Pedagogika społeczna (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. Zdobycie wiedzy o specyfice pedagogiki społecznej jako dyscypliny naukowej, jej podstawowych pojęciach i charakterystyce rozwoju oraz umiejętności jej lokalizowania wśród innych subdyscyplin pedagogicznych.
C 2. Zapoznanie studentów ze środowiskowymi uwarunkowaniami procesów wychowawczo-opiekuńczych oraz z podstawowymi środowiskami wychowawczymi.
C 3. Student rozumie procesy zachodzące w otoczeniu i środowisku życia człowieka.
C 4. Student ocenia i diagnozuje sytuacje zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych. Dostrzega i określa negatywne skutki czynników rozwojowych, ubóstwa, sieroctwa społecznego, deficytów więzi międzyludzkich. Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami społecznymi.
C 5. Student zapozna sie z podstawowymi metodami pracy w pedagogice społecznej: metoda indywidualnych przypadków, metoda pracy grupowej, metoda pracy środowiskowej.
C 6. Student zapozna sie ze specyfika instytucji państwowych zobligowanych do udzielania pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego.
Wymagania wstępne
Teoretyczne podstawy wychowania, socjologia wychowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1 Student zna podstawowe pojęcia związane z pedagogiką społeczną. Posiada wiedze na temat powstania i rozwoju pedagogiki społecznej. Zna prekursorów i twórców pedagogiki społecznej. Student zna miejsce pedagogiki społecznej w systemie nauk pedagogicznych NR1A_W10
2 Student posiada wiedze na temat podstawowych środowisk wychowawczych: rodzina, środowisko lokalne, grupa rówieśnicza, środowisko szkolne, środowisko społeczne NR1A_W10
UMIEJĘTNOŚCI:
1 Student potrafi dostrzegać, obserwować, analizować i interpretować zjawiska społeczne zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu jednostki i grup społecznych NR1A_U01, NR1A_U02
2 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi przy analizowaniu ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz określaniu działań praktycznych NR1A_U10, NR1A_U16
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
1 Student potrafi współpracować z różnymi osobami oraz instytucjami państwa na rzecz poprawy sytuacji życiowej swoich podopiecznych NR1A_K07
Metody dydaktyczne
M1 Miniwykład
M2 Praca z podręcznikiem
M3 Prezentacja multimedialna
M4 Dyskusja
M5 Praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
C1 Historia opieki, pomocy i wsparcia społecznego od Starożytności do wieku XXI. 2 godz.
C2 Przedmiot zainteresowania pedagogiki społecznej, pedagogika społeczna a inne dyscypliny naukowe, kluczowe pojęcia pedagogiki społecznej: środowisko, wychowanie-socjalizacja, siły społeczne, siły ludzkie, potencjał rozwojowy, kapitał ludzki, kapitał społeczny. 3 godz.
C3 Problemy współczesnej cywilizacji uzależnienia i zagrożenia Internet, globalizacja, emigracja. 3 godz.
C4 Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie informacyjnym. 2 godz.
C5 Źródła niedostosowania społecznego- agresja i przemoc przykłady łamania prawa
przez nieletnich i młodocianych. 2 godz.
C6 Ważne problemy którymi zajmuje sie pedagogika społeczna: bieda, bezrobocie, niedostosowanie społeczne, deprywacja potrzeb, rozwarstwienie społeczne. 2 godz.
C7 Twórcy pedagogiki społecznej w Polsce i na świecie przegląd najważniejszych teoretyków
i praktyków pedagogiki społecznej. 2 godz.
C8 Problematyka diagnozy w pedagogice. Typy diagnozy. 2 godz.
C9 Metody pracy w pedagogice społecznej: metoda grupowa, metoda indywidualnego
przypadku. Metoda organizowania środowiska. 4 godz.
C10 Problematyka poradnictwa. 2 godz.
C11 Aktywność społeczna, obywatelska, wolontariat, organizacje pozarządowe. 2 godz.
C12 Źródła niedostosowania społecznego alkoholizm, narkomania, dyskusja na temat
przejmowania patologicznych wzorów życia. 2 godz.
C13 Praca socjalna. 2 godz.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekty kształcenia - wiedza
Na ocenę niedostateczną - Student nie zna podstawowych pojęć pedagogiki społecznej i nie orientuje się w specyfice funkcjonowania pedagogiki społecznej. Student nie zna głównych środowisk życia i funkcjonowania społecznego człowieka, nie zna pełnionych przezeń funkcji.
Na ocenę dostateczną - Student omawia podstawowe pojecia pedagogiki społecznej i orientuje się pobieżnie w specyfice funkcjonowania pedagogiki społecznej.Student zna pobieżnie główne środowiska zycia i funkcjonowania społecznego człowieka i równie pobieznie okresla pełnione przezeń funkcje.
Na ocenę dobrą - spełnione kryteria na ocenę 3 oraz student charakteryzuje szczegółowo rozwój pedagogiki społecznej. Spełnione kryteria na ocene 3 oraz student charakteryzuje szczegółowo srodowiska życia i funkcjonowania społecznego człowieka.
Na ocenę bardzo dobrą - spełnione kryteria na ocene 4 oraz: student opierajac sie na swojej wiedzy potrafi swobodnie zastosować określone pojecie pedagogiki społecznej do specyfiki współczesnego funkcjonowania pedagogiki społecznej. Student opierając sie na swojej wiedzy swobodnie opisuje środowiska życia i funkcjonowania społecznego człowieka, pełnione przezeń
funkcje i określa możliwości powiązania tych srodowisk w system wychowawczy.
Efekty kształcenia - umiejętności
Na ocenę niedostateczną - student nie określa w czym mogą się przejawiać zagrożenia, sytuacje ryzyka i możliwe dysfunkcje w aspekcie lokalnym i globalnym. Student nie wie czym jest integracja oddziaływań wychowawczych podstawowych środowisk życia i funkcjonowania człowieka.
Na ocenę dostateczną - Student określa pobieżnie w czym mogą się przejawiać zagrożenia, sytuacje ryzyka i możliwe dysfunkcje w aspekcie lokalnym i globalnym. Student określa czym jest integracja oddziaływań wychowawczych podstawowych środowisk życia i funkcjonowania człowieka.
Na ocenę dobrą - spełnione kryteria na ocene 3 oraz student okresla szczegółowo jakie rodzaje zagrożeń,
sytuacji ryzyka i możliwych dysfunkcji pojawiają się współcześnie w środowiskach
lokalnych i globalnych. Spełnione kryteria na ocene 3 oraz student charakteryzuje szczegółowo integracje oddziaływań wychowawczych w podstawowych środowiskach życia i funkcjonowania człowieka na podanych przez siebie przykładach.
Na ocenę bardzo dobrą - spełnione kryteria na ocenę 4 oraz student opierać się na swojej wiedzy potrafi powiązać przyczyny i skutki zagrożeń, sytuacji ryzyka i możliwych dysfunkcji pojawiających się współcześnie w środowiskach lokalnych i globalnych oraz podjąć się określenia sposobów przeciwdziałania im. Student opierając się na swojej wiedzy potrafi zastosować w praktyce sposoby integracji oddziaływań podstawowych środowisk życia i funkcjonowania jednostki w przypadku pojawienia się zakłóceń funkcjonowania tych środowisk.
Efekty kształcenia - kompetencje społeczne
Na ocenę dostateczną - student wymienia instytucje wspierające osoby w trudnych sytuacjach życiowych.
Na ocenę dobrą - spełnione kryteria na ocenę 3 oraz: student zna sposób funkcjonowania poszczególnych instytucji (Urzad Pracy, Osrodek Pomocy Społecznej ect.)
Na ocenę bardzo dobrą - spełnione kryteria na ocene 4 oraz: student po otrzymaniu opisów losów konkretnej osoby wie jakie instytucje powinien zaangażować w pomoc osobie potrzebującej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Cichosz M., Pedagogika społeczna. Tradycja-teraźniejszość -nowe wyzwania, Olecko 2001.
Górnikowska-Zwolak E., Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna- między stagnacją a zaangażowaniem, Katowice 1999.
Kawula S., Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność - perspektywy, Toruń 2001.
Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna: podręcznik akademicki, T. 2, Warszawa 2007.
Pilch T., Lalak D., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.
Pilch T., I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
Przecławska A., Theiss W., Pedagogika społeczna. Pytania o wiek XXI, Warszawa 1999.
Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wrocław 1961..
Trempała E., Cichosz M., Pedagogika społeczna, Olecko 2001.

Literatura uzupełniająca
Lepalczyk I, Marynowicz-Hetka E., Przekształcanie środowiska społecznego. Dorobek i kierunki dalszych badań, Łódź 1990
Piekarski J., Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.
Pilch J., Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie,
Wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1995.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę