Prawo w turystyce (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Leszek Ćwikła
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa turystycznego i normami tego prawa obowiązującymi w Polsce;
C2 - zapoznanie z technikami pozyskiwania wiedzy i najnowszych informacji (orzecznictwa) z zakresu prawa turystycznego;
C3 - wyrobienie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa turystycznego
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką
W2 - podstawy prawa cywilnego
W3 - podstawy prawa administracyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna terminologię z zakresu prawa turystycznego, obowiązujące normy prawne - K_W03
2. zna i rozumie zasady wykładni prawa - K_W05
3. zna podstawowe cechy i funkcje prawa turystycznego oraz ma wiedzę na temat podmiotów uczestniczących w stosunkach z dziedziny turystyki - K_W06
4. zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości - K_W13
UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej - K_U01
2. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa turystycznego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych - K_U02
3. posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych - K_U03
4. potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów - K_U08
5. potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań - K_U09, K_U10
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie - K_K01
2. ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa turystycznego - K_K04
3. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06
4. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy - K_K07
5. umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K08
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Oglądowe: orzecznictwo
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, studium przypadku, analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie turystyki, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez organizatorów turystyki, przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz agentów turystycznych, status prawny przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, zasady działalności hotelarskiej, umowy o świadczenie usług turystycznych (m.in. umowa o udział w imprezie turystycznej, umowa o pojedynczą usługę turystyczną, umowa timeshare, umowa o przewóz osób, umowa hotelowa), odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej, odpowiedzialność przedsiębiorcy hotelowego oraz jego gościa, ochrona konsumenta usług turystycznych, pozwy zbiorowe w turystyce, przepisy karne w turystyce, ubezpieczenia turystyczne, paszporty i wizy, przejścia graniczne i kontrola graniczna, usługi restauracyjne, podstawy prawne bezpieczeństwa turystów, prawne aspekty uprawiania turystyki, ochrona przyrody, ochrona zabytków, informacja i reklama w turystyce
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminologii z zakresu prawa turystycznego oraz obowiązujących normy prawnych, nie zna i nie rozumie zasad wykładni prawa
(U) - Student nie potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa turystycznego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych, nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych problemów prawnych, stawiać jasnych tez oraz wykorzystywać zdobytej wiedzy w celu trafnego formułowania podsumowań
(K) - Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności, nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do swojej pracy, nie umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa turystycznego oraz niektóre normy prawne, zna i rozumie podstawowe zasady wykładni prawa
(U) - Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa turystycznego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych, posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań
(K) - Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi odpowiedzialnie przygotować się do swojej pracy, umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu prawa turystycznego oraz obowiązujących norm prawnych, zna i rozumie zasady wykładni prawa
(U) - Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa turystycznego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych, posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań
(K) - Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi odpowiedzialnie przygotować się do swojej pracy, umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa turystycznego oraz obowiązujące normy prawne, bardzo dobrze zna i rozumie zasady wykładni prawa
(U) - Student potrafi dokonywać w sposób wnikliwy obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa turystycznego w celu analizowania i interpretowania skomplikowanych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych, posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy skomplikowanych zjawisk prawnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać skomplikowane problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań
(K) - Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi odpowiedzialnie przygotować się do swojej pracy, umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm.).
Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Wolters Kluwers Polska, wyd. 5, Warszawa 2016.
Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca: Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin