Współczesna pneumatologia (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Kazimierz Pek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie najważniejszych nurtów pneumatologii
C2 - fundamentalną wiedza na temat pośrednictwa Ducha
C3 - dostrzeganie związku pneumatologii z chrystologią i eklezjologią
Wymagania wstępne
W1 - znajomość trynitologii, chrystologii;
W2 - wiedza na temat podstawowych zagadnień z historii zbawienia
W3 - ogólna znajomość zagadnień: ruah w Starym Testamencie, pneuma w Nowym Testamencie, Duch Święty
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student zna źródła biblijne i patrystyczne pneumatologii [T_W03]

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi wymienić misję Ducha z perspektywy Chrystusa i Kościoła [T_U07]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student pracować w grupie, a także metodologicznie i racjonalnie uzasadniać zdobytą wiedzę w dyskusjach z innymi opiniami [T_K05]
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny), metody dialogowe, metody problemowe, lektura obowiązkowa, praca z tekstem.
Treści programowe przedmiotu
1. Zarys rozwoju doktryny posoborowej o Duchu
2. Duch Stwórca
3. Duch Pośrednik
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na poziomie oceny:

niedostatecznej – brak wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie oceny dostatecznej;
dostatecznej – student zna wybrane zagadnienia z pneumatologii (W); potrafi opisać misje Ducha Świętego (U); student zna wpływ pneumatologii na eklezjologię(K).

dobrej – student potrafi przedstawić i ocenić modele pneumatologiczne (W); nauka o Duchu w historii teologii (U); stosuje poznaną wiedzę z pneumatologii w kształtowaniu eklezjologii i antropologii(K).

bardzo dobrej – student zna bardzo dobrze biblijne patrystyczne źródła pneumatologii (W); potrafi twórczo interpretować nowe koncepcje pneumatologiczne (U) potrafi wskazać wpływ na koncepcje relacji i osoby społecznej(K).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Warzeszak, Pneumatologia współczesna, Warszawa 2009.
E. Lambiasi, Lo Spirito creatore, Roma 2014.
Kierunek studiów: Teologia Dogmatyczna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin