Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w systemie nauk prawa prywatnego i relacjach do innych nauk;
C 2 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami dzienny prawa ubezpieczeń społecznych oraz uzyskanie wiedzy o podstawowych definicjach z zakresu prawa pracy i normach tego prawa z uwzględnieniem źródeł prawa powszechnienie obowiązującego i tzw. autonomicznego prawa pracy;
C 3 - przekazanie wiedzy o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych prawu pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 4 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 5 - przekazanie wiedzy o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rządzące nimi prawidłowości;
C 6 - przekazanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w przedmiocie ubezpieczeń społecznych.
Umiejętności:
C 1 - wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią ubezpieczeń społecznych, jak i używanie tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami;
C 2 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (powszechnie obowiązujących i autonomicznych);
C 3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu;
C 4 - poznanie warsztatu pracy specjalisty ds. kadrowo-płacowych, kadrowca, kierownika personalnego;
C 5 - uzyskanie umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji płacowej, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Kompetencje społeczne:
C 1 - posiadanie świadomości swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby kształcenia się przez całe życie wobec dynamicznie zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych determinujących kształt prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
C 2- wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, w tym uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności;
C 3 - wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 4 - nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy – poznanie podstawowych zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów IV roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego - część ogólna, prawa konstytucyjnego oraz teorii i filozofii prawa zwłaszcza zasad stosowania i tworzenia prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
KOD DLA KIERUNKU w zakresie WIEDZY Student
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w systemie nauk prawnych; definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy, oraz regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
K_W03 zna terminologię z zakresu prawa pracy, jego specyfikę, zna strukturę i systematykę prawa ubezpieczenia społecznego, charakter norm, oraz zna relację pomiędzy prawem pracy a prawem ubezpieczenia społecznego;
K_W04 zna źródła indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz sposoby i zasady ich tworzenia, rozróżnia instytucje prawa ubezpieczeń społecznych;
K_W05 zna i rozumie reguły interpretacji przepisów i postanowień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ma wiedzę o podmiotach realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych;
K_W06 zna podstawowe cechy i funkcje prawa pracy, rozumie rolę podmiotów uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla prawa pracy, ma wiedzę w zakresie postępowań w sprawach dotyczących realizacji prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz dochodzeniu tych świadczeń przed sądami i organami administracji;
K_W07 zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
K_W12 zna i rozumie specyfikę norm proceduralnych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych i rozumie proces ich stosowania.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy, w szczególności wiedzę dotyczącą prawa stosunku pracy, prawa ochrony pracy i zbiorowego prawa pracy, w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych w obszarze problematyki zatrudniania i świadczenia pracy; potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o stosunkach pracowniczych i pozapracowniczych, warunkach nabycia prawa do świadczeń w zakresie ubezpieczenia społecznego;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych zachodzących w relacji pracodawca i pracownik oraz w stosunkach pomiędzy partnerami społecznymi, a także stosunkach pomiędzy płatnikiem a Organem rentowym;
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań, zwłaszcza potrafi rozwiązywać kazusy dotyczące rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy, zbiegów w ubezpieczeniu społecznym, warunków nabycia prawa do świadczeń oraz postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
K_U5 potrafi samodzielnie wykorzystywać nabyte podstawowe umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prognozować ich skutki prawne;
K_U07 potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku doktryny i judykatury;
K_U10 potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza potrafi krytycznie ocenić przyjęte w ustawodawstwie rozwiązania pr
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja,
Oglądowe: prezentacja multimedialna, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: studium przypadku, dyskurs, analiza prawna

Wykład prowadzony jest w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Treści programowe przedmiotu
BLOKI PROBLEMOWE:
Zagadnienia wstępne, źródła prawa pracy, funkcje prawa pracy.
Treść stosunku pracy – wiadomości ogólne.
Obowiązki pracodawcy i pracownika.
Nawiązanie stosunku pracy.
Ustanie stosunku pracy.
Zmiana stosunku pracy.
Wynagrodzenie za pracę.
Czas pracy.
Urlopy pracownicze.
Ochrona zdrowia i życia pracownika.
Odpowiedzialność prawna stron stosunku pracy.
Organy ochrony pracy.
Spory ze stosunku pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Społeczna Inspekcja Pracy.
Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy.
Podmioty zbiorowego prawa pracy.
Związki zawodowe i organizacje pracodawców.
Zasady zbiorowego prawa pracy.
Rozwiązywanie sporów zbiorowych.
Partycypacja pracownicza.
Pojęcie i istota ubezpieczenia społecznego.
Metody finansowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Rozstrzyganie zbiegów tytułów ubezpieczeń.
Założenia i cele reformy emerytalnej. Ryzyko dożycia wieku emerytalnego. Konstrukcja OFE.
Emerytura z FUS (warunki nabycia prawa, wysokość, zasady wypłaty).Emerytura kapitałowa, emerytura pomostowa.
Niezdolność do pracy (pojęcie, zasady i tryb orzekania). Świadczenia z ubezpieczenia rentowego - rodzaje, warunki nabycia, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa.
Świadczenia z ubezpieczenia rentowego (renta rodzinna - warunki nabycia i wysokość, zasiłek pogrzebowy, dodatki do rent.
Ubezpieczenie wypadkowe. Wypadek przy pracy. (pojęcie, rodzaje wypadków przy pracy). Choroba zawodowa.
Ubezpieczenie chorobowe. Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby (istota, stwierdzanie). Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - rodzaje, warunki nabycia.
Świadczenia rodzinne (rodzaje, warunki nabycia prawa, postępowanie).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Egzamin składa się z trzech części:
1 część – testowa (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań)
2. część – opisowa (dwa pytania o charakterze ogólnym)
3 część – kazusowa (dwa kazusy)
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie 60 % punktów + 1 pkt. ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).
Ocena niedostateczna - brak znajomości przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dostateczna - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce

Ocena bardzo dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce + znajomość najważniejszych linii orzeczniczych i wybranych poglądów doktryny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2017.
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016.
Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Florek L., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
Rycak M., Wronikowska E., Rycak, A., Prawo pracy Repetytorium, Warszawa 2014.
Nowik P., Wronikowska E., Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.
Goździewicz G., Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2002.
Goździewicz G., Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2001.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin