Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie katalogu i rodzajów zasad procesowych zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie Prawa Kanonicznego. Ponadto zdobędzie wiedzę w zakresie terminologii prawniczej odnoszącej się do zasad procesowych charakterystycznych dla danego postępowania oraz instytucji sądowych (stojących na straży realizacji zasad procesowych), które są związane z konkretnym postępowaniem.

Umiejętności:
Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej (formalnej) znajdującej się w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie Prawa Kanonicznego na potrzeby dostrzeżenia i zastosowania w konkretnym przypadku zasady procesowej. Ponadto zdobędzie umiejętność krytycznego podejścia do problemów prawnych (związanych z tematyką zasad procesowych) oraz umiejętność analizowania poszczególnych problemów prawnych w perspektywie obowiązujących zasad procesowych.

Kompetencje społeczne:
Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielenia porad prawnych przy całkowitym uwzględnieniu zasad procesowych charakterystycznych dla danego postępowania oraz będzie potrafił uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności w przedmiocie stosowania normy prawnej (mając na względzie obowiązujące zasady procesowe) zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie Prawa Kanonicznego.
Wymagania wstępne
Aby student mógł efektywnie uczestniczyć w zajęciach „Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym” powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowym z kanonicznego procesu spornego oraz postępowania cywilnego i postępowania karnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna i rozumie terminologię prawniczą w przedmiocie zasad procesowych. Ponadto zna podstawowe zasady procesowe postępowania cywilnego, postępowania karnego oraz kanonicznego procesu spornego i rozumie naturę ich funkcjonowania. Ma wiedzę o stronach procesowych uczestniczących w sprawach sądowych i ich możliwości odwołania się do obowiązujących zasad procesowych. K_W03

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach sądów stojących na straży stosowania obowiązujących zasad procesowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania tychże instytucji. K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw sądowych (w szczególności w zakresie zastosowania w konkretnej sprawie sądowej zasady procesowej). Ponadto potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla postępowania cywilnego, postępowania karnego oraz prawa kanonicznego oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tychże postępowań. K_U03, K_U08

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w zakresie rozwiązywania określonego problemu prawnego dotyczącego stosowania zasad procesowych w postępowaniu cywilnym, postępowaniu karnym oraz kanonicznym procesie spornym. K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad procesowych, stojąc na straży ich zastosowania w konkretnej sprawie sądowej. K_K04

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania cywilnego, postępowania karnego oraz kanonicznego procesu spornego. K_K06
Metody dydaktyczne
słowne: wykład
praktyczne: kazusy do rozwiązania, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskurs
Treści programowe przedmiotu
Wykład „Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym” obejmuje treści zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania karnego oraz (w ujęciu teoretycznym), ale tylko w odniesieniu do zasad procesowych charakterystycznych dla danego postępowania sądowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pozytywna ocena składa się z:
- oceny za odpowiedź na pierwsze pytanie ( 35 % )
- oceny za odpowiedź na drugie pytanie ( 35 %)
- oceny za odpowiedź na trzecie pytanie ( 30 %)

Prawidłowa odpowiedź na trzy pytania:
1. pytanie pozwalające ocenić ogólną wiedzę studenta w przedmiocie zasad procesowych obowiązujących w postępowaniu cywilnym;
2. pytanie pozwalające ocenić ogólną wiedzę studenta w przedmiocie zasad procesowych obowiązujących w postępowaniu karnym;
3. pytanie pozwalające ocenić ogólną wiedzę studenta w przedmiocie zasad procesowych obowiązujących w kanonicznym procesie spornym;
Ocena numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie na każde z pytań 50% prawidłowej odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. M. Greszata, Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Lublin 2008..
2. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.
3.P. Hofmański, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T I – III, Warszawa 2011/2012.
5. T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012.
4. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku.
5. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Literatura uzupełniająca:
1. Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”
2.Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich
3. Motu proprio „Mitis iudex”
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce