Etyka badań naukowych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Skwarzyński
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:

C1 - zapoznanie z podstawowami zagrożeniami etycznymi w pracy badawczej
C2 - wyrobienie zdolności nieustannego rozwoju swojej profesjonalnej wiedzy w sposób etyczny.
C3 - zwrócenie uwagi na odpowiedzialne kształtowanie własnego rozwoju zawodowego w sposób etyczny

Opanowanie wiadomości dotyczących etyki naukowej, zwłaszcza specyfiki badań naukowych na prawie i prawie kanonicznym w sposób etyczny.
W pogłębionym stopniu - opanowane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych, praktycznych i tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej - właściwe dla programu kształcenia, w zakresie pracy, stosowania całości prawa po studiach.

Znajomość głównych trendów rozwojowych dyscyplin naukowych istotnych dla programu kształcenia w zakresie stosowania całości prawa po studiach.
 
Wyjaśnienie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji w kontekście etycznej roli prawnika.

Ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w zakresie pracy po prawie.Umiejętności:
Przekazanie specjalistycznego języka w jakim formułuje się efekty pracy naukowej.
Wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa w kontekście pracy naukowej.
Wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych.
Wyrobienie umiejętności posługiwania się precyzyjną terminologią.

Kompetencje społeczne:
Wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny działalności w zakresie pracy naukowej.
Wymagania wstępne
Zapoznanie z całością programu nauczania na studiach magisterskich z zakresu prawa i prawa kanonicznego. Wiedza studenta z seminarium magisterskiego i proseminarium. Ma wymaganą wiedzę w zakresie statusu i znaczenia nauk prawnych w ogólnym systemie nauk. Odpowiednie umiejętności i zainteresowania naukowo-badawcze. Metodologia nauk prawnych na I roku studiów doktoranckich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P8S_WG1
w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla dyscypliny naukowej lub artystycznej
P8S_WG1_04
ma pełne poznanie zasad ochrony własności intelektualnej oraz norm etycznych.
P8S_WK1
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

P8S_WK1_01
jest zdolna do wskazywania i określania nowych obszarów badawczych w zakresie nauk prawnych, w tym interdyscyplinarnych

UMIEJĘTNOŚCI
P8S_UK2
inicjować debatę

P8S_UK2_03
posiada umiejętność komunikatywnego uczestnictwa w debatach naukowych oraz konsultacji w języku polskim i języku obcym z ekspertami z zakresu subdyscypliny
P8S_UK2
inicjować debatę

P8S_UK2_04
wchodzi w dialog dotyczący kwestii prawnych ze specjalistami z innych nauk i ze społeczeństwem
P8S_UK3
uczestniczyć w dyskursie naukowym

P8S_UK3_01
wchodzi w dialog dotyczący kwestii prawnych ze specjalistami z innych nauk i ze społeczeństwem
P8S_UU1
samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

P8S_UU1_01
potrafi oryginalnie i twórczo działać oraz proponować innowacyjne rozwiązania w zakresie dziedziny nauk prawnych, a szczególnie dyscypliny – prawa/prawo kanoniczne

posiada umiejętność samodzielnego planowania rozwoju intelektualnego


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

P8S_KK2
krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny

P8S_KK2_01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, budowania prestiżu naukowca i znaczenia prowadzonych badań
P8S_KK3
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
P8S_KK3_01
poczuwa się do odpowiedzialności za stan prawa/prawa kanonicznego jako dyscypliny naukowej oraz za stan znajomości istotnych zagadnień prawnych w społeczeństwie
P8S_KK3
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
P8S_KK3_02
nieustannie kształtuje w sobie krytyczną, autonomiczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii, mających związek z naukami prawnymi
P8S_KO1
wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

P8S_KO1_01
potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych służących popularyzowaniu badań naukowych
P8S_KO2
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego

P8S_KO2_01
potrafi współdziałać i pracować w grupie, zespole przyjmując określone role oraz odpowiedzialność za skutki
P8S_KR

podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:
- prowadzenia badań w sposób niezależny,
- respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej
P8S_KR_01

rozumie potrzebę doskonalenia etosu wspólnoty naukowej, przewidywania wielokierunkowych skutków społecznych działalności własnej i innych; poczuwa się do obowiązku dbania o zachowanie najwyższych standardów etycznych
P8S_KR

podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:
- prowadzenia badań w sposób niezależny,
- respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej
P8S_KR_02

uczestniczy w życiu naukowym występując z inicjatywami i podejmując inicjatywy, sumiennie wypełniając obowiązki administracyjne
P8S_KR

podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:
- prowadzenia badań w sposób niezależny,
- respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej
P8S_KR_02

ma pełne poznanie zasad ochrony własności intelektualnej oraz norm etycznych.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja,
Oglądowe: przedstawianie przykładów plagiatów i nierzetelności naukowej.
Praktyczne: wykazywanie na przykładach sposobu prawidłowego cytowania i tworzenia przypisów, jak też korzystania z literatury.
Konwencjonalny wykład odbywający się w salach dydaktycznych KUL. Wykład zakłada też aktywność doktorantów w formie stawianie pytań i dyskusji.
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Pierwsza grupa zagadnień informuje doktorantów o etyki w ogólnym systemie nauki, objaśnia przedmiot, metody i cel etyki nauk prawnych. Treść ukierunkowana jest na etyczną formę pracy naukowej i obejmuje sposoby tworzenia tekstów naukowych, które są etyczne. Uczy formułować problem pracy, stawiać tezy, argumentować, tworzyć logiczny i wyczerpujący plan pracy i budować wypowiedzi pisemne w sposób etyczny, tj. zwłaszcza sposób nie będący pozorowaniem dorobku. Zwraca się też uwagę na podstawowe błędy w tworzeniu tekstów naukowych od strony etycznej.
Szczegółowo będą omawiane także następujące zagadnienia:
1. struktura pracy naukowej
2. nowość naukowa
3. Rodzaje plagiatów i dozwolony użytek.
4. Nierzetelność naukowa zakres etycznego korzystania z cudzej twórczości
5. Normatywny i koleżeński wymiar etyki naukowej
6. Kodeks Etyki PAN
7. Specyfika etyki prawnika
8. Specyfika etyki w naukach prawnych
9. Katolicki status KUL a etyka naukowa
10 Rozwój naukowy w czasie II roku i jego wpływ na rozwój etycznych zachowań w nauce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kodeks Etyki PAN
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin