Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Tomasz Bąk
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: zaznajomienie z głównymi etapami życia i działalności św. Pawła Apostoła, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego trzecią podróż apostolską.
C2: zapoznanie z treścią i problematyką nie omówionych w pierwszym semestrze listów Pawłowych, analizowanych zarówno pod kątem zagadnień historyczno-krytycznych, jak również poruszanych w nich tematów teologicznych.
C3: zaznajomienie z treścią i problematyką pozostałych listów apostolskich: Hbr, 1-2Pt, Jk i Ju, omawianych na tle społeczno-kulturowym pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Wymagania wstępne
Wykład stanowi kontynuację zajęć z poprzedniego półrocza. Wstępnym wymaganiem jest pozytywna ocena, uzyskana na egzaminie, kończącym pierwszy semestr.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu Pism Apostolskich
2. Student potrafi analizować teksty biblijne i definiować ich orędzie teologiczne.
3. Student potrafi powiązać egzegezę biblijną z naukami humanistycznymi, odczytując orędzie biblijne w kluczu interdyscyplinarnym.
4. Student ma gruntowną znajomość zasad interpretacji najważniejszych perykop Pism Apostolskich.

UMIEJĘTNOŚCI
T_U02 student posiada umiejętności badawcze w zakresie analizy tekstów biblijnych, syntezy różnych idei teologicznych, doboru metod i opracowania wyników; student potrafi popularyzować wiedzę biblijną, przekazywać ją i dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym opartym o lekturę Pisma Świętego
T_U04 student posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł biblijnych z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
T_U05 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę biblijną i poszerzać umiejętności w interpretacji tekstów biblijnych
T_U09 student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia dyskusji dotyczących zagadnień teologicznych i życia Kościoła z wykorzystaniem wiedzy biblijnej, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T_K02 student rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie egzegezy i teologii biblijnej
T_K07 student ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego; student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy doktrynalne i etyczno-moralne w oparciu o wiedzę zdobytą w wyniku studiowania tradycji biblijnych
T_K08 student interesuje się dokonaniami, ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologii i egzegezy biblijnej
Metody dydaktyczne
Zajęcia mają formę wykładu kursorycznego oraz praktycznych ćwiczeń w formie: konwersatorium, prezentacji multimedialnej, dyskusji problemowej, wspólnej analizy tekstów źródłowych. Teoretyczna część zajęć ma pomóc studentowi w przyswojeniu gruntownej wiedzy na temat procesu powstawania Pism Apostolskich, ich ogólnej charakterystyki literackiej oraz ich orędzia teologicznego. Elementy ćwiczeniowe pozwolą studentowi na bezpośredni kontakt z materiałem biblijnym i nauczą praktycznego zastosowania i utrwalenia przyswojonej wiedzy z zakresu egzegezy i teologii biblijnej. Ponadto zajęcia stwarzają możliwość poznania najważniejszych i najczęściej stosowanych metod interpretacji tekstów biblijnych, a także prezentują ogólny zarys środowiska kulturowego i religijnego, w którym powstawały poszczególne Pisma Apostolskie.
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć:
Przedmiot wykładu stanowi głównie piśmiennictwo apostoła Pawła – ponadto Dz, Hbr, 1-2 Pt, Jk i Ju. Każde pismo zostaje najpierw omówione pod kątem zagadnień historyczno-krytycznych, jak autorstwo, okoliczności cel, czas i miejsce powstania, jedność literacka itp.; następnie jako zwieńczenie każdego omawianego pisma zostanie przedstawiona problematyka teologiczna. W celu lepszego prześledzenia i zrozumienia rozwoju doktryny chrześcijańskiej w I w. po Chr. powyższe pisma zostaną omówione w kolejności ich powstawania (poza Dz).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
ocena niedostateczna - brak podstawowej wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena dostateczna - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena dobra - gruntowna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena bardzo dobra - pogłębiona i poszerzona w wyniku własnych studiów i poszukiwań badawczych wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia dokona się w końcowym egzaminie ustnym. Przed egzaminem studenci otrzymają listę pytań, która pomoże w usystematyzowaniu i powtórzeniu przerobionego materiału.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Lektura obowiązkowa: Chrostowski W. - Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła - Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:
Brown R. -An Introduction to the New Testament, New Haven - London 1997.
Frankowski J. – Mędala S. (red.), Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, Warszawa 1997.
Langkammer H., Apostoł Paweł i jego dzieło, Opole 2001.
Paciorek A., Paweł Apostoł – pisma, cz. 1-2, Tarnów 1997.
Rakocy W. Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003.
Rubinkiewicz R. (red.), Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996.
Stępień J., Teologia św. Pawła, Warszawa 1979.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin