Procesy małżeńskie (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie terminologii prawniczej charakterystycznej dla procesów małżeńskich (prawo kanoniczne), w przedmiocie norm prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Zdobędzie wiedzę prawną do funkcji oraz do zasad prawnych charakterystycznych dla procesów małżeńskich.
C 2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej znajdującej się w Kodeksie Prawa Kanonicznego (w części dotyczącej procesów małżeńskich).
C 3 - Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielania porad prawnych związanych z prowadzeniem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Sądzie Kościelnym.
Wymagania wstępne
W 1 - dla studentów IV roku prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu procesów małżeńskich. Ponadto zna podstawowe cechy i funkcje poszczególnych procesów małżeńskich i rozumie zasady ich funkcjonowania. (K2A_W01).
2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji w ramach procesów małżeńskich oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania sądów kościelnych. (K2A_W07).

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu poszczególnych procesów małżeńskich. Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesów małżeńskich. Ponadto potrafi porozumieć się w sposób precyzyjny ze specjalistami tegoż prawa jak i z prawnikami zajmującymi się prawem cywilnym procesowym. (K2A_U02).
2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy udzielaniu porad prawnych osobom starającym się w sądzie kościelnym o uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa, otrzymanie dyspensy papieskiej, czy też orzeczenie separacji. (K2A_U08).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy w trakcie prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. (K2A_K02).
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu procesów małżeńskich. (K2A_K01).
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład.
Praktyczne: dyskurs.
Treści programowe przedmiotu
Struktura sądownictwa kościelnego.
Pojęcie procesu.
Rodzaje kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Proces zwykły.
Proces skrócony (biskupi).
Proces dokumentalny.
Procedura składania skargi powodowej o nieważność małżeństwa.
Procedura określania formuły zawiązania sporu.
Procedura dowodzenia.
Procedura wyrokowania.
Procedura apelacyjna.
Proces o separację.
Proces do domniemanej śmierci współmałżonka.
Proces do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W) Nie zna i nie rozumie terminologii prawniczej z zakresu procesów małżeńskich. Nie ma podstawowej wiedzy o specyfice poszczególnych procesów małżeńskich.
(U) Nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia konkretnych procesów małżeńskich. Nie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego procesom małżeńskim.
(K) Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej głównie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Dostateczny
(W) Na podstawowym poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych procesów małżeńskich. Ma podstawową wiedzę o istotnych elementach różnych procesów małżeńskich.
(U) Posiada na podstawowym poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu procesów małżeńskich. Na podstawowym poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesów małżeńskich.
(K) Na podstawowym poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów małżeńskich.

Dobry
(W) Na średnim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych procesów małżeńskich. Na średnim poziomie ma podstawową wiedzę o istotnych elementach różnych procesów małżeńskich.
(U) Posiada na średnim poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu procesów małżeńskich. Na średnim poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesów małżeńskich.
(K) Na średnim poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów małżeńskich.

Bardzo dobry
(W) Na wysokim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych procesów małżeńskich. Na wysokim poziomie ma podstawową wiedzę o istotnych elementach różnych procesów małżeńskich.
(U) Posiada na wysokim poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu procesów małżeńskich. Na wysokim poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesów małżeńskich.
(K) Na wysokim poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów małżeńskich.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA
1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus. AAS 75 (1983), pars II, 1-317.
2. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii \"Dignitas Connubii”, Citta del Vaticano 2005.
3. Franciszek, List Apostolski motu proprio \"Mitis Iudex Dominus Iesus\" reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 15.08.2015, tłumaczenie polskie (Tarnów: Biblos, 2015).
4. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. I. Gordon, Nowy proces nieważności małżeństwa, Romae 1983.
2. M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 2007.
3. S. Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3, Lublin 2009.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Procesy małżeńskie
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji