Muzyka kościelna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Tomasz Lisiecki
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie podstawowych zasad muzyki
C2 - Poznanie przez studentów przepisów prawa liturgicznego dotyczącego muzyki
C3 - Poznanie zasad doboru śpiewów liturgicznych
C4 - Nabycie umiejętności wykonywania śpiewów liturgicznych i innych śpiewów kościelnych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość notacji muzycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA – w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. Student zna podstawowe zasady muzyki - Tk_W02
2. Student zna przepisy prawa liturgicznego dotyczące muzyki - Tk_W02, T_W14
T_W17

UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. Student potrafi wykonać śpiewy liturgiczne - Tk_U04
2. Potrafi dobrać repertuar liturgiczny - Tk_U01
3. Student potrafi poprowadzić śpiew z grupą wiernych - Tk_U04
4. Student potrafi nauczyć wiernych śpiewów religijnych - Tk_U02, Tk_U03, T_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następując postawy:
1. Student przyjmuje aktywną postawę w działalności w Kościele - T_K03
2. Student dostrzega i wartościuje zjawiska w zakresie kultury muzycznej Kościoła - T_K04, T_K10
3. Student kształtuje kulturę muzyczną wiernych - T_K07, T_K09
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia w grupie, ćwiczenia indywidualne.
Treści programowe przedmiotu
1. Wybrane zagadnienia z ogólnych zasad muzyki.
2. Podstawowe elementy notacji muzycznej.
3. Zjawiska rytmiczno-metryczne (agogika, dynamika, interwały, gamy, tonacje).
4. Nauka pieśni kościelnych zgodnie z kalendarzem liturgicznym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu muzyki
(U) - Student nie potrafi wykonać śpiewów kościelnych
(K) - Student nie potrafi określić jaką rolę pełni muzyka w życiu Kościoła


Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu muzyki
(U) - Student potrafi wykonać niektóre śpiewy kościelne
(K) - Student rozumie rolę muzyki w życiu Kościoła, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu muzyki
(U)- Student potrafi wykonać większość śpiewów kościelnych
(K)- Student zna większość zadań muzyki w życiu Kościoła

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu muzyki
(U)- Student potrafi zastosować i wykonać wszystkie śpiewy kościelne
(K)- Student potrafi określić jaką rolę pełni muzyka w życiu Kościoła
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Mrowiec (red.), Śpiewnik Kościelny, Kraków 2006.
J. Waloszek (red.), Psallite Domino Sapienter, Opole 2004.
F. Wesołowski, Zasady muzyki, Kraków 2002.
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę