Metodologia nauk prawnych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Skwarzyński
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z podstawowami współczesnymi metodami nauk prawnych.
C2 - wyrobienie zdolności nieustannego rozwoju swojej profesjonalnej wiedzy.
C3 - zwrócenie uwagi na odpowiedzialne kształtowanie własnego rozwoju zawodowego.

Opanowanie wiadomości dotyczących metodologii pracy naukowej, zwłaszcza specyfiki badań naukowych na prawie i prawie kanonicznym.
W pogłębionym stopniu - opanowane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych, praktycznych i tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej - właściwe dla programu kształcenia, w zakresie pracy, stosowania całości prawa po studiach.

Znajomość głównych trendów rozwojowych dyscyplin naukowych istotnych dla programu kształcenia w zakresie stosowania całości prawa po studiach.
 
Wyjaśnienie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji w kontekście roli zawodowej po studiach.

Ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w zakresie pracy po prawie.Umiejętności:
Przekazanie specjalistycznego języka w jakim formułuje się efekty pracy naukowej.
Wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa w kontekście pracy naukowej.
Wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych.
Wyrobienie umiejętności posługiwania się precyzyjną terminologią.

Kompetencje społeczne:
Wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny działalności w zakresie pracy naukowej.
Wymagania wstępne
Zapoznanie z całością programu nauczania na studiach magisterskich z zakresu prawa i prawa kanonicznego. Wiedza studenta z seminarium magisterskiego i proseminarium. Ma wymaganą wiedzę w zakresie statusu i znaczenia nauk prawnych w ogólnym systemie nauk. Odpowiednie umiejętności i zainteresowania naukowo-badawcze.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie Wiedzy:
P8S_WG1
w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla dyscypliny naukowej lub artystycznej
P8S_WG1_01
posiada wszechstronną i głęboką wiedzę na temat miejsca nauk prawnych w strukturze nauk
P8S_WG1
w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla dyscypliny naukowej lub artystycznej
P8S_WG1_02
ma znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, z zakresu nauk prawnych, umożliwiającą pogłębione logiczne analizowanie, rozumienie zjawisk prawnych we współczesnych społeczeństwach, uzasadnianie twierdzeń, sprawne posługiwanie się typami wykładni i wnioskowań prawniczych
P8S_WG3
metodologię badań naukowych
P8S_WG3_01
ma gruntowną znajomość metodologii ogólnej (ogólnych metod i strategii badawczych) i metodologii prawa/prawa kanonicznego
P8S_WG3
metodologię badań naukowych
P8S_WG3_02
jest zaawansowana w metodyce i metodologii prowadzenia badań naukowych, pozyskiwania i wykorzystania informacji właściwej naukom prawnym; zna specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze
P8S_WG3
metodologię badań naukowych
P8S_WG3_03
zna metodykę i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
P8S_UW1
wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:
- definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą,
- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,
- wnioskować na podstawie wyników badań

P8S_UW1_01
wyszukuje, porządkuje, analizuje, selekcjonuje i integruje informacje z wszelkich źródeł (w tym elektronicznych)

W zakresie Umiejętności:

P8S_UW1
wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:
- definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą,
- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,
- wnioskować na podstawie wyników badań

P8S_UW1_02
samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę oraz pogłębia umiejętności badawcze i inne kwalifikacje profesjonalne
P8S_UK2
inicjować debatę

P8S_UK2_01
rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych stanowisk w sprawie kluczowych kontrowersji w prawie/prawie kanonicznym
P8S_UK2
inicjować debatę

P8S_UK2_02
samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze i argumenty respektując naukowe rygory logiczno-metodologiczne
P8S_UK3
uczestniczyć w dyskursie naukowym

P8S_UK3_01
wchodzi w dialog dotyczący kwestii prawnych ze specjalistami z innych nauk i ze społeczeństwem

W zakresie Kompetencji społecznych:
P8S_KK1
krytycznej oceny dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej lub artystycznej

P8S_KK1_01
krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych
P8S_KR

podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:
- prowadzenia badań w sposób niezależny,
- respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej
P8S_KR_02

ma pełne poznanie zasad ochrony własności intelektualnej oraz norm etycznych.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja,
Oglądowe: prezentacja przykładowych tematów prac doktorskich i i układu pracy (spisu treści).
Praktyczne:próby układania przykłądowych tematów rozpraw doktorskich.
Konwencjonalny wykład odbywający się w salach dydaktycznych KUL. Wykład zakłada też aktywność doktorantów w formie stawianie pytań i dyskusji.
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Pierwsza grupa zagadnień informuje doktorantów o pozycji nauk prawnych w ogólnym systemie nauki, objaśnia przedmiot, metody i cel nauk prawnych. Omawiane są poszczególne szkoły teorii prawa i metody: semiotyczne (logiczo-językowa, hermeneutyczna, argumentacyjna), socjologiczna, psychologiczna, ekonomiczna, aksjologiczna, historyczna i komparatystyczna. Druga grupa zagadnień ukierunkowana jest na metodykę pracy naukowej i obejmuje sposoby tworzenia tekstów naukowych. Uczy formuławać problem pracy, stawiać tezy, argumentować, tworzyć logiczny i wyczerpujący plan pracy i budować wypowiedzi pisemne. Zwraca się też uwagę na podstawowe błędy w tworzeniu tekstów naukowych.
Szczegółowo będą omawiane także następujące zagadnienia:
1. Zasady tworzenia przypisów.
2. Polska Norma dot. Przypisów.
3. Zasady gromadzenia materiałów naukowych a następnie tworzenia bibliografii.
4. Metody badawcze.
5. Specyfika badań w różnych działach prawa/ w różnych katedrach
6. Poszukiwanie źródeł
7. Problematyka plagiatu
8. Zasady tworzenia tematu
9. Prawo cytatu
10. Rozwój naukowy w czasie I roku i jego wpływ na kształtowanie metody naukowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny w wyznaczonym terminie sesji egzaminacyjnej. Pozytywna odpowiedź na 2 z 3 pytań egzaminacyjnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, „Studia prawnicze KUL” 2010, Nr. 1, s. 115-131.
J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Kraków 2006.
L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, wyd. 3, Warszawa 2003.
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005.
A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.
D. Patterson (ed.), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Oxford 2005.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin