Procesy ludnościowe i moralne problemy demografii (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Krzysztof Smykowski
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zaznajomienie studentów ze współczesnymi procesami ludnościowymi.
C2 - Zaznajomienie studentów z moralnymi problemami związanymi ze zmianami demograficznymi.
C3 - Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny moralnej zjawisk związanych ze zmianami demograficznymi.
Wymagania wstępne
W1 - Zainteresowanie problematyką.
W2 - Aktywna obecność na zajęciach.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
Student ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, zna i rozumie rządzące nimi prawidłowości - PS1A_W06.
Student ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii i katolickiej nauki społecznej; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą - PS1A_W14.

UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pomocowej i pracy socjalnej; rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego - PS1A_U01.
Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów pomocowych, opiekuńczych, kulturalnych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań - PS1A_U04.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki - PS1A_K05.
Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badaniach naukowych, diagnozowania małżeństwa i rodziny - PS1A_K06.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, analiza tekstów, metoda problemowa, praca w grupach, referat, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Działy demografii i jej podstawowe pojęcia.
2. Zarys historii demografii.
3. Próba opisu współczesnej sytuacji demograficznej Polski i świata.
4. Postawy wobec współczesnej sytuacji demograficznej.
5. Ocena moralna zjawisk związanych z przemianami demograficznymi (antykoncepcja; aborcja; eutanazja; sterylizacja).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
- ocena niedostateczna - brak podstawowej wiedzy, praktycznych umiejętności i elementarnych kompetencji społecznych w zakresie zdefiniowanym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia; brak aktywności podczas ćwiczeń;
- ocena dostateczna - niezbędna wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne; aktywność podczas zajęć;
- ocena dobra - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie określonym powyżej; wyraźna aktywność podczas zajęć;
- ocena bardzo dobra - znaczna wiedza; umiejętność swobodnego wypowiadania się na podejmowane tematy, zdolność krytycznej analizy, formułowania poglądów, logicznego uzasadniania własnego stanowiska; posiadanie pełnych kompetencji społecznych w zakresie oznaczonym przez cele przedmiotu; wzorowa obecność; częste i chętne angażowanie się w ćwiczenia, stymulujące do aktywności także innych uczestników zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników sympozjum Papieskiej Akademii Nauk Przyrost ludności i bogactwa naturalne ziemi (22.11.1991). OR 13:1992 nr 2 s. 14.
Papieska Rada ds. Rodziny. Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych. Watykan 1994. W: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Biblos 1998 s. 458-490.
Apel Konsystorza w związku z konferencją kairską. OR 1994 nr 9-10 s. 10.
„Ethos” 14:2001 nr 3(55) (cały numer; tytuł: Etyka a demografia).
Holzer J. Demografia. Warszawa 1999.
Kędelski M. Demografia. Poznań 2006.
Nowosad S. Współczesne zagadnienia demograficzne i moralna ocena proponowanych rozwiązań. RT 42:1995 z. 3 s. 87-104.
Pokrywka M. Ekologia a demografia. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002 s. 139-152.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę