Instytucja małżeństwa w kulturze prawnej Wschodu i Zachodu - fakultet (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie instytucji małżeństwa w różnych systemach prawnych religiach i kulturach
C2 - Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, a także umiejętności systemowej interpretacji przepisów prawnych
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności stosowania praktycznego przepisów prawa małżeńskiego
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw historii Starożytnej Grecji i Rzymu
W2 - znajomość podstaw prawa rzymskiego
W3 - podstawowa znajomość teologii katolickiej w zakresie sakramentologii
W4 - ukończenie odpowiedniej liczby semestrów na prawie kanonicznym lub prawie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student ma rozszerzoną wiedzę o instytucji małżeństwa, jej historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych (K2A_W02; K2A_W08).

UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła instytucji małżeństwa (K2A_U01).
2. student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie (K2A_U02).
3. student potrafi zastosować przepisy do konkretnych przypadków (kazusów) (K2A_U08; K2A_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
1. student przyjmuje aktywną postawę w działalności w Kościele (K2A_K04);
2. student postępuje zgodne z zasadami etyki (K2A_K06);
3. student jest zdolny do wykonywania kościelnych urzędów prawniczych (K2A_K02; K2A_K07);
4. student jest przygotowany do dyskusji społecznej na temat małżeństwa i rodziny poprzez ukazywanie godności życia małżeńskiego, wzniosłości zadań i niezastąpionej roli małżeństwa (K2A_K04).
Metody dydaktyczne
Wykład, wykład z prezentacją multimedialną, analiza dokumentów, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Małżeństwo w starożytnej Grecji i Rzymie.
2. Małżeństwo w Biblii, Koranie.
3. Małżeństwo w prawie rzymskim.
4. Małżeństwo w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach.
5. Problemy antropologiczne, socjologiczne i prawne związków między mężczyzną i kobietą w ujęciu historycznym oraz prawnoporównawczym.
6. Rodzaje związków między mężczyznami i kobietami w świecie współczesnym
7. Prawo małżeńskie w normach prawa polskiego.
8. Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach małżeńskich.
9. Sakrament małżeństwa w Kościele katolickim.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy o instytucji małżeństwa
(U) - Student nie potrafi wyjaśnić źródeł instytucji małżeństwa
(K) - Student nie jest zupełnie przygotowany do dyskusji na temat małżeństwa

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada minimalną wiedzę o instytucji małżeństwa
(U) - Student potrafi szczątkowo wyjaśnić źródła instytucji małżeństwa
(K) - Student jest zdolny w niewielkim stopniu do dyskusji na temat małżeństwa

Ocena dobra
(W)- Student posiada wystarczającą, ale ogólną wiedzę o instytucji małżeństwa
(U)- Student potrafi wyjaśnić źródła instytucji małżeństwa
(K)- Student jest zdolny do dyskusji na temat małżeństwa

Ocena bardzo dobra
(W)- Student posiada bardzo dobrą i szczegółową wiedzę o instytucji małżeństwa
(U)- Student potrafi doskonale wyjaśnić źródła instytucji małżeństwa
(K)- Student jest perfekcyjnie przygotowany do dyskusji na temat małżeństwa
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K.F. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1987.
2. K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina w Biblii, Katowice 1981.
3. A. Dębiński (red.), Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim: Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, Lublin 2007.
4. R. Sztychmiler (red.), Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, Olsztyn 2009.
5. Koło Naukowe Kanonistów, Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie (III Dni Kanonistów, 17-18 marca 2011 r.), DVD (red. T. Jurowicz).
6. P. Siniscalco, Starożytne Kościoły Wschodnie. Historia i literatura, Kraków 2013.
7. K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011.
8. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
1. R. Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, Lublin 1993.
2. K. Lubowiecki (red.), Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 1-2, Kraków 1999.
3. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, Kraków 2011.
4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3, (red.) P. Hemperek, W. Góralski, Lublin 1986.
5. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998, (red.) Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1999.
6. L. Adamowicz, Stwierdzenie stanu wolnego niekatolików i nieochrzczonych przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, \"Annales Canonici\" 4 (2008) s. 39-62.
7. L. Adamowicz, Forma prawna zawarcia małżeństwa mieszanego wyznaniowo, [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub (red.), Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Lublin 2010, s. 195-215.
8. K. Mikołajczuk, Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach małżeńskich. Wybrane zagadnienia, RNP 22 (2012) n. 2, s. 89-104.
9. K. Mikołajczuk, Uznanie za zmarłego a możliwość zawarcia nowego małżeństwa. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i kanonicznego, RNP 23 (2013) n. 2, s. 93-120.
10. K. Mikołajczuk, Obliczanie czasu w prawie kanonicznym. Wybrane zagadnienia, RNP 24 (2014) n. 2, s. 113-136.
11. V.J. Pospishil, Eastern Catholic Marriage Law, New York 1991.
12. J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, Lublin 1995.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce