Zakłady publiczne (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zdobycie wiedzy na temat podstaw prawnych tworzenia, organizacji i funkcjonowania zakładów publicznych
C2 – nabycie umiejętności wyszukiwania aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz innych źródeł wykorzystywanych w pracy prawniczej (orzecznictwo, doktryna) odnoszących się do zakładów publicznych
C3 – nabycie umiejętności właściwego diagnozowania i racjonalnego oceniania problemów prawnych oraz dokonywania wykładni przepisów odnoszących się do zakładów publicznych
Wymagania wstępne
Znajomość prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Doktorant:
W_1: Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu zakładów publicznych (K_W03)
W_2: Zna podstawowe cechy i funkcje prawa administracyjnego. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach administracyjnoprawnych (K_W06)
W_3: Ma podstawową wiedzę z zakresu zakładów publicznych. Zna i rozumie zasady funkcjonowania zakładów publicznych (K_W07)
W_4: Ma wiedzę o normach prawnych organizujących zakłady publiczne oraz rządzące nimi prawidłowości (K_W11)

UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant:
U_1: Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu zakładów publicznych (K_U02)
U_2: Ma umiejętność posługiwania się pojęciami z zakresu zakładów publicznych (K_U03)
U_3: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu zakładów publicznych (K_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Doktorant:
K_1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu zakładów publicznych, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie (K_K01)
K_2: Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania (K_K02)
K_3: Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06)
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwencjonalny z elementami dyskusji, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie osób prawnych prawa publicznego; pojęcie zakładów publicznych; cechy charakterystyczne zakładów publicznych; stosunek administracyjnoprawny między zakładem publicznym a jego użytkownikiem; władztwo zakładowe; dobrowolność oraz przymusowość korzystania z zakładów publicznych; tworzenie i podstawa prawna tworzenia zakładów publicznych; finansowanie zakładów publicznych; statut oraz regulamin zakładów publicznych; rodzaje zakładów publicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o pracę pisemną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca:
P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce: ustrój wewnętrzny, Warszawa 2008.
W. Klonowiecki, Zakład publiczny w prawie polskim: studium prawno-administracyjne, Lublin 1933.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin