Kościelny proces karny (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przez poznanie przepisów dotyczących kanonicznych procedur karnych przygotowanie studentów do pełnienia różnych funkcji w kanonicznym procesie karnym.
C2 - Poprzez znajomość zagadnień dotyczących środków odwoławczych od wadliwych aktów administracyjnych i procedur administracyjnych w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, przygotowanie studentów do praktycznego ich stosowania w poradnictwie prawnym lub w kościelnych procesach administracyjnych.
Wymagania wstępne
Słuchacze winni dysponować ogólną wiedzą o procesie kanonicznym (materia przedmiotu dotyczy procesu specjalnego) oraz wiedzą z zakresu kościelnego prawa materialnego (z uwagi na przedmiot dowodzenia w postępowaniu karnym).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
- studenci zdobywają wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego zarówno w ujęciu historycznym, jak i w aktualnych przepisach prawnych K2A_W11; K2A_W14;
- studenci poznają poszczególne instytucje procesowe, podmioty i przedmiot postępowania karnego oraz procedury, możliwe do zastosowania, przy wymierzaniu lub deklarowaniu kar kanonicznych i środków karnych K2A_W11; K2A_W14;

UMIEJĘTNOŚCI:
- studenci przygotowują się do praktycznego stosowania poznanej wiedzy w poradnictwie prawnym oraz w kościelnych procesach karnych K2A_U03; K2A_U08;
- studenci nabywają umiejętności prowadzenia przedprocesowych porad prawnych, pisania pism obrończych, prowadzenia twórczego i owocnego dialogu z innymi uczestnikami procesu karnego K2A_U04; K2A_U05; K2A_U08
- studenci przygotowują się do pełnienia funkcji, notariusza, sędziego, promotora sprawiedliwości oraz biegłego w kanonicznym procesie karnym K2A_U05; K2A_U08;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
- zajęcia przyczyniają się do kształtowania świadomych postaw prawników - kanonistów odpowiedzialnych za zachowanie dyscypliny w Kościele i za sprawiedliwość w wymierzaniu bądź deklarowaniu sankcji karnych K2A_K04; K2A_K08.
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji oraz rozwiązywania kazusów; metoda historyczna oraz dogmatyczno – prawna; praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Zarys rozwoju postępowania karnego w Kościele.
Wstępne pojęcia dotyczące procesu karnego.
Przedmiot kanonicznego procesu karnego.
Przesłanki kanonicznego postępowania karnego.
Oskarżenie i doniesienie o przestępstwie.
Dochodzenie wstępne: natura i czynności prawne.
Nagana sądowa oraz inne środki karne konieczne do ważnego wymierzenia cenzury.
Proces karno - sądowy.
Proces karno - administracyjny.
Środki odwoławcze: apelacja, rekurs.
Skarga sporna o naprawienie szkód wynikłych z przestępstwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu Kościelnego procesu karnego
(U) - Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy z prawa kanonicznego do analizy norm prawnych z zakresu Kościelnego procesu karnego
(K) - Student nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe pojęcia i terminy występujące w Kościelnym procesie karnym
(U) - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę nabytą w innych dziedzinach prawa, potrzebną do prawidłowego zastosowania w Kościelnym procesie karnym
(K) - Student utożsamia się z wartościami głoszonymi przez Kościół

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i terminów występujących w Kościelnym procesie karnym
(U) - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z innych dziedzin prawa kanonicznego do właściwej interpretacji norm prawnych w Kościelnym procesie karnym
(K) - Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie pojęcia i terminy z zakresu Kościelnego procesu karnego oraz zapoznał się z literaturą przedmiotu
(U) - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa kanonicznego i w pogłębiony sposób analizować przepisy w Kościelnym procesie karnym
(K) - Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. A.G. Miziński, Natura, Przedmiot i Podmioty Dochodzenia Wstępnego w Kanonicznym Postępowaniu Karnym, „Prawo, Administracja, Kościół” 5 (2001), s. 51-89.
2. A.G. Miziński, Czynności Prawne w Dochodzeniu Wstępnym Kanonicznego Postępowania Karnego, „Prawo, Administracja, Kościół” 6 (2001), s. 119-158.
3. A.G. Miziński, Elementy Kanonicznego procesu karno-administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 13 (2003) n. 2, s. 127-159.
4. A.G. Miziński, Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego, „Prawo, Administracja, Kościół” 2-3 (2002), s. 141-174.
5. K. Mikołajczuk, Death Penalty Dilemmas. Selected Issues, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 10, s. 23-40.
6. K. Mikołajczuk, Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny, „Studia Prawnicze KUL” 65 (2016), n. 1, s. 81-106.
7. K. Mikołajczuk, Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 231-241.
8. K. Mikołajczuk, Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 10, s. 115-125.
9. T. Pawluk, Kanoniczny proces karny, Warszawa 1978.
10. J. Syryjczyk, Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, PK 34 (1991), nn. 3-4, s. 147-163.
11. J.A. Renken, The Penal Law of the Roman Catholic Chuch. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law, Ottawa 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A.G. Miziński, Wymierzanie kar dekretem pozasądowym – między normą a jej aplikacją, „Roczniki Nauk Prawnych” XVI, 1(2006), s. 219-243.
2. T. Pawluk, Z zagadnień kanonicznego postępowania karnego, „Studia Warmińskie” 8 (1971), s. 225-311.
3. T. Pawluk, „Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II”, t. IV, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990.
4. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, Kraków 2011.
5. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, (red.) J. Krukowski, t. V, Poznań 2007.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin