Prawo konkordatowe - fakultet (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z działalnością dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej z państwami i organizacjami międzynarodowymi.
C2 - Zdobycie wiedzy w zakresie ochrony praw człowieka, w szczególności ochrony wolności religijnej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo,
W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu: historia powszechnego prawa kanonicznego,
W3 - zainteresowanie problematyką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. zna terminologię prawniczą dotyczącą prawa konkordatowego, jego pojęcie, rodzaje i specyfikę - K2A_W01

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi wskazać źródła prawa konkordatowego oraz sposoby i zasady ich tworzenia - K2A_U01
2. potrafi wykorzystywać podstawową, dotychczas zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa w celu porządkowania i analizowania konkretnych przepisów wchodzących w skład porządków prawnych różnych podmiotów w obrocie publicznoprawnym, tj. Stolicy Apostolskiej, państw czy organizacji międzynarodowych - K2A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest świadomy poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie - K2A_K01
2. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach - K2A_K08
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje multimedialne, wykorzystanie tekstów konkordatów w celu dokonania analizy prawno-porównawczej
Treści programowe przedmiotu
1. Doktryna konkordatów współczesnych, podstawowe pojęcia i zasady prawne
2. Zasady relacji państwo-Kościół w doktrynie Soboru Watykańskiego II i ich implementacje dla prawa konkordatowego
3. Podstawowe zasady relacji państwo-Kościół w konkordatach posoborowych
4. Ochrona autonomii wewnętrznej Kościoła
5. Wolność Kościoła w zakresie praw majątkowych
6. Wolność Kościoła w dokonywaniu zmian w strukturze organizacyjnej oraz w nominacji biskupów i tytulariuszy innych urzędów kościelnych
7. Ochrona małżeństwa i rodziny
8. Szkoły i nauczanie religii
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminologii prawniczej dotyczącej prawa konkordatowego
(U) - Student nie potrafi wskazać źródeł prawa konkordatowego oraz sposobów i zasad ich tworzenia
(K) - Student nie rozumie potrzeby kształcenia się przez całe życie

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia dotyczące prawa konkordatowego
(U) - Student potrafi wskazać niektóre źródła prawa konkordatowego
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć dotyczących prawa konkordatowego
(U) - Student potrafi wskazać źródła prawa konkordatowego oraz sposoby i zasady ich tworzenia
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawniczą dotyczącą prawa konkordatowego
(U) - Student potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa konkordatowego oraz sposoby i zasady ich tworzenia
(K) - Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Krukowski J. 1995. Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty (1964-1994), Wydawnictwo Civitas Christiana, Warszawa.
2. Krukowski J. 1999. Konkordat Polski. Znaczenie i realizacja, Wydawnictwo Verba, Lublin.
3. Krukowski J. 2008. Polskie prawo wyznaniowe, wyd. 4, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
4. Sitarz M. [et al.] (red.). 2012. Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin.
5. Warchałowski K. 1998. Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin/

Literatura uzupełniająca:
1. Orzeszyna K. 2007. Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
2. Warchałowski K. 2004. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce