EU languages workshop Spanish (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Europeistyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z właściwą dla języka hiszpańskiego wymową, intonacją i akcentem.
C2. Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z
życia codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi.
C3. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka
pisanego, mówienia, pisania i czytania.
C4. Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej
nauki języka hiszpańskiego.
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego
W2 - świadomość potrzeby uczenia się języków obcych
W3 - umiejętność kreatywnego współpracowania w grupie oraz ciekawość i otwartość na kulturę i świat
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student ma wiedzę dotyczącą podstaw systemu fonetycznego języka hiszpańskiego, podstawowego słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych w zakresie tematów z życia codziennego (nazywania osób, miejsc, relacji międzyludzkich, zainteresowań, wyrażania podstawowej charakterystyki, usytuowania czynności i wydarzeń w czasie) oraz podstawową wiedzę na temat zachowań socjokulturowych.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student rozumie krótkie wypowiedzi, proste polecenia, prośby, pytania oraz informacje dotyczące osób, numeru telefonu, adresu, ceny, godziny itp.
U2 - czyta ze zrozumieniem proste krótkie teksty z życia codziennego oraz np. tabliczki informacyjne, ogłoszenia, życzenia okolicznościowe, wiadomości SMS lub email, proste formularze
U3 - porozumiewa się na odpowiednim poziomie w codziennych sytuacjach życiowych, potrafi np. przywitać się, pożegnać się, przedstawić się, wyrazić prośbę i podziękowanie, umówić się na spotkanie, ustalić termin, nazwać uczelnię, wydział i/lub studiowany kierunek
U4 - opisuje prostymi zdaniami np. swoją rodzinę, swoje zainteresowania, miejsce nauki (pracy), otoczenie (mieszkanie), podstawowe czynności oraz potrafi wypełnić bardzo prosty formularz (dane osobowe), sporządzić prostą notatkę lub listę potrzeb i zadań (np. listę zakupów, terminarz dnia), napisać krótką wiadomość (SMS lub e-mail).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student potrafi współpracować w grupie; rozumie potrzebę pracy własnej i potrzebę uczenia się dla dalszego rozwoju, dostrzega znaczenie wiedzy interkulturowej.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego.

- System graficzny i fonetyczny języka hiszpańskiego
- Zaimki osobowe
- Rodzajnik określony i nieokreślony
- Rodzaj żeński rzeczownika i przymiotnika
- Liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
- Czas teraźniejszy, czasowniki regularne

Zakres tematyczny, materiał leksykalny (słownictwo) i funkcje komunikacyjne.

1. Dane osobowe - Imiona i nazwiska hiszpańskie. Kraje i miasta. Narodowości. Literowanie. Powitania i pożegnania formalne i nieformalne. Reagowanie na powitanie. Podawanie informacji o sobie (imię, nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania).
2. Studiowanie i praca - Zawody i miejsca pracy. Miesiące. Liczebniki porządkowe i główne. Kierunki studiów i przedmioty. Adres. Podawanie informacji o sobie (wiek, data urodzenia, nr telefonu, e-mail, adres). Wypowiadanie się na temat studiów, pracy, miejsca studiowania, miejsca pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
2. obecność na zajęciach
3. śródsemestralne pisemne testy kontrolne

Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. „Embarque 1” podręcznik, autorzy: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto, wyd. Edelsa

2. Materiały dla studentów przygotowane przez wydawnictwo na platformie internetowej: www.edelsa.es
3. Dialogi i teksty do słuchania wraz z ćwiczeniami.
4. Filmy dydaktyczne z ćwiczeniami.
5. Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe wraz z ćwiczeniami.
6. Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne powtórzeniowe i utrwalające autorstwa nauczyciela.
7. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne z podręczników:
a) Compañeros A1, wydwanictwo SGEL
b) Redes Nivel 1, wydawnictwo eLeSM
c) Uso junior elemntal, wydawnictwo Edelsa
d) El bloc español en imagenes, wydawnictwo Edinumen
e) Dual pretextos para hablar, wydawnictwo Edelsa
f) Uso de la gramática española – elemental, wydawnictwo Edelsa
g) Actúa, actividades y ejercicios de refuerzo, wydawnictwo Edelsa
Kierunek studiów: Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę