Podstawowe prawa i wolności człowieka (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Krzysztof Smykowski
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie etapów kształtowania się koncepcji praw człowieka.
C2 - poznanie poszczególnych obszarów praw i wolności człowieka.
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką;
W2 - podstawowa wiedza z zakresu antropologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
Student zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej i działalności pomocowej - PS1A_W04.
Student ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościami oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - PS1A_W08.

UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami, regułami, w tym katolicką nauka społeczną, w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań w pracy socjalnej - PS1A_U10.
Student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu; podejmuje zadanie ustawicznego kształcenia - PS1A_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
Student docenia znaczenie nauk społecznych dla tworzenia i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych - PS1A_K02.
Student odznacza się rozwagą i dojrzałością w projektowaniu i realizowaniu działań pomocowych; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; projektuje i wykonuje działania w zakresie pracy socjalnej - PS1A_K08.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, analiza tekstów, metoda problemowa, praca w grupach, referat, prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
1. Historia kształtowania się praw człowieka.
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
3. Analiza wybranych obszarów podstawowych praw i wolności człowieka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
- ocena niedostateczna - brak podstawowej wiedzy, praktycznych umiejętności i elementarnych kompetencji społecznych w zakresie zdefiniowanym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia; brak aktywności podczas ćwiczeń;
- ocena dostateczna - niezbędna wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne; aktywność podczas zajęć;
- ocena dobra - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie określonym powyżej; wyraźna aktywność podczas zajęć;
- ocena bardzo dobra - znaczna wiedza; umiejętność swobodnego wypowiadania się na podejmowane tematy, zdolność krytycznej analizy, formułowania poglądów, logicznego uzasadniania własnego stanowiska; posiadanie pełnych kompetencji społecznych w zakresie oznaczonym przez cele przedmiotu; wzorowa obecność; częste i chętne angażowanie się w ćwiczenia, stymulujące do aktywności także innych uczestników zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Papieska Komisja Iustitia et Pax. Kościół a prawa człowieka. \"Chrześcijanin w Świecie\" 9:1977 nr 2 s. 5-56.
Papieska Komisja Iustitia et Pax. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Kielce 2005.
Bała P., Wielomski A. Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych. Warszawa 2008.
Freeman M. Prawa człowieka. Warszawa 2007.
Motyka K. Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł. Lublin 2004,
Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K, Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin 2010.
Skorowski H. Problematyka praw człowieka. Warszawa 1999.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę