Proces zwyczajny (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Wojciech Witkowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie terminologii prawniczej charakterystycznej dla procesu zwyczajnego (prawo kanoniczne), w przedmiocie norm prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Zdobędzie wiedzę w odniesieniu do funkcji oraz co do zasad prawnych charakterystycznych dla tego prawa i charakterystycznych instytucji prawnych z tym prawem związanych.
C 2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej znajdującej się w Kodeksie Prawa Kanonicznego (w części dotyczącej procesu zwyczajnego). Ponadto student zdobędzie umiejętność sprawnego porozumiewania się w zakresie treści prawnych dotyczących procesu zwyczajnego.
C 3 - Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielenia porad prawnych z zakresu procesu zwyczajnego oraz będzie potrafił uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności w przedmiocie stosowania normy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego.
Wymagania wstępne
W 1 - dla zaocznych studentów prawa kanonicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu procesu zwyczajnego. Ponadto zna podstawowe cechy i funkcje procesu zwyczajnego i rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach podlegających temu procesowi . (K_W03; K_W06)
2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji w ramach procesu zwyczajnego oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji. (K-W07)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu procesu zwyczajnego. Ponadto potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesu zwyczajnego oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. (K_U03, K_U08)
2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy z zakresu procesu zwyczajnego. (K_U10)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego. (K_K04)
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności z zakresu procesu zwyczajnego. (K_K06)
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie procesu
Struktura sądownictwa kościelnego
Urzędy sądownictwa kościelnego
Procedura składania skargi powodowej
Procedura określania formuły wątpliwości
Procedura dowodzenia
Procedura dyskusji sprawy
Procedura wyrokowania
Procedura podważalności wyroku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W)
Nie zna i nie rozumie terminologii prawniczej z zakresu procesu zwyczajnego. Nie ma podstawowej wiedzy o różnych rodzajach instytucji z zakresu procesu zwyczajnego.

(U)
Nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu procesu zwyczajnego. Nie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesu zwyczajnego.

(K)
Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego.


Dostateczny
(W)
Na podstawowym poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu procesu zwyczajnego. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji z zakresu procesu zwyczajnego.

(U)
Posiada na podstawowym poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu procesu zwyczajnego. Na podstawowym poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesu zwyczajnego.

(K)
Na podstawowym poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego.

Dobry
(W)
Na średnim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu procesu zwyczajnego. Na średnim poziomie ma wiedzę o różnych rodzajach instytucji z zakresu procesu zwyczajnego.

(U)
Posiada na średnim poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu procesu zwyczajnego. Na średnim poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesu zwyczajnego.

(K)
Na średnim poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego.


Bardzo dobry
(W)
Na wysokim poziomie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu procesu zwyczajnego. Na wysokim poziomie ma wiedzę o różnych rodzajach instytucji z zakresu procesu zwyczajnego.

(U)
Posiada na wysokim poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu procesu zwyczajnego. Na wysokim poziomie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesu zwyczajnego.

(K)
Na wysokim poziomie ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku
3. M. Greszata, Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Lublin 2008..
4. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”
2. A. Dzięga: Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Warszawa 1994
3. R. Sztychmiler: Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000
4.R. Sztychmiler: Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Proces zwyczajny
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Proces zwyczajny
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji