Teoria i filozofia prawa (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jadwiga Potrzeszcz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z terminologią prawniczą z zakresu teorii i filozofii prawa oraz wyjaśnienie pojęcia prawa i zjawisk prawnych.
C2 - Wyrobienie umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu teorii i filozofii prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, w szczególności przygotowanie przyszłych prawników do rozwiązywania trudnych przypadków, umiejętności dokonywania wykładni, uzasadniania podjętych decyzji zarówno na etapie tworzenia, jak i stosowania prawa, gdzie istotną rolę odgrywa dyskurs argumentacyjny uwzględniający szeroko rozumiane aksjologiczne podstawy prawa.
C3 - Wyrobienie kompetencji w zakresie świadomości poziomu swojej wiedzy i rozumienia potrzeby kształcenia się przez całe życie.
C4 - Wyrobienie kompetencji doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
Wymagania wstępne
Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów I roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa. Powinni posiadać zdolność do organizowania własnego warsztatu pracy oraz do pracy w zespole.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W zakresie wiedzy Student:
K_W01 - posiada wiedzę na temat miejsca i znaczenia teorii i filozofii prawa w systemie nauk prawnych oraz relacji do tych nauk.
K_W03 - zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu teorii i filozofii prawa oraz potrafi wyjaśnić tak podstawowe dla prawnika pojęcia jak np.: pojęcie i istota samego prawa z uwzględnieniem teorii prawa pozytywnego i prawa naturalnego, sprawiedliwość i jej różnorodne rodzaje, godność człowieka, jego wolność i równość wobec prawa, bezpieczeństwo prawne, dobro wspólne, demokratyczne państwo prawa.
UMIEJĘTNOŚCI
W zakresie umiejętności Student:
K_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu teorii i filozofii prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, w szczególności jest przygotowany w przyszłej praktyce zawodowej do rozwiązywania trudnych przypadków, umiejętności dokonywania wykładni, uzasadniania podjętych decyzji zarówno na etapie tworzenia, jak i stosowania prawa, gdzie istotną rolę odgrywa dyskurs argumentacyjny uwzględniający szeroko rozumiane aksjologiczne podstawy prawa.
K_U01 - potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznego działania prawa oraz ich powiązania z wiedzą z zakresu teorii i filozofii prawa.
K_U12 - potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne, przewidywać skutki podejmowanych decyzji w obszarze prawa.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
W zakresie kompetencji społecznych Student:
K_K01 - jest świadomy poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K06 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
K_K07 - rzetelnie i odpowiedzialnie traktuje problemy prawne w praktyce zawodowej.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, lektura.

Oglądowe: wykorzystywanie
technicznych środków dydaktycznych np. prezentacje multimedialne, orzecznictwo.

Praktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskurs, analiza prawna, kazusy prawne.
Treści programowe przedmiotu
1. Specyfika teorii i filozofii prawa, jej zadania oraz relacje do nauk pokrewnych.
2. Aspekty przejawiania się prawa w rzeczywistości społecznej: pozytywność prawa, normatywność prawa, historyczność prawa, przymus prawny, prawo a rzeczywistość, prawo a sprawiedliwość.
3. Porządek prawny a porządek społeczny, prawo a państwo.
4. Prawo a ideologia, prawo a polityka.
5. Prawo a moralność.
6. Ontologiczne i antropologiczno-kulturowe uwarunkowania prawa, natura rzeczy.
7. Prawo i wartość, znaczenie idei prawa.
8. Sprawiedliwość i słuszność w prawie.
9. Celowość prawa, bezpieczeństwo prawne, polaryzacja idei prawa.
10. Dobro wspólne, typ i indywidualność w prawie.
11. Teorie pozytywizmu prawnego.
12. Teorie prawa naturalnego.
13. Prawo naturalne a prawo pozytywne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest aktywność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium ustnego i pisemnej pracy zaliczeniowej. Ocena kolokwium i pracy zaliczeniowej numeryczna w skali od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie odpowiedzi na 50 % zadanych pytań oraz uzyskanie oceny 3.0 z pracy zaliczeniowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Antoni Kość, Podstawy filozofii prawa, wyd. 3, „petit” s.c., Lublin 2005
Literatura uzupełniająca:
1. Antoni Kość (red.), Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2, „petit” s.c., Lublin 2007.
2. Antoni Kość, Filozofia prawa jako nauka, w: P. Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, „Prawo CCCXII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3337”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 241-249.
3. Jadwiga Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
4. Jadwiga Potrzeszcz, Filozofia prawa Czesława Martyniaka w kontekście współczesnej dyskusji wokół paradygmatu niepozytywistycznej koncepcji prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010, t. XX, nr 2, s. 17-35.
5. Jadwiga Potrzeszcz, Filozoficznoprawna droga Arthura Kaufmanna, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, t. XXI, nr 1, s. 29-41.
6. Jadwiga Potrzeszcz, „Formuła Radbrucha” a „formuła Cathreina”, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, t. XXI, nr 2, s. 7-40.
7. Jadwiga Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007 (pkt 4. Pozytywistyczna a niepozytywistyczna koncepcja prawa, s. 47-68; rozdz. II. Sprawiedliwość jako idea prawa, s. 71-117).
8. Jadwiga Potrzeszcz, Przydatność niepozytywistycznej koncepcji prawa w procesie dochodzenia do słusznego prawa przez Trybunał Konstytucyjny, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5, s. 53-70.
9. Jadwiga Potrzeszcz, Uniwersalna gramatyka moralności i prawa, „Forum Prawnicze” 2011, nr 4-5, s. 30-45.
10. Jadwiga Potrzeszcz, Zadania współczesnej teorii i filozofii prawa w warunkach akceptacji niepozytywistycznej koncepcji prawa, w: P. Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, „Prawo CCCXII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3337”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 267-273.
11. Arthur F. Utz, Pojęcie prawa w teorii i praktyce, tłum. A. Kość, J. Potrzeszcz, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010, t. XX, nr 2, s. 7-15.
12. Arthur F. Utz, Prawo naturalne jako pojęcie zbiorcze niepozytywistycznych teorii prawa, tłum. A. Kość, J. Potrzeszcz, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010, t. XX, nr 1, s. 63-77.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę