Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Umiejętność stosowania przepisów prawa kanonicznego i cywilnego w zarządzaniu majątkiem kościelnym.
C2 - Wykorzystanie współczesnych instrumentów w zarządzaniu majątkiem kościelnym.
Wymagania wstępne
W1- Podstawowa znajomość prawa kanonicznego.
W2- Umiejętność analizowania tekstów prawnych.
W3- Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła K2A_W07.
2. Student ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych K2A_W08.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne K2A_U06.
3. Student potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego K2A_U07.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka K2A_K03.
2. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach K2A_K08.
Metody dydaktyczne
- Wykład problemowy,
- Wykład konwersatoryjny,
- Wykład z prezentacją multimedialną,
- Analiza tekstów z dyskusją,
- Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Historia kościelnego prawa majątkowego.
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce.
Nabywanie dóbr przez kościelne osoby prawne: majątek własny, ofiary wiernych, dotacje państwowe, oraz sposoby wynikające z prawa cywilnego: darowizny, odpisy podatkowe, działalność gospodarcza, umowy, alienacja, fundacje, fundusz kościelny, pobożne zapisy, fundusze samorządowe, krajowe i międzynarodowe.
Zarządzanie dobrami, właściciel, zarządca, nadzorca.
Władza biskupa diecezjalnego w zarządzaniu majątkiem.
Podejmowanie umów cywilnoprawnych.
Zarządzanie nadzwyczajne - alienacja. Pobożne zapisy i testamenty. Pobożne fundacje.
Działalność gospodarcza parafii.
Opodatkowanie instytucji kościelnych. Występowanie w sądzie.
Kompetencje proboszcza w stosunkach majątkowych.
Odpowiedzialność prawna zarządcy.
Perspektywy finansowania Kościoła.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma pogłębionej i uporządkowanej wiedzy na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła.
(U) - Student nie posiada pogłębionej umiejętności prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii.
(K) - Student nie docenia znaczenia prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego roli w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym.

Ocena dostateczna
(W) - Student ma wybiórczo pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła.
(U) - Student potrafi niektóre problemy prawne wyjaśnić i zaprezentować własne rozwiązanie.
(K) - Student docenia niektóre problemy związane z prawem kanonicznym.

Ocena dobra
(W) - Student ma w większości pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych.
(U) - Student w zdecydowanej większości potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych.
(K) Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych.
(U) - Student potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych.
(K) Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), II, pp. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
2. Congregatio pro Episcopis, Direttorio Apostolorum Successores per il ministero pastorale dei vescovi (22.02.2004), Libreria Editrice Vaticana 2004; tekst polski [w]: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 517-711.
3. Congregatio pro Clericis, Instructio de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem Ecclesia de mysterio, (15.08.1997), AAS, 89 (1997), pp. 852-877.
4. Acta Commissionis, Coetus studiorum de bonis Ecclesiae temporalibus, „Communicationes”
12 (1980), n. 2, s. 388–435;
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
6. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318 ze zm.
7. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja KEP w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi, w: http://episkopat.pl/dokumenty/6918.1,Instrukcja_KEP_w_sprawie_zarzadzania_dobrami_doczesnymi_Kosciola.html
8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.
9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. Nr 80, poz. 350 ze zm.
10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957.
11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741.
12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.
13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447.


Literatura uzupełniająca:
1. Adamowicz L., Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majątku kościelnego, w: P. Majer (red.), Biskup Pasterz Diecezji. Materiały z sympozjum „Biskup diecezjalny a duszpasterstwo wiernych” zorganizowanego przez Instytut PAT w Krakowie 26. III. 2003, Kraków 2003, s. 121-140.
2. Agar de M., Bienes temporales y misión de la Iglesia, w: Manual de Derecho Canonico, Pamplona 1988, s. 671- 730.
3. Alarcón M.L., Dobra doczesne Kościoła, w: P. Majer (red.) Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011, s. 928-982.
4. Aymans W., Biskupia posługa rządzenia Kościołem partykularnym, o władzy biskupiej i jej wykonywaniu w świetle KPK, KiP 6 (1989), s. 23-42.
5. Centurioni L., L’amministrazione dei beni ecclesiastic. Le competenze del Vescovo Diocesano, Roma 1996.
6. Chrapkowski A., Zarząd dobrami doczesnymi w instytutach zakonnych, „Annales Canonici” 3 (2007), s. 135–149.
7. Combalia Z., De administratione bonorum, w: A. Marzoa, J. Miras y, R. Rodríguez-Ocaňa (red.), Comentario exegético al códico de derecho canónico, vol. IV/1, Pamplona 2002, s. 104-146.
8. Dubiel S., Uprawnienia majątkowe Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych, Lublin 2007.
9. Dudziak J., Kanoniczna rola proboszcza. Realizacja podstawowych zadań kościelnych: nauczania, uświęcania, rządzenia, Tarnów 2001.
10. Fąka M., Zarządzanie diecezją w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Poznańskie Studia Teologiczne” t. 5 (1984), s. 273-302.
11. Kaleta P., Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polskich synodach diecezjalnych, Lublin 2012.
12. Kaleta P., Kościelne prawo majątkowe, Lublin 2014.
13. Kaleta P., Ordinary and extraordinary administration of ecclesiastical goods, “The Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter” 180 (2014), s. 48-58.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę