Orzecznictwo Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
C 1 - zdobycie wiedzy w przedmiocie najnowszych orzeczeń Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich
C 2 - zapoznanie się z terminologią prawniczą i zasadami formułowania orzeczeń Roty Rzymskiej.
C 3 - praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu przepisów i norm prawa kanonicznego stanowiących podstawę stwierdzenia nieważności małżeństwa z kan. 1095 KPK oraz norm zawartych w Instrukcji Dignitas Connubii
Wymagania wstępne
Do efektywnego uczestnictwa w zajęciach „Orzecznictwo Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich - konwersatorium” student powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowym z kościelnego prawa procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego - K2A_W03.
2. Student zna zasady funkcjonowania i strukturę sądownictwa kościelnego ze szczególnym wskazaniem na Trybunał Roty Rzymskiej - K2A_W07.
3. Student posiada teoretyczną wiedzę na temat tytułów spraw wpływających do sądów kościelnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów małżeńskich w Trybunale Roty Rzymskiej - K2A_W09.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu analizy orzeczeń Roty Rzymskiej - K2A_KU08.
2. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do zagadnień psychologicznych oraz formułować własne opinie - K2A_U02
3. Student potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat problemów prawnych i zagadnień życia społecznego -K2A_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student nabywa przekonania o wadze prawa procesowego dla zachowania sprawiedliwości w Kościele - K2A_K03.
2. Student kształtuje w sobie postawę należytego szacunku i zachowania tajemnicy akt sądowych - K2A_K07.
3. Student zdobywa przygotowuje się do swojej pracy - K2A_K01.
4. Student ma świadomość szacunku dla prawa i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów kanonicznych - K2A_K07.
Metody dydaktyczne
- prezentacja przygotowanego orzeczenia
- analiza orzeczenia
- dyskusja
Treści programowe przedmiotu
„Orzecznictwo Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich - konwersatorium” obejmuje treści zawarte Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz w wyrokach Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa, czyli przede wszystkim w ujęciu praktycznym. Podkreślić należy, iż zajęcia obejmują także treści o charakterze teoretycznym, ściśle związane z prezentowanymi orzeczeniami Roty Rzymskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pozytywna ocena składa się z:
- oceny za referat (50 %)
- aktywnego udziału w dyskusji na temat prezentowanych orzeczeń (50 %)
Student jest zobowiązany do przygotowania na potrzeby zajęć referat, który wygłasza w obecności pozostałych uczestników konwersatorium.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest samodzielne wygłoszenie referat (przy uwzględnieniu, iż student podczas wypowiedzi korzysta za każdym razem z wcześniej przygotowanego na piśmie tekstu referatu), a także aktywny udział w dyskusji dotyczącej omawianych orzeczeń Roty Rzymskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Orzeczenia Trybunału Roty Rzymskiej publikowane w języku polskim.

Uzupełniająca:
P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem