Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie prawa małżeńskiego katolickich Kościołów wschodnich
C2 - Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, a także umiejętności systemowej interpretacji przepisów prawnych
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności stosowania praktycznego przepisów prawa małżeńskiego
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw prawa kanonicznego
W2 - podstawowa znajomość języka łacińskiego
W3 - podstawowa znajomość teologii katolickiej w zakresie sakramentologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student zna odpowiednie przepisy prawne, poprawnie dokonuje ich analizy i interpretacji (K2A_W01; K2A_W05; K2A_W07).

UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować przepisy prawa małżeńskiego (K2A_U01; K2A_U02);
2. student potrafi zastosować przepisy do konkretnych przypadków (kazusów) (K2A_U08; K2A_U09).
3. student jest przygotowany do pracy w instytucjach kościelnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
1. student przyjmuje aktywną postawę w działalności w Kościele (K2A_K04);
2. student postępuje zgodne z zasadami etyki (K2A_K06);
3. student jest zdolny do wykonywania kościelnych urzędów prawniczych (K2A_K02; K2A_K07);
4. student jest przygotowany do dyskusji społecznej na temat małżeństwa i rodziny poprzez ukazywanie godności życia małżeńskiego, wzniosłości zadań i niezastąpionej roli małżeństwa (K2A_K04).
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, prezentacja dokumentów, wykład, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia ogólne dotyczące małżeństwa, pojęcie, pochodzenie, przymioty
Czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa
Przeszkody małżeńskie w prawie wschodnim
Zezwolenie małżeńskie, zgoda małżeńska
Forma kanoniczna zawarcia małżeństwa
Liturgia sakramentu małżeństwa
Skutki zawarcia małżeństwa
Uważnienie małżeństwa
Małżeństwa mieszane
Małżeński proces kanoniczny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu prawa małżeńskiego
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student nie potrafi wskazać bazy źródłowej

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa małżeńskiego
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu prawa małżeńskiego
(U)- Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do prostych kazusów

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa małżeńskiego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do skomplikowanych kazusów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
1. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002.
2. V.J. Pospishil, Eastern Catholic Marriage Law, New York 1991.
3. V.J. Pospishil, Eastern Catholic Church Law. According to the Code of Canons of the Eastern Churches, New York 1993.
4. G. Nedungatt, A Companion to the Eastern Code for a New Translation of Codex Canonum Ecclesiarium Orientalium, (Kanonika 5), Roma 1994.
5. W. Góralski, Prawo małżeńskie katolickich Kościołów wschodnich /według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich/, Lublin 1992.
6. Pozakodeksowe dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące małżeństwa.
7. Dokumenty poszczególnych Kościołów sui iuris dotyczące małżeństwa.

Literatura uzupełniająca:
1.J. Prader, Il consenso matrimoniale condizionato, [w:] Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali, Citta del Vaticano 1994, s. 271-282.
2. J. Prader, La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi, Roma 1993.
4. E. Przekop, Małżeństwa mieszane między katolikami a ochrzczonymi akatolikami wschodnimi według dekretu «Cresens matrimoniorum», WAG 32 (1977) s. 38-47.
5. E. Przekop, Forma prawna zawarcia małżeństwa ze względu na obrządek, CzST 5 (1977) s. 249-270.
6. E. Przekop, Sakramenty święte w prawie katolickich Kościołów Wschodnich, Lublin 1979.
7. J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturigia, teologia, życie, Lublin 1995.
8. L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
9. L. Adamowicz, Forma prawna zawarcia małżeństwa mieszanego wyznaniowo, [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub (red.), Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Lublin 2010, s. 195-215.
10. K. Mikołajczuk, Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach małżeńskich. Wybrane zagadnienia, RNP 22 (2012) n. 2, s. 89-104.
11. K. Mikołajczuk, Uznanie za zmarłego a możliwość zawarcia nowego małżeństwa. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i kanonicznego, RNP 23 (2013) n. 2, s. 93-120.
12. K. Mikołajczuk, Obliczanie czasu w prawie kanonicznym. Wybrane zagadnienia, RNP 24 (2014) n. 2, s. 113-136.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin