Rzymskie prawo karne (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Maciej Jońca prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów:
- ze znaczeniem rzymskiego prawa karnego, relacji rzymskiego prawa karnego do norm stosowanych w starożytnym Rzymie, relacji prawa rzymskiego do innych historycznych systemów prawnych;
- z podstawowymi pojęciami z zakresu rzymskiego prawa karnego oraz ich ewolucji w czasie istnienia państwa rzymskiego.
- z oddziaływaniem prawa rzymskiego na współczesne systemy prawa;
- ze sposobami wykładni prawa stosowanymi przez rzymskich jurystów, wskazanie reguł stosowanych przy interpretacji prawa, co bezpośrednio łączy się z zapoznaniem studentów z zasadami prawa wypracowanymi przez rzymskich jurystów w formie paremii i sentencji łacińskich, stosowanych we współczesnym prawie karnym

C2 - wyrobienie u studentów umiejętności w zakresie:
- posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu rzymskiego prawa karnego; poznania i zrozumienia roli prawa w starożytności; zrozumienia i docenienia roli instytucji prawnych powstałych w rzymskim prawie karnym, sposobów ich realizacji i ochrony; umiejętność powiązania zjawisk prawnych ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi.
- korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów w celu analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych, w tym interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów; wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu; wyrobienie umiejętności ustalania prawa właściwie obowiązującego dla konkretnych kazusów z zakresu rzymskiego prawa karnego.

C3 - student udoskonali umiejętności posługiwania się terminologią prywatnoprawną pochodzącą z prawa rzymskiego, potrafi wykorzystywać poznaną terminologię w dalszym kształceniu;

C4 - student nauczy się rzetelnie i umiejętnie rozwiązywać problematyczne kwestie, odpowiednio ocenia stopień swojej wiedzy i potrafi odpowiedzialnie określić zakres swojej pracy
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu rzymskiego prawa prywatnego
W2 - znajomość zagadnień z zakresu historii prawa
W3 - znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie WIEDZY Student:
K _W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych w starożytnym Rzymie, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa rzymskiego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa rzymskiego i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
K_W09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania (m.in. administracyjnego, karnego, cywilnego)
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje multimedialne, referaty, case-study, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Historyczny rozwój postępowania w sprawach karnych:
- przestępstwa prywatne i publiczne
- początki postępowania karnego
- postępowanie przed quaestiones perpetuae
- postępowanie kognicyjne
2. Niektóre przestępstwa:
- Zabójstwo (homicidium i parricidium)
- Przestępstwa przeciwko pństwu
- Przestępstwa o charakterze seksualnym
- Uprowadzenie
- Iniuria
- Kradzież
- Przestępstwa przeciwko religii
3. Kary
- Kara śmierci
- Kara wygnania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
3 pytania opisowe i 1 paremia łacińska –warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie 50% prawidłowych odpowiedzi, ocena numeryczna w skali ocen od 2 do 5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. Dębiński, J. Misztal - Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2017
2. Teksty źródłowe: Ustawa XII Tablic,Gai Institutiones, Codex Theodosianus, Corpus Iuris Civilis (Teksty prawne obrazujące rozwój prawa rzymskiego począwszy od pierwszej rzymskiej kodyfikacji z V w. przed Chr. do zbiorów prawa justyniańskiego z VI w.)
Literatura uzupełniająca:
1. O.F. Robinson, The Criminal Law of Ancient Rome, The John Hopkins University Press, Baltimore 1995;
2. M. Jońca, Parricidium w prawie rzymskim, Wyd. KUL, Lublin 2008;
3. M. Jońca, Głośne rzymskie procesy karne, Ossolineum, Wrocław 2009
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin