejsze orientacje badawcze i modele metodologiczne. Zna i rozumie najważniejsze, odnoszące się do dzieł sztuki metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej (od sztuki pradziejowej po nowoczesną), jej uwarunkowań kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych.
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę szczegółową odnośnie wybranych zagadnień (związaną z uczestnictwem w seminariach, zajęciach fakultatywnych, wykładach monograficznych, opartą na znajomości literatury przedmiotu i badaniach własnych).
K_W06 Ma systematyczną wiedzę dotyczącą dziejów teoretycznej refleksji nad sztuką (architekturą i sztukami plastycznymi), obejmującą zagadnienia z zakresu filozofii, estetyki, teorii i historiografii sztuki
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat związków historii sztuki z innymi dyscyplinami nauki, pozwalającą na rozpatrywanie wybranych zagadnień w perspektywie badań interdyscyplinarnych.
K_W08 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym.
K_W09 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień krytyki artystycznej.
K_W10 Ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania sztuki w świecie nowoczesnych mediów i dotyczącą współczesnej kultury wizualnej.
K_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
Metody dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Znajomość epok, stylów i kierunków w sztuce (uwzględniając cechy stylistyczne, zakres chronologiczny i zasięg geograficzny, uczeń potrafi dokonać krótkiej charakterystyki poszczególnych formacji stylowych).
Rozumienie podstawowych pojęć i terminów z historii sztuki. Umiejętność dokonania podstawowego opisu dzieła sztuki, posługując się odpowiednia terminologią i przeprowadzenie analizy formalnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Sztuka świata, t. 1-10.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych.
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę